Responsabilitat

Social en la

Universitat

d’Alacant

La Universitat d’Alacant ha inclòs en la seua agenda la Responsabilitat Social des de l’any 2012, destacant les següents fites:

2012
Adscripció de la UA al Global Compact (Pacte Global o Mundial de Nacions Unides). Inicialment, l’adscripció es va formalitzar en qualitat d’universitat signatària i, posteriorment, com a universitat sòcia sent una de les primeres universitats espanyoles a fer-ho
2012
Creació d’una pàgina web universitària on es visibilitzaven les accions realitzades en relació a la Responsabilitat Social Universitària
2013
Publicació de la primera memòria d’activitats en matèria de sostenibilitat en el marc de Pacte Global
2015
Creació del Vicerectorat de Responsabilitat Social, Inclusió i Igualtat, i el Secretariat de Responsabilitat Social
2017
Creació de la Càtedra de Responsabilitat Social de la Universitat d’Alacant, amb el suport de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat social, Participació i Cooperació.
2017
Desenvolupament del diagnòstic de l’Estat de la Responsabilitat Social de la UA. Aquest diagnòstic va permetre visualitzar els esforços i experiència acumulada en gestió de l’RS, i va portar a una reflexió profunda a prop del camí que les futures accions hauran de seguir i la necessitat d’incorporar nous temes en l’agenda de treball de la institució; identificant així espais per a l’acció i oportunitats per al desenvolupament de la societat que encara no han sigut abordats, parant esment en aquells col·lectius amb majors necessitats socials.

¨Per a la Universitat d’Alacant, la Responsabilitat Social Universitària és la relació ètica i transparent de la institució d’educació superior amb la societat, i comporta l’establiment d’estratègies per a l’acció orientada a contribuir al desenvolupament sostenible de la comunitat, preservant els recursos naturals, el patrimoni artísticcultural, respectant la diversitat ètnic-cultural i promovent la reducció de les desigualtats socials per qualsevol causa¨

La UA ve aplicant la Responsabilitat Social Universitària en els següents àmbits:

 • Creació de xarxes de col·laboració amb institucions públiques, el sector privat, el tercer sector i la comunitat.
 • Transferència de coneixement i innovació científica a la societat com a forces motrius del desenvolupament social, el creixement econòmic i la generació d’ocupació.
 • Obtenció de recursos econòmics per a impulsar i recolzar projectes de responsabilitat social en la comunitat.
 • Generació d’indicadors de seguiment i avaluació de l’impacte social, econòmic i mediambiental del coneixement transferit a la societat.
 • Avanç cap a la millora del procés ensenyament-aprenentatge de les i els professionals alineant les necessitats socials i econòmiques amb el pla formatiu de la Institució d’Educació Superior.
 • Contribució a la integració transversal dels principis d’igualtat de gènere, sostenibilitat mediambiental, atenció a la diversitat i inclusió social en els plans, programes i projectes desenvolupats des de la Universitat d’Alacant.

Després d’acumular una àmplia experiència de treball i demostrar el compromís amb un desenvolupament transversal de la Responsabilitat Social en el si de la universitat, es fa necessari elaborar un Pla de Responsabilitat Social. .

Aquest Pla de Responsabilitat Social de la Universitat d’Alacant (2018-2020), pren com a punt de partida el Pla Estratègic UA 40, on es defineix la nostra universitat com una institució pública i socialment responsable.

En les seues bases inclouen la missió, la visió i els valors de la UA4.

MISSIÓ tal com la legislació (LLEI ORGÀNICA 6/2001 i modificacions posteriors) li confereix:

¨“La formació integral dels seus estudiants. No solament en coneixements i disciplines, sinó també com a foment del sentit crític, social, responsable, saludable i sensible als
principis de sostenibilitat, per a contribuir de manera efectiva al benestar de la societat on s’insereix. A això, cal afegir la garantia de la dignitat personal, el lliure
desenvolupament de les persones sense cap tipus de discriminació i finalment, el dret 
a la igualtat efectiva entre dones i homes. La recerca com a principi bàsic ha d’incrementar la millora del coneixement. D’una banda, per la seua transferència a través de la docència. Per una altra, la contribució directa de la universitat a la societat a través del seu ineludible compromís amb el desenvolupament cultural, científic i tecnològic. D’aquesta manera, gràcies a la col·laboració amb altres agents socials, aquesta recerca pot concretar-se en innovació per al desenvolupament sostenible i la millora de la qualitat de vida.”

VALORS, dissenyats amb la finalitat de fomentar una Universitat pública de qualitat:

 

 • Institució oberta, transparent, tolerant, participativa, accessible, moderna, col·laborativa, solidària i sostenible.
 • Pensament crític.
 • Solidària i sostenible.
 • Projecció global.
 • Referent d’identitat de la seua societat.
 • Espai de trobada.
 • Igualitària entre dones i homes.
 • Compromesa amb l’extensió i l’ús normal del valencià.

VISIÓ de futur de la UA el 2019:

 

 • És una institució prestigiosa i reconeguda nacionalment i internacionalment, identificada com un referent a Alacant i en el seu entorn.
 • Una institució valenciana i multilingüe, capacitada per a contribuir en una societat lingüísticament diversa i justa.
 • L’alumnat desenvolupa una actitud participativa i està motivat per a l’autoaprenentatge i la superació. Per tant, les i els egressats tenen una formació
  integral, estan preparats per a ocupar llocs adequats a les seues competències i capacitats per a afrontar les necessitats del desenvolupament empresarial, creixement econòmic i cultural de la societat.
 • Es disposa d’una oferta de títols de qualitat (grau, màster i doctorat) alguns dels quals oferits per a poder fer-se en línia. Competitiva a tots els nivells i orientada a la formació integral i permanent (fonamentada en el coneixement obert i plataformes en línia massives i globals), que facilita la inserció laboral, la flexibilitat i la mobilitat.
 • La recerca està alineada amb la política de recerca Europea 2020, és reconeguda a escala nacional i internacional, està ben estructurada, transfereix el coneixement i a més és un motor del desenvolupament sostenible del seu entorn econòmic i social.
 • Les dinàmiques de la institució proporcionen un sistema motivador de desenvolupament humà i es disposa d’una plantilla compromesa, competent i eficaç, ben dimensionada, organitzada i plenament reconeguda.
 • La Universitat està ben estructurada orgànicament, això permet una governança eficient en el compliment de la seua missió, basada en els objectius estratègics establits per la comunitat universitària, la utilització efectiva dels recursos i l’adequada gestió de qualitat dels serveis.
 • La relació amb els agents socials és fluïda i la UA es projecta proactivament sobre el seu entorn social. La formació cultural i esportiva dels seus membres és un element bàsic en la projecció del seu entorn i la concreció de valors propis.
 • Es disposa d’espais, infraestructures i serveis adequats, sostenibles i gestionats eficientment per a tota la comunitat universitària, especialment d’aquells que són necessaris per a la docència, la recerca i la transferència.
 • Es produeix un gran nombre d’intercanvis entre estudiants, PAS i PDI amb universitats i centres de recerca de prestigi no solament en l’àmbit europeu, sinó a escala global. Hi ha una presència notable d’estudiants estrangers en tots els estudis. S’han establit i consolidat xarxes de col·laboració que són nacionals i internacionals en docència, recerca i cooperació, que permeten la creació i la promoció de projectes compartits en els diferents camps.
 • És una institució socialment responsable que respecta els principis ètics i està compromesa amb el desenvolupament sostenible i la promoció dels valors ciutadans.
 • Disposa del finançament suficient per a fer les seues funcions, per la captació de recursos públics especialment de la UE i privats que són gestionats de forma eficient, equitativa i transparent.
 • La plena implantació dels serveis digitals li permet racionalitzar els procediments i optimitzar els recursos. La comunicació interna es fonamenta en les tecnologies del moment i és un instrument vertebrador de la comunitat universitària..
 • S’han fixat objectius de recerca i docència, amb incentius, que situen la UA entre les millors universitats espanyoles.
 • És una universitat saludable que disposa d’un entorn de treball inclusiu. La igualtat d’oportunitats entre dones i homes és una realitat.
 • Disposa d’un observatori d’ocupabilitat amb l’objectiu de veure quines són les demandes, cap a on s’encamina el mercat laboral i quins seran els reptes tecnològics de el futur, per a encaminar la docència i la recerca per aquesta via.
 • El col·lectiu d’alumnat i professorat s’ha consolidat. Les i els egressats de la UA mantenen els seus llaços amb la institució i són els seus millors representants.

S’espera del Pla de Responsabilitat Social de la Universitat d’Alacant (2018-2020) que constituïsca l’estratègia que emmarque les accions en marxa i els nous objectius alineats amb les necessitats i expectatives dels grups d’interès de la universitat, així com les directrius que en matèria de responsabilitat social es vénen plantejant, tant en la nostra pròpia universitat com a escala regional, nacional i internacional.

L’objectiu no és únicament que el quefer universitari adquirisca un model de governança socialment responsable, sinó que la UA assumisca el seu rol transformador, de progrés i avanç social en aquest àmbit. La UA persegueix contribuir al progrés i enfortiment d’una societat més justa, igualitària, sostenible i tolerant a través de la transferència de coneixement a la comunitat i la provisió de professionals que lideren canvis socials que avancen cap al compliment dels drets humans.

 

Aviso Legal y Política de Privacidad | Copyright © 2018 | | Diseñado por: