Anàlisi

DAFO 33

La identificació dels grups d’interés de la Universitat d’Alacant s’ha realitzat seguint el criteri de proximitat, identificant els grups amb els quals la Universitat interactua durant les seues operacions i activitats, o aquells que estan situats prop del campus o les seues seus.

Grups d’interés de la UA i objectius proposats

 • Desconeixement de la comunitat universitària sobre el concepte de Responsabilitat Social i les seues implicacions
 • Creença que la Universitat pel simple fet d’existir ja té una funció social (la qual cosa és cert) que fa innecessària la incorporació transversal de criteris de Responsabilitat Social
 • Reduïda oferta acadèmica sobre RS
 • La Universitat no visibilitza en la seua oferta d’investigació la RS
 • Compromís explícit del Govern de la Universitat amb la RS reflectit en la seua introducció en el Pla Estratègic i la posterior creació del vicerectorat de RS
 • L’estructura de govern té una clara vocació participativa i permet la interacció amb els sectors de la societat
 • La persona encarregada de liderar la gestió de la RS en la Universitat depén directament del màxim responsable institucional
 • La trajectòria recorreguda en igualtat és una experiència que serveix de guia per a la implantació de la RS en tota la gestió universitària (transversalización)
 • La centralització de la gestió de compres des de Gestió Econòmica facilita el camí cap a un procés de compres responsables
 • Totes les àrees de la RS estan cobertes per diferents estructures de gestió o programes, no hi ha buits significatius si bé hi ha possibilitats d’enfortir el treball
 • Falta d’interiorització sobre el significat d’una gestió responsable i la seua aplicació transversal
 • Temor al fet que la seua posada en marxa genere més burocràcia
 • La Universitat està compromesa amb la gestió de la RS i destina recursos per al seu impuls
 • Nova visió, una nova cultura i manera de fer en la UA

33 Una vegada analitzat el context general i les accions específiques de Responsabilitat Social de la UA, s’identifiquen les principals claus internes i externes en el següent DAFO. De forma puntual, es registren les principals febleses i fortaleses identificades en relació a la gestió responsable (les primeres per a corregir-les i les segones per a impulsar-les) així com les principals amenaces i oportunitats, les quals no depenen directament de la UA, però és necessari tindre-les en compte amb la finalitat de combatre les primeres i aprofitar les segones. Aquesta anàlisi s’ha realitzat per l’equip involucrat en l’elaboració del present diagnòstic

Aviso Legal y Política de Privacidad | Copyright © 2018 | | Diseñado por: