PROPOSTES D’ACCIÓ

PER EIXOS D’INTERVENCIÓ

EIX 1. GOVERNANÇA SOCIALMENT RESPONSABLE EN LA UA

Impulsar la transversalitat de la Responsabilitat Social en la governança universitària

Acció 1.1.1. Definir i publicar un codi ètic o codi de conducta universitari.

Acció 1.1.2. Fer accions informatives i formatives que donen a conèixer el codi ètic o codi de conducta.

Acció 1.1.3. Definir una estratègia d’actuació específica que permeta que la gestió de proveïdors garantisca el compliment dels Drets Humans d’acord amb les directrius de l’ONU sobre Empreses i Drets Humans o un altre estàndard internacional.

Objectiu 1.2. Enfortir l’estructura de gestió de la Responsabilitat Social Universitària

Acció 1.2.1. Crear una Comissió d’RS que integre i coordine la gestió de l’RS en les diferents instàncies de la universitat i impulse de forma transversal la gestió de l’RSU.

Acció 1.2.2. Impulsar la figura del Defensor/a Universitari/ària com a òrgan que preveu totes les necessitats implícites en un sistema de gestió integral de l’ètica.

Acció 1.2.3. Incloure en la memòria anual presentada per l’oficina del Defensor/a Universitari/ària informació relativa a la gestió dels casos relacionats amb la igualtat de gènere i col·lectius minoritaris com ara minories ètniques, col·lectiu LGTBI i persones amb diversitat funcional o intel·lectual.

Acció 1.2.4. Dotar de personal tècnic especialitzat en el camp de la Responsabilitat Social en una àrea d’incidència directa en la gestió de tota la universitat.

EIX 2. LA RESPONSABILITAT SOCIAL EN LA RECERCA I LA TRANSFERÈNCIA DEL CONEIXEMENT DE LA UA

Objectiu 2.1. Generar impacte social i ambiental positiu a través de la recerca
Acció 2.1.1. Incentivar que la recerca pròpia siga d’alt impacte social i sostenible mediambientalment.
Objectiu 2.2. Enfortir la gestió de l’ètica en la recerca vetlant, així, pel compliment de les bones pràctiques de recerca i experimentació

Acció 2.2.1. Validació dels projectes de recerca pel Comitè Ètic de la Recerca de la UA.

Acció 2.2.2. Promoure la divulgació científica enfront de la pseudociència.

Acció 2.2.3. Definir i publicar un codi de bones pràctiques científiques de la Universitat d’Alacant.

Acció 2.2.4. Oferir formació al personal docent i investigador en matèria d’ètica i bioètica en la recerca.

Acció 2.2.5. Consecució del segell d’excel·lència i qualitat de l’Estratègia de Recursos Humans per a la recerca (HRS4R).

EIX 3. LA RESPONSABILITAT SOCIAL EN LA FORMACIÓ UNIVERSITÀRIA

Objectiu 3.1. Formar professionals socialment responsables

Acció 3.1.1. Definir competències relacionades amb la Responsabilitat Social per als estudis de grau.

Acció 3.1.2. Elaborar un repositori d’assignatures de grau que incloguen l’RS en les seues competències o continguts.

Acció 3.1.3. Valorar la inclusió de l’RS com a competència o continguts en les noves propostes d’estudis de grau.

Objectiu 3.2. Fomentar la formació en matèria de Responsabilitat Social

Acció 3.2.1. Oferir formació extracurricular que incloga el contingut de l’RS.

Acció 3.2.2. Impulsar propostes que promoguen l’RS en els cursos d’estiu de la UA.

Acció 3.2.3. Impulsar propostes de curs que promoguen l’RS en les seus universitàries.

Acció 3.2.4. Promoure una oferta de pràctiques en departaments de sostenibilitat d’empreses.

Acció 3.2.5. Oferir formació al personal administració i serveis sobre els principis bàsics de la gestió de la Responsabilitat Social i les implicacions que té en el seu treball.

Acció 3.2.6. Oferir formació al personal docent i investigador de la UA sobre la inclusió de la Responsabilitat Social en la docència i la recerca.

Objectiu 3.3. Fomentar la transparència en els processos de formació

Acció 3.3.1. Administrar enquestes de docència (sobre el professorat i emplenades per l’alumnat), de satisfacció del curs (emplenades pel professorat) i de satisfacció del títol (emplenades per l’alumnat en expedir títol) segons els estàndards establits.

Acció 3.3.2. Oferir la informació estadística agregada dels resultats dels processos d’avaluació docent amb perspectiva de gènere.

Objectiu 3.4. Impulsar la formació universitària destinada a persones amb diversitat intel·lectual

Acció 3.4.1. Incloure en l’oferta d’estudis cursos específics destinats a persones amb diversitat intel·lectual.

Acció 3.4.2. Incloure en l’aula de teatre de la UA un programa per a la participació de persones amb diversitat intel·lectual.

Acció 3.4.3. Incloure en l’oferta d’activitat física i esportiva de la UA activitats esportives amb suport per a persones amb diversitat intel·lectual.

Objectiu 3.5. Establir mecanismes que garantisquen l’accés i la permanència universitària de col·lectius en situació de vulnerabilitat o risc social

Acció 3.5.1. Establir en els criteris d’accés a la universitat accions positives per a col·lectius vulnerables, i en situació o risc d’exclusió social.

EIX 4. CONTRIBUCIÓ ECONÒMICA I RESPONSABLE I SUPORT A L’ENTORN

Objectiu 4.1. Fomentar la venda i distribució de productes sobre la base de la seua qualitat i preu, el seu impacte ambiental i social i la conducta de les empreses que els elaboren a través dels canals de la UA

Acció 4.1.1. Incloure en els plecs administratius destinats a la contractació pública, i quan l’objecte de contractació resulte pertinent, criteris que promoguen la incorporació, com a proveïdors de la UA, d’empreses de l’entorn local que apliquen criteris de Responsabilitat Social en la seua gestió diària.

Acció 4.1.2. Assegurar que els productes de protocol incloguen algun criteri de Responsabilitat Social.

Acció 4.1.3. Incloure entre l’oferta de productes de la botiga UA productes que incloguen criteris de Responsabilitat Social.

Acció 4.1.4. Inscriure a la UA dins del programa europeu Ciutat pel Comerç Just.

Acció 4.1.5. Incloure, en els plecs administratius destinats a la contractació del servei de restauració i màquines expenedores, criteris que promoguen el consum d’aliments orgànics i/o de comerç just.

Acció 4.1.6. Revisar que els productes de la Central de compres complisquen els criteris de productes socialment responsables.

Acció 4.1.7. Sol·licitar als càtering contractats l’aplicació de criteris de Responsabilitat Social en la seua oferta d’aliments i begudes.

Objectiu 4.2. Incloure criteris de Responsabilitat Social en els processos de contractació de la UA

Acció 4.2.1. Definir clàusules de Responsabilitat Social per als processos de contractació.

Acció 4.2.2. Incloure clàusules de Responsabilitat Social en els processos de contractació pública de la UA.

Objectiu 4.3. Definir un pla d’acció social de la UA

Acció 4.3.1. Definir, segons prioritats de la política en matèria d’RS, els àmbits en els quals la UA durà a terme el seu compromís social.

Presentar periòdicament un informe d’acció social.

Objectiu 4.4. Impulsar, entre la comunitat universitària, el Pla de Voluntariat de la UA

Acció 4.4.1. Informar i difondre entre la comunitat universitària el Pla de Voluntariat Amb tu+UA.

Acció 4.4.2. Incorporar programes de voluntariat en el Pla Voluntariat Amb tu+UA.

EIX 5. GESTIÓ AMBIENTAL I SOCIALMENT RESPONSABLE EN LA UA

Objectiu 5.1. Reduir la generació de residus sòlids

Acció 5.1.1. Publicar un informe anual amb indicadors de resultats de la gestió de residus.

Acció 5.1.2. Identificar els residus a reduir o evitar amb campanyes de sensibilització en la UA o altres mesures afins.

Acció 5.1.3. Desenvolupar una estratègia de “Plàstic Zero en la UA”.

Objectiu 5.2. Contribuir amb el compromís en la lluita contra el canvi climàtic

Acció 5.2.1. Identificar les fonts d’emissió de gasos efecte hivernacle de la UA.

Acció 5.2.2. Mesurar les emissions de gasos d’efecte hivernacle de la UA per font i edifici.

Acció 5.2.3. Definir una estratègia de reducció/compensació d’emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEI) i lluita contra el canvi climàtic, que incloga, entre altres, propostes de mecanismes d’estalvi energètic per a edificis, d’acord amb el Protocol d’emissions de GEI o estàndards basats en aquest protocol.

Acció 5.2.4. Registrar la petjada de carboni en el registre nacional.

Acció 5.2.5. Desenvolupar una APP de Mobilitat sostenible en la UA.

Objectiu 5.3. Posar en valor el campus de la UA com a entorn de biodiversitat

Acció 5.3.1. Desenrotllar accions internes de difusió sobre la riquesa de la biodiversitat del campus.

Acció 5.3.2. Desenrotllar accions externes de difusió sobre la riquesa de la biodiversitat del campus en mitjans de comunicació. 

 

EIX 6. COOPERACIÓ UNIVERSITÀRIA PER AL DESENVOLUPAMENT

Objectiu 6.1. Enfortir els nexes institucionals amb universitats i institucions acadèmiques o de recerca en països preferents per a la col·laboració en accions de cooperació per al desenvolupament

Acció 6.1.1. Impulsar convenis de col·laboració amb universitats estrangeres que contribuïsquen a un enfortiment institucional mutu en la governança socialment responsable.

Acció 6.1.2. Impulsar convenis de col·laboració amb universitats o centres de recerca estrangeres dirigides a incrementar la formació del personal docent i investigador i estudiants.

Objectiu 6.2. Fomentar les convocatòries orientades a finançar projectes de recerca i formació sobre cooperació al desenvolupament i promoure la concurrència a aquestes del personal docent i investigador

Acció 6.2.1. Donar continuïtat i revisar periòdicament les bases de les convocatòries pròpies de cooperació per al desenvolupament per a alinear-les amb les recomanacions sobre qualitat de la cooperació al desenvolupament dels organismes internacionals i nacionals especialitzats i competents.

Acció 6.2.2. Informar la comunitat universitària de la política autonòmica i nacional de cooperació per al desenvolupament a través dels seus òrgans competents.

Objectiu 6.3. Incrementar la formació entre la comunitat universitària en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament

Acció 6.3.1. Promoure que la formació en grau i postgrau incloga continguts transversals i específics relacionats amb la cooperació per al desenvolupament.

Acció 6.3.2. Incrementar la formació del personal docent i investigador de la UA per a la planificació, implementació i avaluació de projectes de cooperació al desenvolupament.

Acció 6.3.3. Oferir formació al personal docent i investigador i al personal d’administració i serveis de la UA per a la inclusió i l’avaluació de la perspectiva de gènere en els projectes de cooperació al desenvolupament.

Acció 6.3.4. Promoure el programa de Voluntariat Internacional.

Objectiu 6.4. Sensibilitzar la comunitat universitària sobre el valor de la cooperació per al desenvolupament com a compromís institucional amb el desenvolupament humà global

Acció 6.4.1. Incrementar la visibilitat de les activitats de cooperació al desenvolupament realitzades en la UA i millorar els canals de difusió d’aquestes.

Acció 6.4.2. Planificar accions de sensibilització a través de la cultura, l’art i la recerca científica entorn de temàtiques vinculades a la cooperació per al desenvolupament.

 

EIX 7. VISIBILITZACIÓ, SENSIBILITZACIÓ I TRANSFERÈNCIA

Objectiu 7.1. Posicionar la UA com una universitat capdavantera en gestió responsable

Acció 7.1.1. Publicar anualment una memòria de sostenibilitat que arreplegue els avanços i els reptes de la Universitat en matèria d’RS.

Acció 7.1.2. Fer reunions periòdiques amb els grups d’interès, interns i externs, de la universitat per a informar-los sobre els avanços en matèria de sostenibilitat (segons els seus interessos) i obtenir-ne la retroalimentació sobre aquest tema.

Acció 7.1.3. Publicar en el web els avanços i reptes en matèria de sostenibilitat, així com les iniciatives dutes a terme en matèria de Responsabilitat Social.

Acció 7.1.4. Mantenir presència en mitjans de comunicació amb temes que vinculen la UA a l’RS.

Acció 7.1.5. Definició de directrius sobre comunicació responsable, per a la construcció d’una reputació de marca i organització responsable.

Aviso Legal y Política de Privacidad | Copyright © 2018 | | Diseñado por: