Annexos

 

Breu referència a les 7 matèries fonamentals de la Responsabilitat Social38

La Guia ISO 26000, és la primera norma veritablement universal sobre Responsabilitat Social i és el fruit de més de 10 anys de treball d’un equip multidisciplinari. Aquesta norma ha aconseguit establir un consens global al voltant de: quins principis, matèries fonamentals i assumptes de Responsabilitat Social haurien de ser tinguts en compte per qualsevol organització; i què hauria de fer l’organització per a posar en pràctica l’RS. Es dirigeix a tot tipus d’organitzacions, privades, públiques i no governamentals, siguen quines siguen les dimensions, el sector o la ubicació geogràfica d’aquestes, i ofereix directrius sobre els principis,les matèries fonamentals i els assumptes relacionats amb la Responsabilitat Social i sobre com poden posar-los en pràctica les organitzacions.

La idea és que qualsevol organització que vulgui incorporar criteris de Responsabilitat Social en les seues activitats quotidianes puga comptar amb un estàndard universalment consensuat per a això.

Per això, defineix directrius sobre elsprincipis, les matèries fonamentals i els assumptes relacionats amb la Responsabilitat Social isobre com poden posar-los en pràctica les organitzacions.

Segons el que s’ha exposat, la norma ISO 26000 sintetitza una gran diversitat de criteris en una sola norma internacional, coherent i a l’abast de tots, raó per la qual l’estem aplicant en la metodología d’aquest diagnòstic.

La ISO 26000 identifica set matèries fonamentals d’RS que tota organització hauria de considerar en la seua estratègia d’integració de l’RS. Aquestes són:

 • Governança
 • Drets humans
 • Pràctiques laborals
 • Medi ambient
 • Pràctiques justes d’operació
 • Assumptes de consumidors
 • Participació activa en la comunitat

Cada organització definirà in la seua estratègia de Responsabilitat Social, sobre quins àmbits treballar en funció dels seus impactes positius i negatius i a les expectatives dels seus públics
d’interès.

35 Informació extreta de ¨ISO 26000, UNA GUIA PER A LA RESPONSABILITAT SOCIAL DE LES ORGANITZACIONS¨, Quaderns de la Càtedra ¨la Caixa¨ de Responsabilitat Social i Govern Corporatiu. A. Argandoña i R. Isea. 2011.

GOVERNANÇA

La governança és el sistema pel qual una organització pren i implementa decisions per a acomplir els objectius que té. És a més el pilar central de l’RS, i és un instrument imprescindible perquè les organitzacions tracten la resta de matèries fonamentals. L’impacte d’aquest radica que a través de la presa de decisions, una organització pot fer possible un canvi cap a una conducta socialment responsable. Alguns exemples d’accions que podriendesprendre’s d’una bona governança són:

 • impulsar estratègies i objectius d’RS
 • avançar en matèria de compromís i rendició de comptes
 • crear una cultura d’RS
 • establir incentius per a aconseguir un exercici positiu en RS
 • fer un ús eficient dels recursos
 • millorar les oportunitats de grups vulnerables (dones, minories ètniques, etc.) per a ocupar llocs de lideratge
 • atendre les necessitats de les parts interessades i de les generacions futures
 • millorar la comunicació amb les parts interessades
 • fomentar la participació de membres de l’organització en les activitats d’RS
 • fer una revisió contínua de la governança de l’organització

DRETS HUMANS

Els drets humans són aquells drets que tenen les persones pel simple fet d’haver nascut. Podenser civils i polítics (per exemple, el dret a la vida, la llibertat d’expressió, la igualtat davant de la llei…) o econòmics, socials i culturals (per exemple, el dret a la salut, a l’alimentació o a un salari digne).

Els drets humans:

 • són inherents a la persona: s’hi naix,
 • són inalienables: ningú pot renunciar-hi, ni ser-ne despullats,
 • són universals: les persones tenen aquests drets, independentment del seu lloc de naixement, cultura, raça, religió, etc.,
 • són indivisibles: ha d’atendre’s a tots per igual, no cal prioritzar entre drets,
 • són interdependents: l’afectació d’un té impactes en la resta.

Per a assegurar el compliment d’aquests, sense delegar aquesta supermissió a la capacitat de l’estat en què opera l’empresa, la ISO 26000 recomana a les organitzacions que facen un esforç per conèixer la normativa internacional sobre drets humans, i incloguen la Declaració Universal de Drets Humans (DUDH), el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics (PIDCP) i el Pacte Internacional sobre Drets Econòmics, Socials i Culturals (PIDESC). Això s’ha de fer tant per a la mateixa organització com per a la cadena de proveïdors d’aquesta.

La ISO 26000 identifica vuit assumptes que cal tenir en compte per a tractar el tema de compliment de drets humans:

 

 • Deguda diligència: assegurar que la presa de decisions i el desenvolupament d’activitats d’una organització no tinguen impactes negatius sobre els drets humans.
 • Situacions de risc per als drets humans: identificar situacions de risc per als drets humans (per exemple: conflictes polítics, fragilitat democràtica, corrupció, pobresa extrema, explotació indiscriminada de recursos naturals, treball infantil…), i emprar totes les mesures que tinga a la seua disposició per a protegir aquests drets.
 • Evitar la complicitat: evitar qualsevol acte o omissió que vulnere els drets humans. Això inclou evitar complicitat directa (violació directa dels drets humans), beneficiosa (obtenir avantatge de la violació dels drets humans per uns altres) i tàcita (no denunciar violacions dels drets humans de les quals es tinga coneixement).
 • Resolució de reclamacions: Posar a disposició de les parts interessades i actors relacionats mecanismes de reclamació, perquè es puguen denunciar possibles abusos i exigir-ne compensació.
 • Discriminació i grups vulnerables: garantir els drets humans dels grups tradicionalment discriminats (dones, xiquets i xiquetes, discapacitats, pobles indígenes, minories ètniques, immigrants, etc.).
 • Drets civils i polítics: identificar els drets civils i polítics i fer tot el que estiga al seu abast per a respectar-los i, si és possible, garantir-los.
 • Drets econòmics, socials i culturals: identificar els drets econòmics, socials i culturals i fer tot el que estiga al seu abast per a respectar-los i, si és possible, garantir-los. Es 118 tracta de drets com l’educació, la salut, l’alimentació, un treball en condicions favorables i justes, etc.
 • Principis i drets fonamentals en el treball: garantir la llibertat d’associació i negociació col·lectiva, la igualtat d’oportunitats i la no discriminació, i evitar el treball forçós i el treball infantil.

PRÀCTIQUES LABORALS

Les pràctiques laborals d’una organització són totes aquelles pràctiques i polítiques que involucren les treballadores i els treballadors de la mateixa organització, i també les persones que treballen en les empreses que ofereixen serveis a l’organització. Les polítiques inclouen, per exemple: reclutament, formació i desenvolupament, salut, seguretat, procediments disciplinaris, promoció, jornada laboral, remuneració, etc.

A través d’unes bones pràctiques laborals, una organització pot influir en el context social d’una forma molt positiva: foment d’ocupació per a col·lectius en risc d’exclusió social, promoció de la conciliació, reducció de l’escletxa laboral entre homes i dones…

Seguint la ISO 26000, alguns assumptes relacionats amb les pràctiques laborals són: contribuir a augmentar la qualitat de vida de les persones que treballen per a l’organització; fer un esforç continu per a millorar la situació dels treballadors, fomentar i garantir el major nivell possible de benestar mental, físic i social dels treballadors, i prevenir danys en la salut que puguen ser ocasionats per les condicions laborals; preocupar-se per la formació dels empleats i impulsar al màxim les capacitats humanes: facilitar una vida llarga i saludable, amb accés al coneixement i la informació, i amb oportunitats polítiques, econòmiques i socials.

MEDI AMBIENT

Tota organització genera impactes en el medi ambient: consum d’aigua, emissions de carboni, impacte en la biodiversitat i els ecosistemes, generació de residus i contaminants,… La norma ISO 26000 fa un toc d’atenció per a tractar el tema del medi ambient de forma integral,tenint en compte la importància dels factors econòmics, socials, de salubritat i ambientals derivats i la interrelació que hi ha entre aquests.

Tota organització hauria de tenir en compte:

 

 • Prevenció de la contaminació: el primer que hauria de fer una organització és tractar de prevenir al màxim la generació d’agents contaminants: emissions a l’aire, abocaments a l’aigua, gestió dels residus i ús de productes químics d’alt risc, i també altres formes de contaminació (radiacions, agents infecciosos, espècies invasores, sorolls, olors, etc.).
 • Ús sostenible dels recursos: garantir la disponibilitat de recursos en el futur, mitjançant un ús responsable en el present.
 • Mitigació i adaptació al canvi climàtic: fer tot els possibles per a minimitzar l’emissió de gasos efecte hivernacle i prendre mesures per a reduir la vulnerabilitat davant del canvi climàtic.
 • Protecció del medi ambient, biodiversitat i restauració d’hàbitats naturals: revertir l’impacte negatiu de l’activitat humana en l’estabilitat dels ecosistemes mitjançant un ús socialment responsable dels recursos naturals. La protecció i la restauració si escau, de la 119 biodiversitat i els ecosistemes, l’ús sostenible de la terra i els recursos naturals, i el foment d’un desenvolupament urbà i rural en harmonia amb el medi ambient són factors clau que cal tenir en compte.

PRÀCTIQUES JUSTES D’OPERACIÓ

Les pràctiques justes d’operació fan referència a la necessitat que l’organització tinga un comportament ètic en les seues relacions amb altres organitzacions, així com amb les seues parts interessades.

 

 • Anticorrupció: l’organització ha d’implementar polítiques i pràctiques que eviten que es produïsca un abús de poder per a obtenir beneficis personals: suborn, frau, desfalc,
  blanqueig de diners i tràfic d’influències, etc. Per a això la formació, la motivació i l’educació del personal sobre comportaments anticorrupció són fonamentals.
 • Participació política responsable: facilitar processos i polítiques públiques per a millorar la qualitat de vida de les persones.
 • Competència justa: fer activitats d’acord amb les lleis en matèria de competència, mecanismes per a evitar ser còmplice de conductes anticompetència, desenvolupar el coneixement dels seus treballadors en matèria de competència justa i a no aprofitar-se de possibles contextos desfavorables (com la pobresa) per a obtenir benefici econòmic.
 • Promoure la Responsabilitat Social en la cadena de valor: influir en altres organitzacions amb les quals es relaciona en la cadena de valor, perquè adopten un comportament socialment responsable.
 • Respecte als drets de propietat: processos i polítiques d’acord amb aquest dret i no involucrar-se en activitats que el vulneren

ASSUMPTES DE LES USUÀRIES I ELS USUARIS

És important que les organitzacions assumisquen algunes responsabilitats amb els consumidors, i desenvolupen per a això estratègies amb informació veraç. També es recomana desenvolupar capacitació en alguns aspectes. Hi ha set assumptes que, segons la ISO 26000, cal treballar en relació amb el consumidor i l’RS de l’organització:

 

 • Pràctiques justes de màrqueting, informació objectiva i imparcial i pràctiques justes de contractació
 • Protecció de la salut i la seguretat de les usuàries i els usuaris: oferir productes i serveis segurs i saludables.
 • Consum sostenible
 • Serveis d’atenció a les usuàries i els usuaris, suport i resolució de queixes i controvèrsies: oferir mecanismes perquè les usuàries i els usuaris puguen satisfer les seues necessitats després d’haver adquirit un producte o gaudit d’un servei puedan satisfacer sus necesidades tras haber adquirido un producto o disfrutado un servicio.
 • Protecció i privadesa de les dades dels consumidors: la ISO 26000 subratlla la importància de protegir el dret a la privadesa i confidencialitat de les dades dels consumidors.
 • Accés als serveis
 • Educació i presa de consciència: desenvolupar activitats que faciliten que els consumidors tinguen coneixement dels drets i les responsabilitats que tenen.

PARTICIPACIÓ ACTIVA I DESENVOLUPAMENT DE LA COMUNITAT

La ISO 26000 proposa desenvolupar polítiques i processos que contribuïsquen al desenvolupament polític, econòmic i social de les comunitats de la zona d’influència de les organitzacions. La guia convida a l’organització a involucrar-se en els assumptes següents:

 

 • Participació activa en la comunitat universitària: per a això, se suggereix participar i donar suport a institucions o grups de la societat civil amb l’objectiu d’ajudar en la resolució de problemes en la comunitat.
 • Educació i cultura: a aquest efecte, es recomana que des de l’organització es promoguen permanentment l’educació i la cultura.
 • Creació d’ocupació i desenvolupament d’habilitats: les decisions d’inversió i contractació de l’organització haurien de tenir en compte l’impacte potencial que tenen sobre l’ocupació i tractar de maximitzar la creació de treballs de qualitat.
 • Desenvolupament i accés a tecnologia: per a això es proposa facilitar el desenvolupament i l’accés dels ciutadans a les tecnologies modernes, bé directament o mitjançant aliances amb altres organitzacions i associacions.
 • Generació de riquesa i ingressos: enfortir els recursos econòmics i relacions socials en benefici de la comunitat. En concret, caldria fer una atenció especial als grups vulnerables: minories ètniques, dones en situació de risc, etc.
 • Salut: afavorir aquelles activitats que minimitzen els riscos i maximitzen els efectes positius per a la salut de la comunitat.
 • Inversión social: desenvolupar projectes d’inversió en què participe l’organització i que milloren la qualitat de vida de les persones de la comunitat.

La governança en la UA

La Universitat d’Alacant es regeix per la Llei orgànica d’Universitats, les normes de l’Estat Espanyol i la Generalitat Valenciana en l’exercici de les seues respectives competències; i, com a Universitat pública, es regeix a més per la seua Llei de creació (Llei 29/1979 de 30 d’Octubre), pel seu propi Estatut (Estatut Universitari d’Alacant) i per les normes aprovades pels seus òrgans de govern i representació.

Òrgans de govern i representació

La Universitat d’Alacant postula la democràcia interna com a principi rector de la seua actuació, en els termes de la Llei orgànica d’Universitats i del present Estatut, manifestada en el dret de tots els col·lectius a participar en la gestió de la Universitat i en el control d’aquesta. A tal fi, es fomentarà la participació activa de tota la comunitat universitària, la transparència de les seues actuacions, el compromís social, el principi de solidaritat, el respecte a la diversitat i la igualtat entre dones i homes. (Articule 1, Estatut de la Universitat d’Alacant). 

Els òrgans de govern i representació, són els responsables de l’adequada fiscalització i avaluació de les activitats de la Universitat i del compliment de les obligacions dels qui la integren.

El govern, la representació i l’administració de la Universitat s’articulen a través dels següents òrgans36:

 

 • Consell Social
 • Claustre Universitari
 • Consell de Govern
 • Consell de Direcció
 • Claustres i juntes de facultat i d’escola
 • Consells d’Instituts Universitaris d’Investigació
 • Consells de departament i d’altres centres o estructures constituïdes en el marc de l’Estatut
 • Rector o Rectora
 • Vicerectores o vicerectors
 • Secretària o secretari general i Sotssecretària o sotssecretari general
 • Gerent i vice gerents
 • Deganes o degans i vicedeganes o vicedegans de facultat
 • Directores o directors i subdirectores o subdirectors d’escola
 • Directores o directors de secretariat
 • Directores o directors de departament, institut universitari d’investigació i dels centres i estructures que puguen constituir-se i Subdirectores o subdirectors de departament i institut universitari d’investigació
 • Secretàries o secretaris de facultat, escola, departament i institut universitari d’investigació

36 En l’Annex 1 es presenta una breu descripció del rol de cada òrgan

 

L’elecció d’aquests representants es realitza conforme a les normes electorals que s’estableixen en aquest Estatut i la Universitat promovent la participació de les dones en tots els nivells de representació i direcció, amb l’objectiu d’aconseguir la representació equilibrada entre dones i homes en tots els òrgans de govern, consultius i de representació, per al que s’establiran les normes necessàries en els procediments electorals.

De els 10 vicerectorats, la UA compta amb un Vicerectorat específic de Responsabilitat Social: el Vicerectorat de Responsabilitat Social, Inclusió i Igualtat, y el Secretariat de Responsabilitat Social, amb la següent estructura:

 

Descripció de funcions de els òrgans de govern i representació UA

Òrgans col·legiats

La Universitat d’Alacant postula la democràcia interna com a principi rector de la seua actuació, en els termes de la Llei orgànica d’Universitats i del present Estatut, manifestada en el dret de tots els col·lectius a participar en la gestió de la Universitat i en el control d’aquesta. A tal fi, es fomentarà la participació activa de tota la comunitat universitària, la transparència de les seues actuacions, el compromís social, el principi de solidaritat, el respecte a la diversitat i la igualtat entre dones i homes. (Articule 1, Estatut de la Universitat d’Alacant)

 

Els òrgans de govern i representació, són els responsables de l’adequada fiscalització i avaluació de les activitats de la Universitat i del compliment de les obligacions dels qui la integren.

El govern, la representació i l’administració de la Universitat s’articulen a través dels següents òrgans 36:

 

és l’òrgan de participació de la societat en la Universitat, i ha d’exercir com a element d’interrelació entre la societat i la Universitat. Té encomanada la missió d’actuar com a impulsor de la participació de la societat en la Universitat, exercint com a element d’interrelació entre ambdues, traslladant entre les i els interlocutors, les seues respectives expectatives, necessitats i demandes. Correspon al Consell social:

 • supervisar les activitats de caràcter econòmic de la Universitat i del rendiment dels seus serveis i promoure la col·laboració de la societat en el finançament de la Universitat.
 • promoure les relacions entre la Universitat i el seu entorn cultural, professional, econòmic i social, al servei de la qualitat de l’activitat universitària.
 • promoure l’adequació de l’oferta d’ensenyaments universitaris i de les activitats culturals, científiques i d’investigació a les necessitats de la societat.
 • promoure la col·laboració de la societat en el finançament de la Universitat, canalitzant i adoptant, en el marc de la legislació vigent, les iniciatives de suport econòmic i mecenatge a la Universitat per part de persones físiques i entitats de caràcter públic i privat.
les funcions del claustre estan definides en l’Article 53 de l’Estatut de la Universitat d’Alacant. És el màxim òrgan de representació de la comunitat universitària, al qual correspon exercir les funcions sobiranes de normativa interna, fiscalitzar la gestió de la Universitat i expressar les seues posicions i aspiracions en els diferents àmbits d’actuació universitària. Correspon al Claustre Universitari:

 • Elaborar l’Estatut de la Universitat i vetlar pel seu compliment, així com les seues possibles modificacions.
 • Convocar, amb caràcter extraordinari, eleccions a rectora o rector a iniciativa d’un terç dels seus integrants i amb l’aprovació de dos terços.
 • Aprovar o censurar la gestió de la rectora o rector i dels restants òrgans generals de govern de la Universitat.
 • Aprovar la memòria anual de la Universitat que, a aquest efecte, presentarà la rectora o rector.
 • Triar els seus representants en el Consell de Govern per i entre els qui integren cadascun dels sectors de la comunitat universitària.
 • Triar a les set catedràtiques o catedràtics d’Universitat que han d’integrar la Comissió de Reclamacions prevista en l’article 36 del present Estatut. Prèvia proposta de la rectora o rector, seran elegits els qui obtinguen, en votació secreta, el major nombre de vots.
 • Triar a la defensora o defensor universitari.

òrgan de govern de la Universitat al qual correspon establir les línies estratègiques i programàtiques de la Universitat, així com les directrius i procediments per a la seua aplicació, en els àmbits d’organització dels ensenyaments, investigació, recursos humans i econòmics, i elaboració dels pressupostos. Correspon al Consell de Govern:

 • Elaborar i aprovar el seu reglament de règim de funcionament intern, així com aprovar els reglaments de les diferents facultats i escoles, instituts universitaris d’investigació, departaments i altres centres i unitats de la Universitat.
 • Acordar i proposar a la Generalitat la creació, modificació o supressió de centres docents i instituts universitaris d’investigació.
 • Aprovar la creació, modificació o supressió de departaments.
 • Triar els seus representants en el Consell Social.
 • Informar i proposar al Consell Social el pressupost anual i la programació pluriennal.
 • Determinar la configuració de les plantilles del personal docent i investigador i del personal d’administració i serveis.
 • Establir els criteris de selecció, avaluació i promoció del personal docent i investigador i del personal d’administració i serveis.
 • Acordar el nomenament del professorat emèrit i col·laboradores o col·laboradors honorífics.
 • Establir el règim d’admissió als estudis universitaris, així com la capacitat dels centres i titulació conforme a la legislació vigent.
 • Proposar al Consell Social les normes de permanència de l’alumnat.
 • Aprovar la proposta d’implantació de títols oficials, títols propis i ensenyaments de formació al llarg de tota la vida, així com l’aprovació i modificació dels corresponents plans d’estudis.
 • Aprovar el calendari laboral i acadèmic per a tot el personal de la Universitat.
 • Acordar les transferències de crèdits pressupostaris, conformement al que es disposa en la legislació vigent.
 • Proposar al Consell Social conceptes retributius singulars i individuals en atenció a mèrits docents, investigadors o de gestió, conforme a la legislació vigent.
 • Establir la política de col·laboració amb altres Universitats, ens o institucions, públiques o privades, i aprovar els corresponents convenis, acords o contractes, així com la rescissió d’aquests.
 • Autoritzar els treballs i la celebració dels contractes previstos en l’article 83.1 de la Llei orgànica d’Universitats.
 • Autoritzar els treballs i la celebració dels contractes previstos en l’article 83.1 de la Llei orgànica d’Aprovar la creació, modificació o supressió de serveis universitaris i els seus reglaments, i fixar els criteris d’avaluació del seu rendiment.
 •  Informar la memòria de l’activitat docent i investigadora de cada curs acadèmic, així com el compte general pressupostari.
 • Acordar la concessió de distincions i honors a persones i institucions, en virtut de mèrits rellevants de caràcter acadèmic, científic, tècnic o artístic.
 • Assistir a la rectora o rector en les seues funcions.
 • Vetlar pel compliment de l’Estatut i aprovar les normes de desenvolupament que no estiguen atribuïdes a altres òrgans.
 • Qualsevol altra que li atribuïsquen l’Estatut i la legislació vigent.

CLAUSTRES I JUNTES DE FACULTAT I D’ESCOLA, CONSELLS DE DEPARTAMENT, D’INSTITUT, CONSELL DE DIRECCIÓ UNIVERSITARI D’INVESTIGACIÓ I D’ALTRES CENTRES O ESTRUCTURES CONSTITUÏDES EN EL MARC DE L’ESTATUT

Unipersonals

  Màxima autoritat acadèmica de la Universitat

  i té la representació d’aquesta, exerceix la seua adreça, govern i gestió, desenvolupa les línies d’actuació aprovades pels òrgans col·legiats corresponents i executa els seus acords. El Gabinet del Rector o Rectora dinamitza les relacions institucionals impulsant la integració de la Universitat en l’entorn econòmic i social en el qual es desenvolupa. Entre les seues comeses està el potenciar i facilitar les relacions amb altres Universitats i institucions acadèmiques i d’investigació; dirigir i coordinar la comunicació interna i externa de la Universitat, així com consolidar la imatge corporativa de la pròpia institució. De les seues funcions destaquem les següents:

  • Fomentar les relacions externes de la Universitat d’Alacant per a afavorir la seua integració en l’entorn econòmic i social.
  • Coordinar les activitats relacionades amb l’organització d’actes institucionals desenvolupats en la Universitat d’Alacant.
  • Potenciar la imatge corporativa de la Universitat d’Alacant en l’entorn en el qual desenvolupa la seua activitat.
  • Coordinar els plans i accions de comunicació que seran gestionats des de la Unitat de Comunicació.

  direcció i coordinació de les àrees d’activitat que se’ls assignen, sota l’autoritat de la rectora o rector. En 2018, el Consell de Direcció comptava amb 10 vicerectorats:

   

  • Investigació i transferència de coneixement
  • Ordenació acadèmica i professorat
  • Estudis i formació
  • Relacions internacionals i cooperació
  • Planificació econòmica
  • Estudiants i ocupació
  • Campus i tecnologia
  • Cultura, esport i llengües
  • Responsabilitat Social, Inclusió i Igualtat
  • Qualitat i innovació educativa

  Fedatari dels actes i acords del Claustre Universitari i del Consell de Govern. També hi ha una Sotssecretària o sotssecretari general. Correspon a la Secretària o Secretari General, d’acord amb l’article 71 de l’Estatut de la Universitat d’Alacant, les funcions de:

  • Elaborar i custodiar les actes.
  • Elaborar la memòria anual de la Universitat.
  • Dirigir el registre general i custodiar l’arxiu general i el segell oficial de la Universitat.
  • Expedir les certificacions i documents dels actes i acords dels òrgans de la Universitat i de quants fets o actes consten en la documentació oficial de la Universitat.
  • Vetlar pel compliment de les normes, actes i resolucions dels òrgans de la Universitat i garantir la seua publicitat en els termes que corresponga.
  • Qualsevol altra que li siga atribuïda per la normativa vigent o pels òrgans de la Universitat.

  A més, la Secretària General és membre nat dels següents òrgans generals col·legiats: Consell Social, Claustre Universitari, Consell de Govern, Consell de Direcció.

  gestió dels serveis administratius i econòmics de la Universitat

  • Deganes o degans de facultat i vicedeganes o vicedegans
  • Directores o directors d’escola
   • subdirectores o subdirectors d’escola
  • Directores o directors de secretariat
  • Directores o directors de departament, institut universitari d’investigació i dels centres i estructures que puguen constituir-se,
   • Subdirectores o subdirectors de departament i institut universitari d’investigació
  • Secretàries o secretaris de facultat, escola, departament i institut universitari d’investigació.

  Estructura organitzativa

  La Universitat està integrada per facultats, escoles, departaments, instituts universitaris d’investigació, escola de doctorat i per aquells altres centres o estructures necessàries per a l’acompliment de les seues funcions.

   

  Mecanismes de gestió de l’ètica

  Valores: Institució oberta, participativa, transparent, accessible, tolerant, moderna, col·laborativa, solidària i sostenible.

  Defensor/a Universitari/a: ¨El Defensor Universitari és un òrgan de la Universitat d’Alacant que té unes característiques equivalents al Defensor del Poble o al *Síndic de *Greuges. Supervisa les activitats universitàries cuidant que queden garantits els drets i interessos legítims dels membres de la comunitat universitària per a evitar situacions d’indefensió o arbitrarietat. Així mateix, estan previstes actuacions de mediació i conciliació, a petició de les parts implicades, a fi de solucionar desacords i enfrontaments que es produïsquen entre els diferents sectors de la Comunitat universitària, siguen alumnes/as, professors/as o personal d’administració i serveis.

  Al Defensor Universitari se li poden realitzar consultes o reclamacions, aquestes últimes per escrit, de manera individual o col·lectiva. El Defensor Universitari també pot actuar com a mediador a petició de les parts en conflicte. No pot realitzar actuacions en qüestions que estiguen en via judicial o baix règim disciplinari¨ (cita textual extraida de la página web www.ua.es)

   

  Normativa interna vinculada a la gestió de la responsabilitat social

  Valores: Institució oberta, participativa, transparent, accessible, tolerant, moderna, col·laborativa, solidària i sostenible.

  Defensor/a Universitari/a: ¨El Defensor Universitari és un òrgan de la Universitat d’Alacant que té unes característiques equivalents al Defensor del Poble o al *Síndic de *Greuges. Supervisa les activitats universitàries cuidant que queden garantits els drets i interessos legítims dels membres de la comunitat universitària per a evitar situacions d’indefensió o arbitrarietat. Així mateix, estan previstes actuacions de mediació i conciliació, a petició de les parts implicades, a fi de solucionar desacords i enfrontaments que es produïsquen entre els diferents sectors de la Comunitat universitària, siguen alumnes/as, professors/as o personal d’administració i serveis.

    

   L’Estatut de la Universitat d’Alacant

   Les finalitats de la Universitat d’Alacant recollits en l’article 2 de l’Estatut, reflecteixen la vocació social de la Universitat i la seua relació directa amb una gestió Responsable de l’organització. Específicament els apartats c, f i p, expliciten aquest compromís.

     • Proporcionar una formació i preparació adequades en el nivell superior de l’educació.
     • Fomentar el coneixement i el desenvolupament científic, tècnic i artístic mitjançant la investigació.
     • Promoure la transferència i aplicació del coneixement al desenvolupament social.
     • Facilitar la difusió del coneixement i la cultura a través de l’extensió universitària, la formació contínua i els ensenyaments al llarg de tota la vida.
     • Estimular l’estudi i el respecte dels valors inherents a la persona i, en particular, la llibertat, la igualtat, el pluralisme, la tolerància, l’esperit crític i la no discriminació per raó de gènere, edat, naixement, llengua, discapacitat, condicions socioeconòmiques, opció sexual, creença religiosa o ideologia.
     • Contribuir a una societat tolerant i igualitària en la qual es respecte el dret d’igualtat entre dones i homes.
     • Promoure i facilitar l’activitat intel·lectual i l’accés a la ciència, la tècnica, la cultura i l’esport.
     • Promoure i facilitar la mobilitat dels qui integren la comunitat universitària.
     • Facilitar el suport per a la inserció de les egressades i egressats en el mercat laboral.
     • Atendre la formació i al perfeccionament del personal docent i investigador i del personal d’administració i serveis propis.
     • edicar especial atenció a l’estudi i desenvolupament de la cultura, de la ciència i de la tècnica de la Comunitat Valenciana, en la realitat històrica de la qual, social i econòmica es troba inserida la Universitat d’Alacant.
     • Potenciar el coneixement i ús de la llengua pròpia de la Comunitat Valenciana, valencià segons l’Estatut d’Autonomia, acadèmicament català, atenent la seua consolidació i plena normalització en tota la vida universitària.
     • Cooperar per a la plena integració del sistema universitari espanyol en l’Espai Europeu d’Educació Superior.
     • Estimular i procurar la millora de tot el sistema educatiu.
     • Promoure el desenvolupament dels pobles i la pau.
     • Contribuir a la millora de la qualitat de vida i a la defensa del medi ambient i el desenvolupament d’un model econòmic sostenible i solidari.
     • Qualsevol altra fi establida per les lleis.

    

   El Pla estratègic 2014-2019 UA

   La VISIÓ de futur de la UA en 2019 contempla la meta de ser una Universitat pública de qualitat, que la UA siga una institució socialment responsable que respecta els principis ètics i està compromesa amb el desenvolupament sostenible i la promoció dels valors ciutadans. A més, cal esmentar altres punts vinculants:

     • Punt 5. La investigació està alineada amb la política d’investigació Europea 2020, és reconeguda a nivell nacional i internacional, està ben estructurada, transfereix el coneixement i a més és un motor del desenvolupament sostenible del seu entorn econòmic i social.
     • Punt 15. És una Universitat saludable que disposa d’un entorn de treball inclusiu. La igualtat d’oportunitats entre dones i homes és una realitat.

   Una altra normativa interna, polítiques, plans o estratègies que faciliten la gestió de la Responsabilitat Social en àmbits específics:

    •  
   POLÍTIQUES
   • Respecte dels Drets Humans i Prevenció de Conductes Il·legals
   Pràctiques laborals
   • Política de personal acadèmic, administratiu i serveis37
   • Política de prevenció de riscos laborals; Procediment (PRL-01) de sol·licitud i resolució d’informes de serveis de prevenció en matèria d’avaluació de riscos laborals
   Medi Ambient
   • Política de qualitat, medi ambient i seguretat
   • Política de reciclatge
   • Política de reducció de consums; Política d’eficiència energètica
   Gestió a nivell general
   • Política de Qualitat
   • Política de control de males pràctiques financeres (veure en gestion econòmica)
   PLANS O ESTRATÈGIES
   Respecte dels Drets Humans i Prevenció de Conductes Il·legals:

   • Plans d’Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Homes (PIUA)
   • Protocol de prevenció i actuació enfront de l’assetjament sexual, per raó de sexe i per orientació sexual
   • Respecte dels Drets Humans i Prevenció de Conductes Il·legals
   Pràctiques laborals
   • Circular sobre la necessitat de comunicar accidents i incidents
   • Circular sobre protecció de la maternitat
   • Procediment (PRL-01): De sol·licitud i resolució d’informes de serveis de prevenció en matèria d’avaluació de riscos laborals
   Medi Ambient
   • Pla d’estalvi i racionalització de la despesa
   Gestió a nivell general
   • Plans i programes de qualitat
   • Sistema de garantia interna de la qualitat
   • Manual de procediments
   • Pla anual d’auditories
   • Controls interns
   • Memòria d’activitats de l’oficina de control pressupostari

   37 Política negociada amb la representació sindical

    El mig ambient en la UA

     En la Gestió de l’organització

      Tot el relatiu a la Gestió Ambiental de la UA es realitza a través de l’Oficina EcoCampus de Gestió Ambiental.

      Aquesta oficina inicia la seua marxa a principis de l’any 200738 seguint les recomanacions realitzades en aquest sentit pel Grup de Treball per a la Qualitat Ambiental i el Desenvolupament Sostenible de la *CRUE. En aquest fòrum, les universitats públiques espanyoles consideren de gran importància posar els mitjans necessaris per a constituir oficines de gestió ambiental, que haurien de comptar principalment amb la participació de personal amb la suficient qualificació en la matèria.

      EcoCampus serà l’oficina encarregada de promoure la participació de la comunitat universitària (PDI, PAS i alumnes) en l’elaboració de propostes i solucions, en matèria de defensa i millora del medi ambient; objectiu recollit en el Títol Preliminar: Naturalesa, Principis i Finalitats de la Universitat dels Estatuts de la Universitat (Art. 1. Punt 3 i Art. 2. Punt O).

      Aquesta oficina es coordinarà i comptarà amb l’assessorament i la col·laboració del Comité de Seguretat i Salut, la Comissió de Medi Ambient, Serveis Tècnics Universitaris, Sindicats i representants de centres.

      Les funcions que es preveu que l’Oficina EcoCampus puga desenvolupar, d’una forma gradual, se centren en:

       

        • Elaborar tot tipus de propostes d’actuacions de gestió i qualitat ambiental, per a la seua remissió al Vicerectorat amb competències en la matèria.
        • Servir de vincle entre tots els agents, especialment les futures Comissions de Qualitat Ambiental dels Centres, que es pretén propiciar.
        • Fer les tasques de coordinació i seguiment de l’execució dels protocols derivats de l’Agenda 21 de la UA, dins del Plan Estratégico Sectorial de Medi Ambient de la Universitat d’Alacant
        • Obtindre recursos de finançament externs a la Universitat d’Alacant: programes, ajudes, subvencions, beques, etc.
        • Assessorar les futures Comissions de Qualitat Ambiental que es creuen al campus.
        • Promoure l’organització de cursos de formació del personal en matèria ambiental.
        • Impulsar campanyes de sensibilització i informació a la comunitat universitària.
        • Recollir iniciatives de la comunitat universitària en matèria ambiental

      38 La següent informació aquesta extreta textualment de la pàgina web de la UA www.ua.es

       Llistat de competències vinculades a la responsabilitat social en els graus

        A continuació, es recullen les competències relacionades amb diferents aspectes de la<*strong> Responsabilitat Social, segons la informació que apareix en la descripció de competències dels graus que es recull en les memòries verificades dels graus de la Universitat d’Alacant.

         Arts i humanitats

           

          Grau d’Estudis Àrabs i Islàmics

           

            • CG11: Apreciar la diversitat, el plurilingüisme i la multiculturalitat de la societat actual.
            • CG12: Respectar els drets fonamentals i potenciar els valors democràtics, la igualtat entre homes i dones, la igualtat d’oportunitats i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat i els valors propis d’una cultura de la pau.

           

          Grau en Estudis Francesos i Grau en Estudis Anglesos

           

            • CG11: Capacitat de respectar els drets fonamentals i d’igualtat entre homes i dones, el respecte i la promoció dels Drets Humans i els principis d’igualtat d’oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat.

           

          Grau en Filologia Catalana

           

            • CG7: Compromís social con la igualtat entre homes i dones, la pluralitat i diversitat de realitats de la societat actual, la pau i la democràcia.

           

          Grau en Història

           

            • CG8: Compromís ètic amb el patrimoni cultural, natural, històric, artístic, arqueològic i etnogràfic.
            • CG9: Compromís social amb la pluralitat i diversitat de realitats de la societat actual, des del respecte als drets fonamentals i a la igualtat entre homes i dones; la igualtat d’oportunitats; la no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat i els valors d’una cultura de pau i democràcia.

           

          Grau en Humanitats

           

            • CG10: Reconeixement de la diversitat cultural i de la igualtat d’oportunitats

           

          Grau en Traducció i Interpretació

           

            • CG5: Competència de compromís ètic. Capacitat de comprometre’s èticament amb la sostenibilitat, els drets fonamentals, la igualtat entre homes i dones, els principis d’igualtat d’oportunitats i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat, així com els valors propis d’una cultura de la pau i de valors democràtics.

          Ciències

            

           Graus en Biologia, Ciències del Mar, Física, Geologia, Matemàtiques i Química

             • Comprometre’s amb l’ètica i els valors d’igualtat, així com la responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.
             • Adquirir una preocupació permanent per la qualitat i el medi ambient i la prevenció de riscos laborals.

           Ciències de les salut

             

            Grau en Infermeria

              • Conéixer la legislació aplicable i el codi ètic i deontològic de la infermeria espanyola, inspirat en el codi europeu d’ètica i deontologia d’infermeria.

            Grau en Nutrició Humana i Dietètica

              • Col·laborar en la protecció del consumidor en el marc de la seguretat alimentària.

            Grau Òptica i optometria

              • CG9: Ser capaç de reconéixer la diversitat i la multiculturalitat.
              • CG11: Considerar l’ètica i la integritat intel·lectual com a valors essencials de la pràctica professional.

            Ciències socials i jurídiques

             Grau en Administració i Direcció d’Empreses

               • CG7: Compromís ètic i responsabilitat social en el treball, respectant el medi ambient, coneixent i comprenent la importància del respecte als Drets Fonamentals, a la igualtat d’oportunitats entre Homes i Dones, a l’Accessibilitat Universal per a les persones amb Discapacitat i al respecte als Valors propis d’una Cultura de Paz i Valors Democràtics.

             Grau en ciències de l’Activitat Física i de l’Esport

               • CG3.2: Atenció i reconeixement de la diversitat i multiculturalitat en l’àmbit de docència i aprenentatge, l’entrenament, la promoció de la salut i la recreació.
               • CG4.2: Desenvolupament de la responsabilitat i la capacitat d’iniciativa, esperit emprenedor i originalitat en l’aprenentatge instrumental de les matèries de la titulació de Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport.
               • CG5.1: Compromís amb els valors d’equitat respecte a qüestions de gènere, diversitat i democràcia en la pràctica de l’activitat física i esportiva.
               • CG5.2: Compromís amb els valors ètics en el desenvolupament de la competició esportiva

             Grau en Dret

               • CG6: Adquisició de valors i principis ètics.

             Grau en Economia:

               • CG7: Compromís ètic i responsabilitat social en el treball, respectant el medi ambient, coneixent i comprenent la importància del respecte als drets fonamentals, a la igualtat d’oportunitats entre homes i dones, a l’accessibilitat universal per a les persones amb discapacitat i al respecte als valors propis d’una cultura de pau i valors democràtics.

             Grau en Geografia i Ordenació del Territori

               • CG10: Compromís ètic amb la sostenibilitat, el respecte als drets fonamentals, la igualtat entre homes i dones, els valors democràtics, la multiculturalitat, la pau.

             Grau en Gestió i Administració Pública

               • CG5: Adquisició de valors, principis ètics i vocació de servei públic.

             Grau en Maestro en Educació Infantil

               • CG1: Compromís ètic. Mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques, alhora que respectant i fomentant els valors democràtics, la igualtat de gènere, la no-discriminació de persones amb discapacitat, l’equitat i el respecte als drets humans. Capacitat de crítica i autocrítica constructiva.
               • CG7: Reconeixement de la diversitat i de la multiculturalitat. Valorar positivament la diversitat de tota mena, respectar altres visions del món i gestionar amb creativitat les interaccions multiculturals amb la finalitat d’enriquir-se mútuament.
               • CG8: Sostenibilitat. Valorar l’impacte social i mediambiental de les pròpies actuacions i de les de l’entorn. Manifestar visions integrades i sistèmiques i promoure canvis per a una gestió sostenible dels recursos.

             Grau en Maestro en Educació Primària

               • CG6: Valorar la diversitat com un fet natural i integrar-la positivament.
               • CG9: Valorar l’impacte social i mediambiental d’actuacions en el seu àmbit.

             Grau en Publicitat i Relacions Públiques

               • CG12: Reconeixement de la diversitat i la multiculturalitat.
               • CG13: Compromís ètic.

             Grau de Sociologia

               • CGUA6: Promoure el respecte als drets fonamentals i d’igualtat entre homes i dones.
               • CGUA7: Promoure el respecte i la promoció dels Drets Humans i els principis d’accessibilitat universal i disseny per a tots de conformitat amb el que es disposa en la disposició final dècima de la Llei 51/2003, de 2 de desembre, d’igualtat d’oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat.
               • CGUA8: Promoure els valors propis d’una cultura de pau i de valors democràtic

             Grau de Treball Social

               • CG7: Capacitat per a contribuir al desenvolupament dels drets fonamentals, la igualtat d’oportunitats entre homes i dones, els principis d’igualtat d’oportunitats i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat, així com els valors propis d’una cultura de la pau i de valors democràtics.

             Grau en Turisme

               • CGUA4: Ser capaç de comprometre’s èticament amb la sostenibilitat, els drets fonamentals, la igualtat entre homes i dones, els principis d’igualtat d’oportunitats i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat així com els valors propis d’una cultura de la pau i de valors democràtics.

             Enginyeria i arquitectura

               

              Grau en Enginyeria química

                • Col·laborar en la protecció del consumidor en el marc de la seguretat alimentària.

              En els següents graus, no hi ha competències que facen referència a cap aspecte de la Responsabilitat Social:

               Rama de Ciències Socials i Jurídiques

                 

                Grau en Criminologia

                Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans

                 

                 Rama d’Enginyeria i Arquitectura

                   

                  Arquitectura i Arquitectura Tècnica

                  Fonaments de l’Arquitectura

                  Enginyeria en So i Imatge en telecomunicació

                  Enginyeria Civil

                  Enginyeria informàtica

                  Enginyeria Multimèdia

                  Enginyeria Robòtica

                  Tecnologies de la informació per a la salut

                   Rama d’Arts i Humanitats

                     

                    Español: llengua i literatura

                     Postgraus relacionats amb RS

                      Màsters oficials

                       Ciències

                         • Anàlisi i gestió d’ecosistemes mediterranis
                         • Biotecnologia per a la salut i la sostenibilitat
                         • Gestió pesquera sostenible
                         • Gestió sostenible i tecnologies de l’aigua
                         • Gestió i restauració del medi natural
                         • Química ambiental i sostenible

                       Ciències jurídiques i socials

                         • Cooperació al desenvolupament
                         • Dret ambiental i de la sostenibilitat
                         • Desenvolupe local i innovació territorial
                         • Planificació i gestió de riscos naturals

                       Ciències de la salut

                         • Emergències i catàstrofes
                         • Envelliment actiu i salut

                       Enginyeria i arquitectura

                         • Prevenció de riscos laborals

                       Programes de doctorat

                        • Aigua i Desenvolupament Sostenible
                        • Biodiversitat i Conservació
                        • Conservació i Restauració d’Ecosistemes
                        • Empresa, Economia i Societat
                        • Estudis Interdisciplinaris de Gènere (Interuniversitari)
                        • Enginyeria de Materials, Estructures i Terreny: Construcció Sostenible
                       •  
                       • Especialista títol propi

                         • Especialista en Control Biològic i Integrat de Plagues
                         • Especialista en Infància i Joventut en Risc Social
                         • Especialista en Auditories Energètiques i Edificis de Consum d’Energia quasi Nul
                         • Especialista en Dessalinització i Reutilització d’Aigua
                        • Relació de la UA amb les empreses: transferència, innovació i empresa39

                          La Universitat d’Alacant es regeix per la Llei orgànica d’Universitats, les normes de l’Estat Espanyol i la Generalitat Valenciana en l’exercici de les seues respectives competències; i, com a Universitat pública, es regeix a més per la seua Llei de creació (Llei 29/1979 de 30 d’Octubre), pel seu propi Estatut (Estatut Universitari d’Alacant) i per les normes aprovades pels seus òrgans de govern i representació.

                           Aviso Legal y Política de Privacidad | Copyright © 2018 | | Diseñado por: