I DIAGNÒSTIC

de la situació5

 

Previ al desenvolupament d’aquest Pla, es va fer una classificació i anàlisi de les activitats de la UA en matèria de Responsabilitat Social. Per a això es va elaborar una matriu de classificació articulada entre les set matèries fonamentals de la Responsabilitat Social citades en la norma ISO 26000 (més informació en Annex 7.2) y las cuatro áreas principales de contribución de las Universidades al logro de los ODS. i les quatre àrees principals de contribució de les Universitats a l’assoliment dels ODS. Cal destacar que aquestes últimes s’alineen amb els quatre eixos definits per a la Gestió de la Responsabilitat Social Universitària (Gestió de l’organització, Formació acadèmica i pedagògica, Recerca i difusió i Participació Social 6), 

 

Aquest diagnòstic ha permès tenir una fotografia molt representativa de les principals accions que la UA desenvolupa en la matèria i posar-les en valor, ja que no en tots els casos s’havien relacionat amb el camp de la Responsabilitat Social. D’aquest diagnòstic es deriven 38 recomanacions ,les quals s’incorporen en el present pla (més informació sobre les recomanacions en l’annex 7.3).

5 . Informe “Diagnòstic de Responsabilitat Social de la Universitat d’Alacant” (en pàgina web del Vicerectorat de Responsabilitat Social, Inclusió i Igualtat)”.

6. Els eixos es deriven de la tipologia d’impactes aplicada a la Gestió de la Responsabilitat Social Universitària: Impactes de funcionament organitzatiu, impactes educatius, impactes cognitius i epistemològics, impactes socials.

Aviso Legal y Política de Privacidad | Copyright © 2018 | | Diseñado por: