Iniciatives de Responsabilitat Social de la

Universitat d’Alacant

GOVERNANÇA INSTITUCIONAL I POLÍTIQUES DE GESTIÓ

GOVERNANÇA
 • Se refleja el compromiso de la UA con la Responsabilidad Social en el Estatuto y en el Plan estratégico 2014-2019 UA 40
 • Políticas específicas relacionadas con Prácticas laborales, Medio Ambiente y Calidad (ver anexo 7.2)
 • Normativa interna, planes o estrategias vinculadas a la gestión de la RS (ej. Plan de igualdad)
 • Estructuras de dirección de la RS:
 • Vicerrectorado de RS, Inclusión e Igualdad
 • Secretariado de RS
 • Presencia de mecanismos de gestión de la ética: Valores institucionales y Canal de denuncias:
 • Defensor o defensora universitaria6
 • Unidad de Igualdad7
 • Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa
 • Unidad Técnica de Calidad8
 • Promoción de la igualdad:
 • Unidad de Igualdad
 • Plan de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres
 • Comisión de Igualdad entre mujeres y hombres
 • Campaña institucional de sensibilización Día Internacional de la lucha contra la violencia de género
 • Campaña institucional Día Internacional de las Mujeres
 • Desarrollo y/o participación de acciones de sensibilización relacionadas con la sensibilización en igualdad, responsabilidad social e inclusión
 • Programa de la Universidad de Alicante para el Empoderamiento de las Mujeres (Alianzas con el sector privado para el desarrollo de la igualdad de género)
 • Red “Universidad, docencia, género e igualdad”
 • Portal web de recursos docentes con perspectiva de género para docentes universitarios.
 • Participación en proyecto EQUALITY
 • Premio Igualdad UA 2013
 • Promoción de la igualdad afectivo-sexual y étnico-cultural:
 • Unidad de atención a la diversidad
 • Plan de Atención a la Diversidad étnico-cultural y afectivo- sexual
 • Protocolo de atención a la identidad y a la expresión de género
 • Campañas de sensibilización LGTBI
 • Cátedra Cultura Gitana
 • Promoción a la inclusión social:
 • Promoción a la cooperación universitaria al desarrollo
 • Centro de Apoyo al Estudiante
 • Cátedra Aguas de Alicante de Inclusión social
 • Los centros de trabajo y/o instalaciones son accesibles para las personas con discapacidad
 • Comunicación y gestión de grupos de interés:
 • Informes de Progreso para Pacto Mundial 2013 y 2014
 • Se ofrece información sobre la actividad en general de la Universidad y actividades diarias específicas sobre las acciones de RS en diferentes páginas de la web

6. La Defensora Universitària s’encarrega de vetlar pel respecte als drets i llibertats de l’alumnat, el personal docent i investigador, i del personal d’administració, davant les actuacions dels diferents òrgans i serveis de la Universitat, tal com es recull en l’Art. 197 de l’Estatut de la Universitat d’Alacant. Les seues actuacions es duen a terme respectant els principis d’autonomia i independència, equitat, i respecte a la confidencialitat.

7. La Unitat d’Igualtat de la UA es constitueix com a part de l’estructura organitzativa de la UA, en virtut del Artícul 33 de l’Estatut de la UA, per al compliment de les funcions relacionades amb el principi d’igualtat entre dones i homes.

8. La Unitat Tècnica de Qualitat facilita el desenvolupament de les polítiques de qualitat de la Universitat d’Alacant en les árees de docència, investigació i gestió i donar suport als agents que intervenen en tots aquells processos orientats a la millora contínua de la institució, afavorint la creació i difusió d’una cultura de qualitat entre tots els membres de la comunitat universitària i la rendició de comptes a la societat.

DRETS HUMANS
 • Cooperació internacional al desenvolupament a través del Vicerectorat de Relacions Internacionals: Ajudes a projectes d’investigació de la UA, de caràcter complementari, per a finançar activitats d’investigació lligades a la Cooperació Internacional per al Desenvolupament, en el marc de la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible
 • Campus Iberoamericà
 • Conveni amb la fundació “Dones per Àfrica
 • Els centres de treball i/o instal·lacions són accessibles per a les persones amb discapacitat
LABORALS
 • Processos de contractació:
  • Pla d’Igualtat
  • Volum de contractació d’empleats amb discapacitat superior a l’establit en la Llei General de Drets de les Persones amb Discapacitat i de la seua Inclusió Social (LGD)
  • Organització i coordinació de totes les accions que la UA desenvolupa des de diferents unitats i departaments relacionats amb la inclusió de persones amb diversitat funcional
  • Pla d’Atenció a la Diversitat ètnic-cultural i afectiu- sexual
  • Inclusió de clàusules socials en els plecs de contractació
PRÀCTIQUES
 • Diàleg social:
 • Procediment de Prevenció de Riscos Laborals (PRL)
 • Protocol per a la prevenció i actuació enfront de situacions d’assetjament sexual, assetjament per raó de sexe i assetjament per orientació sexual
 • Pla de prevenció (integrat en el sistema de Direcció Estratègica de la UA)
 • Servei de prevenció de la UA
 • Excedència per raó de violència de gènere
 • Foment de l’ocupació:
  • Programa específic per a l’ocupabilitat dels joves
 • Formació del personal:
  • Diagnòstics de necessitats de formació i cursos d’actualització per al professorat i personal administratiu
  • Pla de Formació per al PAS
  • Pla de Formació per al PDI
  • Programes de mobilitat per al PDI i el PAS amb suport de cursos d’idiomes
  • Cursos de formació i beques de perfeccionament per al personal d’administració i serveis en l’exterior, amb programació de cursos a través d’AULES
 • Salut i Seguretat
 • Comité de Salut i Seguretat (SYSO) i Cursos de SYSO
SALUT
 • Salut:
  • Projecte Universitat saludable9
  • Integrant de la Xarxa Espanyola d’Universitats Saludables
  • Atenció medica específica
  • Campus Cardio Regulat
  • Rutes UA de Salut, Cultura i Ciència
  • ALINUA: Gabinet d’alimentació i nutrició de la Universitat d’Alacant
  • Clínica optomètrica10
  • Promoció d’una alimentació sana: menú saludable en cafeteries
  • Col·locació de màquines expenedores exclusives d’aliments saludables.
  • Guia de nutrició sana
  • Iniciativa horts saludables
  • Revisions en el marc del Dia mundial de la visió i unes altres
  • Càtedra d’Infermeria Familiar i Comunitària
  • Càtedra Balmis de Vacunología
 • Mesures de conciliació entre vida familiar i laboral:
  • Millores en la jornada laboral del personal administratiu i de serveis amb reducció de la mateixa i permisos per a la conciliació familiar
  • Escola d’estiu
  • Excedència voluntària per cura de familiars
  • Llicència per risc durant l’embaràs i la lactància natural
  • Permís de paternitat més ampli que la resta de l’administració pública (fins a 27 dies)
  • Permís per a l’assistència a exàmens prenatals
  • Permís per a cuidar fill o filla menor afectat per càncer o una altra malaltia greu
 • Altres beneficis:
  • Cursos i tallers culturals
  • Bestretes reintegrables, sense interés per a atendre despeses no previstes
  • En situacions de IT abonament del 100% de les retribucions a les i els treballadors del Règim general
  • Pla integral d’acolliment per al personal que s’incorpora a les plantilles de la Universitat
  • Jornades de Bienvenida a l’alumnat

9. Des d’aquest projecte es desenvolupen cursos i campanyes específiques sobre, com el curs sobre l’ús saludable del microones o el transport segur d’aliments o les campanyes contra el VIH.

10. La Clínica Optomètrica de la Universitat d’Alacant és un Centre docent i assistencial dedicat al tractament dels problemes de visió. La Clínica presta serveis des de l’any 2001, i es troba situada en l’edifici d’Òptica de la Facultat de Ciències. https://sp.ua.es/es/clinica-optometrica/presentacion.html.

MEDI AMBIENT
 • Gestió Ambiental:
  • Projecte Agenda 21:11
  • Oficina Ecocampus (2007)
  • Pla Estratègic Sectorial de Medi Ambient de la Universitat d’Alacant
  • Sistema integral de gestió de residus (interns i generats per serveis externalitzats: Neteja, Manteniment, Jardineria, etc. amb els corresponents gestors autoritzats: perillosos, vidre, envasos, paper/cartó, olis, restes de poda, elèctrics i electrònics, piles i acumuladors…)
  • Informes de qualitat de l’aire
  • Política d’eficiència energètica per a reduir el consum energètic i augmentar l’estalvi. Mesurament del consum d’energia elèctrica i aigua dels edificis del campus
  • Programa de cessió de béns reutilitzables
 • Mobilitat Sostenible:
  • Pla de Mobilitat Sostenible UA12
   • Punts de recàrrega per a vehicles elèctrics
   • Promoció de l’ús de la bicicleta a través de l’establiment d’aparcaments per a bicicletes, préstec de bicicletes públiques, informació que facilita el seu ús
   • Informació disponible en la web que facilita l’ús de la bicicleta, el transport públic, compartir cotxe
   • Celebració de la setmana europea de Mobilitat
   • Servei de transport adaptat a alumnes amb discapacitat
 • Promoció i conservació de la Biodiversitat:
  • Identificació d’espècies vegetals del campus mitjançant plaques identificatives i codis QR en col·laboració de l’empresa concessionària del servei de jardineria en la UA (Romeu Lamaignere Paisatgista)

11. L’any 2007, la Universitat d’Alacant va adquirir el seu compromís particular amb el Desenvolupament Sostenible gràcies a l’aprovació del programa de l’Agenda 21 que es va anar executant al llarg dels següents 12 mesos, amb l’objectiu de minimitzar l’impacte de l’activitat diària del nostre campus. El procés d’implantació de l’Agenda 21 de la Universitat d’Alacant, és coordinat pel Vicerectorat de Campus i Tecnologia. https://web.ua.es/es/agenda21/presentacion.html

12. La fi última del Pla de Mobilitat Sostenible és implementar un sistema de transport que done prioritat a les maneres de desplaçament no contaminants (bicicleta i desplaçament a peu) i als mitjans col·lectius de transport públic, en detriment de l’ús del vehicle privat motoritzat. https://web.ua.es/es/agenda21/plan-movilidad/introduccion.html

PRÀCTIQUES JUSTES DE COMPRES RESPONSABLES
 • Compres responsables:
  • Publicació de la instrucció per a la incorporació de clàusules socials en la contractació pública de la Universitat d’Alacant (2018)13
  • Política d’introducció de criteris ambientals en la compra de materials de la UA14
  • Coordinació d’activitats de prevenció de les empreses que presten serveis a la Universitat per a assegurar els principis de Salut i Seguretat ocupacional

13. Impulsat des del Vicerectorat de Responsabilitat Social, Inclusió i Igualtat.

14. Política impulsada des del Vicerectorat de Vampus i Tecnologia.

ASSUMPTE DE CONSUMIDORS
 • Campaña per al consum responsable i el no desaprofitament d’aliments amb la participació de la comunitat universitària
 • Enquestes de satisfacció d’alumnat
PARTICIPACIÓ ACTIVA I DESENVOLUPAMENT DE LA COMUNITAT
 • Foment de la cultura:
  • Vicerectorat de Cultura, Esport i Llengües
  • Secretariat de promoció cultural i lingüística
  • Àmplia agenda cultural: Aules de cultura, tallers culturals, exposicions, teatre, dansa, Coral de la UA, Orquestra filharmònica…
  • Revista cultural de la UA – VEU
  • 12 Seus Universitàries i 15 aules universitàries en diferents punts de la província d’Alacant
  • Museus: MUA, Museu de la Biodiversitat i jaciment arqueològic La Alcudia
  • Oferta d’activitats culturals per a entitats públiques
  • Conveni de col·laboració amb Fiscalia de Menors
  • Convenis amb entitats socials per a fer pràctiques en la UA grups en situació o risc d’exclusió social
 • Cooperació Universitària al Desenvolupament15:
  • Vicerectorat de Relacions Internacionals
  • Subdirecció de Cooperació Universitària al desenvolupament
  • Desenvolupament de cursos específics16
  • Beques i Ajudes
  • Ajuda humanitària
 • Reconeixements17:
  • Concessió de la Medalla d’Or i del Llorer d’Or
  • Concessió de la Distinció Honorífica i de la Medalla de Plata
  • Concessió del Premi Maisonnave
  • Nomenament de doctor honoris causa
 • Altres accions col·laboratives de la comunitat universitària:
  • Participació amb diferents associacions i organitzacions de la societat civil
  • Campaña de recollida d’aliments
  • Programes socials amb entitats educatives d’Alacant en contextos de risc social

15. Més informació en https://sri.ua.es/es/cooperacion/maeaeci/fundacion-carolina.html

16. Entre ells s’imparteix formació sobre els Objectius de Desenvolupament Sostenible i la seua vinculació al voluntariat internacional https://web.ua.es/es/verano/2017/alicante/el-voluntariado-internacional-y-su-vinculacion-en-la-consecucion-de-los-ods-objetivos-de-desarrollo-sostenible.html

17. Reglament de símbols, distincions honorífiques i precedències de la Universitat d’Alacant:
https://web.ua.es/es/protocolo/documentos/normativa-doc/normativa/reglamento-de-simbolos-distinciones-honorificas-y-precedencias-de-la-ua.pdf

APRENENTATGE I ENSENYAMENT

Per la seua naturalesa acadèmica, la principal funció de la Universitat és formar professionals d’excel·lència amb òptims coneixements científics en les àrees que corresponga. No obstant això, una formació integral de l’alumnat implica: la formació en valors i principis socialment responsable de manera que el seu ulterior exercici professional aportació un elevat impacte social, així com la transmissió de coneixements que els permeta comprendre els processos de canvi que experimenta la població i l’entorn ambiental i els permeta identificar-se amb la promoció de societats més justes i solidàries.

GOVERNANÇA
 • Referència als principis de RS:
 • Referència als principis de Responsabilitat Social en el Capítol de Docència i Estudis de l’Estatut de la UA

Secció 2a. Dels ensenyaments oficials. Article 109. Estructura dels ensenyaments oficials. ¨4.
Els plans d’estudi i programes formatius tindran en compte que qualsevol activitat professional ha de realitzar-se des del respecte i la promoció dels drets fonamentals d’igualtat, tolerància, respecte a la diversitat, protecció ambiental i desenvolupament sostenible, accessibilitat universal i disseny per a totes i tots, i d’acord amb els valors propis d’una cultura de pau i democràcia¨

 

 • Inclusió de competències que fan referència a la Responsabilitat Social o alguns aspectes vinculats en 23 dels 45 Graus impartits en la UA18
 • Oferta de Postgraus relacionats amb la gestió de la *RS des de diferents àrees de coneixement o contribueixen al desenvolupament sostenible
 • Programa d’Assessorament i normativa19, sobre permanència i continuació d’estudis de grau, d’adaptació curricular a alumnat amb diversitat funcional i intel·lectual i per altres circumstàncies personals tals com ser víctima de violència de gènere, conciliació laboral i familiar, esportistes de conciliació laboral i familiar, esportistes d’elit i representació estudiantil
DRETS HUMANS
 • Foment de l’Accessibilitat:
 • Programa per a la igualtat d’oportunitats per a estudiants amb discapacitat20
 • Xarxa de Serveis de suport a persones amb discapacitat en la UA
 • Programa d’Assessorament i normativa d’adaptació curricular a alumnat amb diversitat funcional i intel·lectual i per altres circumstàncies personals tals com ser víctima de violència de gènere, conciliació laboral i familiar, esportistes d’elit i representació estudiantil
 • Conveni amb la Fundació VODAFONE
 • Institut Universitari d’Estudis de Gènere
 • Oferta acadèmica:
 • Títols propis i programes d’especialització
  • Inclusió educativa per a persones amb discapacitat intel·lectual en la formació de competències personals i laborals (curs expert)
  • Discriminació, racisme i xenofòbia (curs expert)
  • Prevenció i intervenció en violència de gènere (curs expert)
 • Cursos crèdits lliure elecció 21
  • Immigració, drets humans i control de la frontera (3 crèdits)
  • La Unió Europea i drets humans (4 crèdits)

20. Dirigit a l’alumnat de la Universitat d’Alacant amb diversitat (funcional i intel·lectual o amb malaltia crònica) que incidisca en els seus estudis. Aquesta actuació es troba en el marc dels drets que en l’art. 49 de la Constitució i reconeix a tots els ciutadans i la Convenció Internacional de Drets de les Persones amb Discapacitat que garanteixen la seua inclusió educativa en totes les etapes educatives i la seua participació plena en la vida social. https://web.ua.es/es/cae/igualdad-de-oportunidades-para-estudiantes-con-discapacidad.html

21. Relació cursos 2018 https://web.ua.es/es/continua/documentos/oferta-cursos-de-especializacion-y-actividades/oferta-alumnos-cursos-especializacion-actualizada-20-12-2017.pdf

PRÀCTIQUES LABORALS
 • Foment de l’ocupació:
 • Observatori universitari d’inserció laboral
 • Gabinet d’Iniciatives per a l’Ocupació (GIPE)
 • Programa de pràctiques en empresa: Més de 6000 convenis en relació amb pràctiques externes de l’alumnat amb la Unitat de pràctiques i el Gabinet d’iniciatives per a ocupació (GIPE)

 

 • Oferta acadèmica:
 • Màsters oficials en:
  • Prevenció de riscos laborals
  • Salut pública
  • Envelliment actiu i salut
MEDI AMBIENT
 • Oferta acadèmica:
 • Màsters oficials en:
 • Anàlisi i gestió d’ecosistemes mediterranis
 • Gestió Pesquera Sostenible
 • Biotecnologia per a la salut i la sostenibilitat
 • Gestió sostenible i tecnologies de l’aigua
 • Gestió i restauració del medi natural
 • Química ambiental i sostenible
 • Planificació i gestió de riscos naturals
 • Dret ambiental i de la sostenibilitat
 • Programes de Doctorat:
 • Aigua i desenvolupament sostenible
 • Biodiversitat i conservació
 • Conservació i restauració d’ecosistemes
 • Títols propis i programes d’especialització:
 • Control de plagues (especialista i expert)
 • Territori, urbanisme i sostenibilitat ambiental de l’economia circular (màster propi)
 • Auditoria energètica i edificis de consum d’energia quasi nul (especialista i expert)
 • Dessalinització i reutilització d’aigua (especialista)
PRÀCTIQUES JUSTES D'OPERACIÓ
 • Cursos de formació i beques de perfeccionament en l’exterior per al personal d’administració i serveis, amb programació de cursos a través d’AULES
 • Programa de formació en castellà per a persones refugiades
ASSUMPTE DE CONSUMIDOR
 • Assignatures o estudis relacionades amb la formació de professionals competents en aquest tema
PARTICIPACIÓ ACTIVA I DESENVOLUPAMENT DE L'OFERTA ACADÈMICA
 • Oferta acadèmica:
 • Màsters oficials en:
  • Desenvolupe local i innovació territorial
  • Cooperació al Desenvolupament (dins d’aquest màster es realitzen pràctiques en l’exterior)
 • Títols propis i programes d’especialització:
  • Infància i joventut en risc social (especialista)
 • Cursos oberts
  • Participació en la II Jornada Provincial de *RSE sota el títol: “Una xarxa social de resposta davant la crisi
  • Formació i suport social a col·lectius socials que tenen conveni amb la UA, canalitzen demandes amb formació, suport logístic
  • Clínica jurídica de la UA22
  • Cursos d’estiu en seus universitàries23
  • Formació a emprenedors i emprenedores
  • Universitat permanent
  • Cooperació al desenvolupament en educació permanent d’adults majors (CODEPAM)24

INVESTIGACIÓ

GOVERNANÇA
 • Treball en aliances:
 • Programa de xarxes d’investigació en docència universitària
 • Jornada anual de Xarxes
 • Programa de cooperació interuniversitària i investigació científica
 • Treball amb empreses i transferència de coneixement
 • Estructures d’investigació:
 • Vicerectorat d’Investigació i Transferència del Coneixement
 • Secretariat d’Investigació
 • Secretariat de Transferència de coneixement 25
 • 18 Instituts d’Investigació 26
 • 4 Centres propis d’Investigació
 • Estació científica Font Rotja Natura
 • Centre d’investigació Marina
 • Estació biològica/Jardí Botànic Torretes
 • Fundació Universitària d’Investigació ¨La Alcudia¨
 • Comité d’Ètica de la investigació experimental 27  (per a projectes que impliquen investigació amb éssers humans, utilització de dades personals, mostres biològiques d’origen humà, experimentació amb animals, agents biològics o empren organismes modificats genèticament)
 • Adhesió al Portal i Xarxa de Transparència Animal
DRETS HUMANS
 • Foment de la Igualtat:
 • Observatori per a la Igualtat
 • Institut Universitari d’Estudis de gènere
 • Diagnòstic de situació de dones i homes en la Universitat
 • Participació en projecte EQUALITY
 • Projectes que en matèria d’igualtat subvencionats a través de la convocatòria pròpia de la UA
 • Inici del procés per a l’obtenció del segell d’excel·lència i qualitat HRS4R (Estratègia de Recursos Humans per a la investigació)
 • Conveni amb la fundació “Dones per Àfrica” per a la promoció d’estudis de postgrau de dones africanes en la UA
 • Càtedra de Cultura Gitana
 • Càtedra interuniversitària de memòria democràtica
 • Càtedra aigües d’Alacant d’inclusió social
PRÀCTIQUES LABORALS
 • Observatori Universitari d’Inserció Laboral
MEDI AMBIENT
 • Realització d’estudis sobre tecnologia respectuosa amb el medi ambient:
 • Sistema intel·ligent de distribució d’energia elèctrica
 • Sistema d’eliminació d’algues marines a les platges i valorització energètica de biomassa
 • Catalitzador que neutralitza gasos responsables del canvi climàtic
 • Premis Impuls: Iniciativa promoguda per la UA per a reconéixer les millors idees i projectes de base tecnològica sorgits pels membres de la comunitat universitària
 • Institut Universitari Aigua i ciències ambientals
 • Institut Universitari Biodiversitat CIBIO
PRÀCTIQUES JUSTES D'OPERACIÓ
 • Càtedra Transformació del model econòmic
 • Càtedra Manuel Peláez Castillo de l’Empresa Familiar
 • Càtedra d’Estudis Turístics Pedro Zaragoza Orts
ASSUMPTE DE CONSUMIDOR
 • Accessibilitat al coneixement:
 • Institut Interuniversitari de Desenvolupament Social i Paz
PARTICIPACIÓ ACTIVA I DESENVOLUPAMENT DE LA COMUNITAT
 • Transferència, Innovació i Empresa:
 • Servei de Gestió de la Investigació i Transferència de Tecnologia (SGITT-OTRI)
 • Serveis tècnics d’investigació (SSTTI)
 • Àrea de creació d’empreses de base tecnològica (12 EBTS creades)Científic
 • Programa d’acostament de la Universitat a les empreses (InnoUA)
 • UA: Emprén 28
 • Parc Científic d’Alacant 29
 • SEIMED (Servei Empresa i Innovació al Mediterrani Español)Premis Impuls organitzats per la Universitat d’Alacant i el Parc Científic d’Alacant. Referent de la labor innovadora, de transferència i emprenedoria desenvolupada al llarg de tot el curs

28. Programa vertebral per a impulsar l’emprenedoria en el qual a més d’aglutinar tots els recursos existents actualment en la UA.

29. El parc científic estimula i gestiona el flux de coneixement i tecnologia entre universitats, institucions d’investigació, empreses i mercats; impulsa la creació i el creixement d’empreses innovadores mitjançant mecanismes d’incubació i proporciona altres serveis de valor afegit així com infraestructures i instal·lacions de gran qualitat. Consultar en: https://pca.ua.es/es/parque-cientifico-de-alicante.html

LIDERATGE SOCIAL

La participació socialment responsable de la Universitat en el desenvolupament del seu entorn no es limita únicament a la formació del seu alumnat sinó a promoure comunitats d’aprenentatge que impacten tant l’alumnat com en el personal docent i en la societat en el seu conjunt. En aquest apartat s’inclouen els projectes duts a terme amb agents externs a la UA, que generen vincles entre la UA i la comunitat i que serveixen d’aprenentatge per a totes dues parts.

GOVERNANÇA
 • Sistema d’informació de la UA:
 • Pàgina Web
 • Campus virtual
 • Seu electrònica
 • Pla anual d’auditories.
 • Controls interns
 • Memòria d’activitats de l’oficina de control pressupostari

Relacions institucionals: encarregada d’impulsar la integració de la universitat en l’entorn econòmic i social en el qual es desenvolupa

DRETS HUMANS

Projectes cooperació internacional (convocatòries de projectes i cooperació directa, orientades a donar suport a projectes d’investigació, formació i acció sobre serveis bàsics de salut, educació, apoderament, nutrició, visió, entre altres)

PRÀCTIQUES LABORALS
 • Programa de Mobilitat Aitana: Erasmus + Prácticas
 • Programa de pràctiques en la UA
 • Programa de mobilitat emprenedora
 • Programa de beques pràctiques Fundació ONCE-CRUE
 • Programa de beques pràctiques Santander-CRUE-CEPYMR
 • Programa de pràctiques en la UA (incoming students)
 • Programa de mobilitat per a pràctiques Campus Iberus
 • Programa de pràctiques en el MAEC
 • Programa de pràctiques en Conselleria d’Habitatge
 • Programa de pràctiques en Conselleria d’Agricultura
 • Programa de pràctiques Càtedra Germà Bernàcer
 • Programes de mobilitat internacional per a pràctiques (Beques, Faro Global, Argo Global, EURODISA,…)
 • Programa de pràctiques propis d’empreses i institucions
 • Programa d’Inserció laboral de centres
MEDI AMBIENT
 • Càtedra Vectalia de Mobilitat
 • Càtedra Unesco de Reserves de Biosfera i Ambient Urbà (subseu en la UA; seu en l’Institut d’Ecologia de Xalapa, Mèxic)
 • Museu de la Biodiversitat
PRÀCTIQUES JUSTES D'OPERACIÓ
 • Conveni de cooperació Fundació INCYDE (Institut Cameral per a la creació i desenvolupament de l’empresa) i Fundació Bancaixa
ASSUMPTE DE CONSUMIDORS
 • Membre de la Xarxa Universal30
PARTICIPACIÓ ACTIVA I DESENVOLUPAMENT DE LA COMUNITAT
 • Pla de Voluntariat AMB TU+UA31
 • V. Centre de suport a l’estudiant
 • V. Cultural i Lingüístic
 • V. Contra la Violència de Gènere
 • V. Universitari Internacional
 • V. D’Esport i Inclusió
 • V. Comunitari amb entitats socials
 • Universitat Saludable
 • UA companyia
 • Veig Veig
 • Cibervoluntariado
 • Conveni de col·laboració de la UA i l’Associació *NOW per a facilitar l’intercanvi i la difusió del coneixement i promoció del talent
Aviso Legal y Política de Privacidad | Copyright © 2018 | | Diseñado por: