Recomanacions

Aprenentatge i ensenyament

 • Homogeneïtzar les competències relacionades amb la Responsabilitat Social del futur professional definint almenys una que estiga present en tots els graus.
 • Revisar els plans d’estudi de graus directament relacionats amb algun aspecte de la gestió de la Responsabilitat Social (ex. Recursos humans) i identificar oportunitats d’actualització a les noves exigències de la societat.
 • Desenvolupar una oferta de pràctiques en departaments de sostenibilitat d’empreses o en projectes vinculats amb la gestió de la sostenibilitat en les empreses.
 • Dissenyar una assignatura optativa a la qual puguen accedir els alumnes de qualsevol grau de la Universitat d’Alacant o almenys una assignatura que puga inserir-se en la facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials. Una altra opció és valorar la creació d’un curs amb crèdits de lliure elecció sobre Gestió de la Responsabilitat Social, que els permeta acostar-se al concepte i relacionar-lo amb la seua àrea de coneixement i futures responsabilitats laborals o un títol propi.
 • Oferir orientacions sobre les eixides professionals possibles per a alumnes egressats de totes les carreres en el sector privat, i fer rondes amb empreses líders els professionals de les quals de ciències estiguen relacionats amb programes de RS.

Governança institucional i polítiques de gestió

 • Desenvolupar una política específica de RSU i valorar la necessitat de formular altres polítiques relacionades amb Biodiversitat, Canvi Climàtic, Diversitat i Proveïdors, així com altres estratègies, mecanismes o plans que faciliten la seua implementació.
 • Definir una Estratègia de RS – UA alineada amb l’estratègia 2014-109 UA 40, i amb els *ODS, que siga aprovat pel Consell de Govern i Consell Social.
 • Revisar la definició de RSU per a la UA.
 • Crear una Comissió de RS que integre i coordine la gestió de la RS en les diferents instàncies de la universitat i impulse de forma transversal la gestió de la RSU en tota la comunitat.
 • Identificar els grups d’interés per a la universitat i planificar la seua relació amb aquests.
 • Desenvolupar memòries de sostenibilitat anuals que recullen els avanços i reptes de la Universitat en matèria de RS, i desenvolupar processos de presentació i comunicació els grups d’interés.
 • Definir i publicar un codi ètic o codi de conducta, que reculla els principis i valors que han de ser assumits per tota la comunitat universitària i siga aprovat en Consell de Govern. Una vegada definit, serà necessari realitzar accions formatives i informatives sobre el mateix per a tota la comunitat universitària.
 • Revisar si la figura de Defensor Universitari funciona com un canal que atén totes les necessitats implícites en un sistema de gestió integral de l’ètica. En cas contrari, enfortir aquesta unitat amb formació i altres accions que es consideren oportunes.
 • Redefinir la informació a reflectir en els informes periòdics de l’oficina del Defensor Universitari, per a donar traçabilitat a les accions i conéixer millor la realitat interna.
 • Valorar la necessitat de redactar una política específica per a la gestió dels Drets Humans d’acord amb les directrius de l’ONU sobre Empreses i Drets Humans o un altre estàndard internacional.
 • Desenvolupar accions formatives relacionades amb la responsabilitat social en general o amb els seus aspectes específics.
 • Elaborar una base de dades d’empreses de l’entorn local socialment responsables per a incorporar-les com a proveïdors de productes a adquirir per la UA (per a actes de protocol, per exemple).
 • Assessorar l’equip de protocol de la UA, la venda de productes de la botiga UA i altres instàncies que projecten directament la imatge de la UA sobre productes socialment responsables.
 • Promoure la venda d’aliments orgànics i de comerç just.
 • Impulsar el reconeixement de la Institució com a Universitat pel comerç just.
 • Aplicar enquestes de satisfacció d’alumnat i del professorat de totes les facultats i publicar resultats anualment.
 • Realitzar informe anual sobre indicadors de la gestió de residus.
 • Analitzar quins residus es podrien reduir o evitar amb campanyes de sensibilització en la UA o altres mesures normatives. Ex. Evitar bosses de plàstic.
 • Definir una meta de reducció de l’ús del plàstic per al 2018.
 • Dotar als edificis dels mecanismes d’estalvi energètic necessaris.
 • Definir una estratègia de reducció/compensació d’emissions de gasos d’efecte d’hivernacle (GEI) i lluita contra el canvi climàtic d’acord amb el Protocol d’emissions de GEI o estàndards basats en aquest protocol.
 • Registrar la petjada de carboni en el registre nacional.
 • Desenvolupar una APP de Mobilitat sostenible – UA (fomenta la mobilitat sostenible i el sentit de pertinença).
 • Definir un pla d’acció en gestió de la Biodiversitat al campus.
 • Enfortir els requisits ambientals per a evitar l’ús de certs materials al campus i afavorir els principis de l’economia circular34
 • Valorar l’incentiu d’altres aspectes de la RS en els processos de compres: prioritzar proveïdors de la zona prevalent la proximitat (suport econòmic a l’entorn i reducció d’emissions), fomentar la contractació de béns o serveis a col·lectius en risc o minories (ex. empreses operades per persones amb discapacitat, associacions de dones, comerç just…).
 • Definir un pla d’acció social, alineat a les prioritats en RS, amb objectius i accions concretes i una organització anual.
34 L’economia circular és un concepte econòmic que s’interrelaciona amb la sostenibilitat, i l’objectiu de la qual és que el valor dels productes, els materials i els recursos (aigua, energia,…) es mantinga en l’economia durant el major temps possible, i que es reduïsca al mínim la generació de residus. Es tracta d’implementar una nova economia, circular -no lineal-, basada en el principi de «tancar el cicle de vida» dels productes, els serveis, els residus, els materials, l’aigua i l’energia.

Investigació

 • Definir l’impacte a la societat de les investigacions desenvolupades en la UA.
 • Incentivar investigacions orientades a la solució de problemes socials i ambientals (premi anual a una o diverses investigacions).
 • Nomenar un comité d’ètica per a la investigació que no siga animal, o definir un model de presentació de projectes de ciències socials per a ser presentat a la comissió d’ètica actual.
 • Adhesió de la UA a la ¨Carta europea de l’Investigador” i al ¨Codi de Conducta per a la contractació d’investigadors”.
 • Fer una reunió anual amb les Empreses de Base Tecnològica de la UA, per a conéixer els seus avanços i dificultats.
Aviso Legal y Política de Privacidad | Copyright © 2018 | | Diseñado por: