1er Diagnòstic de

Responsabilitat Social

de la Universitat d’Alacant 

2017

INTRODUCCIÓ

Les Institucions de Educació Superior projecta la seua dimensió social a través de la seua funció docent, investigadora i d’extensió universitària contribuint al Desenrotllament Sostenible i la Responsabilitat Social (RS), i actuant com a canal de transmissió de valors en la societat. En coherència, la Universitat ha d’incorporar de forma integral en el seu model organitzatiu principios de ética profesional y de competencias clau per a la formació de professionals responsables i iniciatives emprenedores. A més, ha de tindre en compte el impacte de les tecnologies i processos propis en termes de sostenibilitat social i ambiental, sent motor de canvi per als futurs i futures professionals.

Davant d’este repte, resulta d’interés plantejar-se com pot la Universitat contribuir al desenrotllament de la societat incorporant la Responsabilitat Social de forma transversal, i plantejar estratègies com les següents:

 • Respondre al repte de formar amb qualitat les demandes de la ciutadania.
 • Promoure una investigació dirigida a la resolució innovadora dels problemes a què s’enfronta la societat, sent al mateix temps un espai de lliure creació de coneixement.
 • Fomentar que el coneixement generat s’aplique per a millorar el context socioeconòmic en els països, i comptant amb la participació social en tots els processos de canvi social.
 • Intensificar la cohesió social, la cultura i els valors de la ciutadania posant en valor el seu paper com a agent de desenrotllament econòmic i tecnològic.
 • Millorar l’autonomia científica i acadèmica,així com l’ús de recursos materials i humans de forma responsable.
 • Garantir la rendició de comptes dels seus resultats a la societat.
 • Impulsar la valoració ciutadana de la institució com a motor de desenrotllament econòmic i progrés social.

“Com a cultivadora i depositària del saber, correspon a la Universitat el deure de guiar la discussió dels assumptes públics amb honradesa, respecte per la veritat i sentit crític (…) Una Universitat que renúncia al seu deure d’encoratjar i donar forma a la discussió ciutadana incorre en una greu omissió dels seus deures i es condemna a la insignificança. Finalment, és clar que la conjunció del saber i el fer, del discerniment conceptual i la perícia tècnica és una riquesa que tota Universitat ha de posar al servici de la seua societat. La Universitat està obligada a ser motor i garant del desenrotllament econòmic i social de la seua col·lectivitat amb intervencions respectuoses, eficaços i amb sentit de futur a favor dels més necessitats.1

1. Lerner Febres, Salomón. Op. Cit.

Com a institucions d’impacte social, les Universitats han d’avançar cap a la incorporació de la Responsabilitat Social Universitària(RSU)en les seues estructures, sent este encara un repte que requerix del suport d’altres organitzacions, de més investigació i professionalització, a fi d’aconseguir el mateix grau de maduresa que ha aconseguit la matèria en altres sectors.

El “Informe RESPONSABILITAT SOCIAL EN LES UNIVERSITATS: Del coneixement a l’acció. Pautes per a la seua implantació2, describe tres tipus d’Universitats a Espanya segons la seua gestió de la Responsabilitat Social:

 • Universitats RSU: Universitats que implementen accions de RSU.
 • Universitats Pre-RSU: aquelles Universitats que només realitzen accions aïllades en matèria de RS com: cursos de formació, jornades, seminaris, grups d’investigació, càtedres en matèria de RSC o que inclouen en els seus plans d’estudi assignatures de Responsabilitat Social. No es poden enquadrar dins del grup anterior, ja que fomenten i difonen la RS però sense arribar a integrar la gestió en la pròpia institució
 • Universidades No-RSU: aquelles que no presenten cap tipus d’activitat en l’àmbit de la RS.

 Fins al mes de desembre de l’any 2014, 39 Universitats a nivell nacional s’ubicaven en el primer grup, entre elles la Universitat d’Alacant (UA) .

La UA ha projectat el seu compromís amb la Responsabilitat Social des del 2013, any de publicació de la seua primera memòria d’activitats en matèria de sostenibilitat en el marc de Pacte Global3. Posteriorment, l’any 2015, es va avançar en este compromís per mitjà de la creació d’un Vicerectorat específic de Responsabilitat Social, el Vicerectorat de Responsabilitat Social, Inclusió i Igualtat i, adscrit a ell, el Secretariat de Responsabilitat Social En el 2017, amb suport de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, la Càtedra de Responsabilitat Social de la Universitat d’Alacant va iniciar el seu camí.

 

¨Per a la Universitat d’Alacant, la Responsabilitat Social Universitària és la relació ètica i transparent de la institució d’educació superior amb la societat, i comporta l’establiment d’estratègies per a l’acció orientada a contribuir al desenrotllament sostenible de la comunitat, preservant els recursos naturals, el patrimonio artisticocultural, respectant la diversitat etnicocultural i promovent la reducció de les desigualtats socials per qualsevol causa.¨.

2. “Informe RESPONSABILITAT SOCIAL EN LES UNIVERSITATS: Del coneixement a l’acció. Pautes per al seu implantación” desenrotllat conjuntament entre Forética i el grup d’investigació ENGINYERIA I GESTIÓ RESPONSABLE (iGR) , i la col·laboració de Santander Universitats, la Càtedra de Responsabilitat Social Corporativa de la Universitat d’Alcalá i l’Institut d’Anàlisi Econòmica i Social (IAES) .

3. El Pacte Mundial de Nacions Unides (també cridat Pacte Global o en anglés Global Compacte) , és una iniciativa internacional que promou implementar 10 Principis universalment acceptats per a promoure la responsabilitat social empresarial (RSE) en les àrees de Drets Humans i Empresa, Normes Laborals, Medi Ambient i Lluita contra la Corrupció en les activitats i l’estratègia de negoci de les empreses. Compta amb més 13.000 entitats firmants en més de 145 països, és la major iniciativa voluntària de responsabilitat social empresarial en el món.

Su estratègia de Responsabilitat Social té com a meta contribuir al progrés i enfortiment d’una societat més justa, igualitària, sostenible i tolerant a través de la transferència de coneixement a la comunitat i la provisió de professionals que lideren canvis socials que avancen cap al compliment dels drets humans. La UA aplica la Responsabilitat Social Universitària en els àmbits següents:La UA aplica la Responsabilitat Social Universitària en els àmbits següents

 • Creació de xarxes de col·laboració amb institucions públiques, el sector privat, el tercer sector i la comunitat.
 • Transferència de coneixement i innovació científica a la societat com a forces motrius del desenrotllament social, el creixement econòmic i la generació d’ocupació.

 • Obtenció de recursos econòmics per a impulsar i donar suport a projectes de responsabilitat social en la comunitat.

 • Obtenció de recursos econòmics per a impulsar i recolzar projectes de responsabilitat social en la comunitat.

 • Avanç cap a la millora del procés ensenyança-aprenentatge de les i els professionals alineant les necessitats socials i econòmiques amb el pla formatiu de la Institució d’Educació Superior

 • Contribució a la integració transversal dels principis d’igualtat de gènere, sostenibilitat mediambiental, atenció a la diversitat i inclusió social en els plans, programes i projectes desenrotllats des de la Universitat d’Alacant.

Després d’acumular una àmplia experiència de treball i mostrar el compromís amb un desenrotllament transversal de la Responsabilitat Social en el si de la Universitat, és necessari elaborar un Pla de Responsabilitat Social que constituïsca l’estratègia que emmarque lesaccions en marxa i els nous objectius alineats amb les necessitats i expectatives dels grups d’interés de la Universitat així com les directrius, que en matèria de responsabilitat social, es plantegen, tant en la nostra pròpia Universitat com a nivell regional, nacional i internacional. L’objectiu no és només que el quefer universitari adquirisca un model de governança socialment responsable, sinó que la UA assumisca el seu rol transformador, de progrés i avanç social en este àmbit.

Per a elaborar el Pla de Responsabilitat Social de la UA és necessari disposar, com a punt de partida, d’un diagnòstic de la situació. Un diagnòstic que permeta una anàlisi exhaustiva, genere una base professional, tècnica i sòlida i integre la Responsabilitat Social en el desenrotllament de la vida universitàriaen totes les àrees i a tots els seus nivells: formació, investigació, gestió de l’organització i participació social.

Aviso Legal y Política de Privacidad | Copyright © 2018 | | Diseñado por: