DESCRIPCIÓ

DE LES ACCIONS

A continuació, es detalla cadascuna de les accions proposades en el Pla, els responsables d’executar-les i supervisar-les, els indicadors d’èxit amb els quals es mesuraran i la relació de cadascuna d’elles amb l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible. Es detalla agrupat en eixos i ordenat per objectius.

 

EIX 1. GOVERNANÇA SOCIALMENT RESPONSABLE EN LA UA

Objectiu 1.1. Impulsar la transversalitat de la Responsabilitat Social en la governança universitària
Objectiu 1.1. Impulsar la transversalitat de la Responsabilitat Social en la governança universitària
Acció 1.1.1. Definir i publicar un codi ètic o codi de conducta universitari.
Descripció Un dels primers passos cap a la gestió responsable de una organització és la definició d’un codi ètic que fixe les normes i els comportaments de les persones directament relacionades amb l’organització; en el cas de la UA personal empleat de tots els nivells jeràrquics i estudiants. Aquest codi a més haurà de ser avalat per un alt òrgan de gestió i comunicat degudament.
Indicador Codi ètic aprovat en Consell de Govern i publicat en la web.

Òrgan 
Responsable

Secretària general.
Òrgan Executor Secretària general.

 

ODS ALS QUAL CONTRIBUEIX

Acció 1.1.2. Fer accions informatives i formatives que donen a conèixer el codi ètic o codi de conducta
Acció 1.1.2. Definir i publicar un codi ètic o codi de conducta universitari.
Descripció

Fonamental per al compliment del codi d’ètica és que tot el personal el conega i assumisca com a propi. Per això és important donar-lo a conèixer en tots els nivells de l’organització, sensibilitzar sobre la importància de complir-lo i conseqüències en cas contrari.

Indicador

El 100% del PAS i PDI ha sigut informat sobre l’existència del codi a través de cursos de formació i informació divulgativa.

Òrgan
Responsable

Vicerectorat de Qualitat i Innovació Educativa Gerència.

Òrgan Executor

Institut de Ciències de l’Educació (ICE).

 

ODS ALS QUAL CONTRIBUEIX

Acció 1.1.3. Definir una estratègia d’actuació específica que permeta que la gestió de proveïdors garantisca el compliment dels Drets Humans d’acord amb les directrius de l’ONU sobre Empreses i Drets Humans o un altre estàndard internacional
Acció 1.1.3. Definir una estratègia d’actuació específica que permeta que la gestió de proveïdors garantisca el compliment dels Drets Humans d’acord amb les directrius de l’ONU sobre Empreses i Drets Humans o un altre estàndard internacional.
Descripció

Les i els proveïdors són un dels principals públics de l’organització, pel gran impacte que tenen sobre totes les accions relacionades amb l’operació diària. Garantir que la cadena de valor responsable és, per tant, objectiu compartit entre client i proveïdor/a. Recentment s’ha aprovat el pla d’empresa i Drets humans, el qual ha de complir tota organització i la seua cadena de valor.

Indicador

Estratègia definida i comunicada als principals proveïdors de la UA.

Òrgan
Responsable

Vicerectorat de Campus i Tecnologia Gerència

Òrgan Executor

Vicegerència d’Assumptes Econòmics .

Servei de contractació.

Servei Jurídic.

 

ODS ALS QUAL CONTRIBUEIX

Objectiu 1.2. Enfortir l’estructura de gestió de la Responsabilitat Social Universitària
Acció 1.2.1. Crear una Comissió d’RS que integre i coordine la gestió de l’RS en les diferents instàncies de la universitat i impulse de forma transversal la gestió de l’RSU

.

Acció

Acció 1.2.1. Crear una Comissió d’RS que integre i coordine la gestió de l’RS en les diferents instàncies de la universitat i impulse de forma transversal la gestió de l’RSU

Descripció

Les organitzacions capdavanteres en sostenibilitat compten amb aquesta figura que facilita la coordinació interna de la planificació i execució de l’estratègia d’RS i la seua integració amb tots els departaments o unitats. Aquesta comissió està a més cridada a demanar comptes de l’execució i avanços i ha de tenir representació de l’alta direcció.

Indicador

Comissió formada, amb definició de representants i funcions específiques, agenda i cronograma de reunions i informes anuals de rendició de comptes.

Òrgan
Responsable

Vicerectorat de Responsabilitat Social, Inclusió i Igualtat.

Òrgan Executor

Secretariat de Responsabilitat Social.

 

ODS ALS QUE CONTRIBUEIX

Acció 1.2.2. Impulsar la figura del Defensor/a Universitari/ària com a òrgan que preveu totes les necessitats implícites en un sistema de gestió integral de l’ètica
Acció

1.2.2. Impulsar la figura del Defensor/a Universitari/ària com a òrgan que preveu totes les necessitats implícites en un sistema de gestió integral de l’ètica .

Descripció

La figura del defensor/a universitari/ària ha de ser una figura coneguda per tota l’organització. Tot el personal relacionat amb la UA (alumnes, PDI i PAS) ha de conèixer qui és la persona responsable i on se la pot situar, així com tenir total garantia de confidencialitat en els casos a tractar. Per a això cal reforçar la comunicació interna.

Indicador

La informació relativa a l’oficina del Defensor/a Universitari/ària s’inclou en un dels principals apartats de la pàgina web de la UA i es defineix i executa una campanya de comunicació interna per a donar a conèixer la figura i les seues principals funcions.

Òrgan
Responsable

Oficina de la Defensora o Defensor Universitari.

Òrgan Executor

Defensora o Defensor Universitari.

 

ODS ALS QUE CONTRIBUEIX
Acció 1.2.3. Incloure en la memòria anual presentada per l’oficina del Defensor/a Universitari/ària informació relativa a la gestió dels casos relacionats amb la igualtat de gènere i col·lectius minoritaris com ara minories ètniques, col·lectiu LGTBI, persones amb diversitat funcional i/o intel·lectual
Acció

1.2.3. Incloure en la memòria anual presentada per l’oficina del Defensor/a Universitari/ària informació relativa a la gestió dels casos relacionats amb la igualtat de gènere i col·lectius minoritaris com ara minories ètniques, col·lectiu LGTBI, persones amb diversitat funcional i/o intel·lectual.

Descripció

Cal fer un seguiment detallat de tots els casos de denúncia, tipus d’incidència, la seua forma de resolució, temps de durada del procés i resultats. Això permet donar traçabilitat al procés i fer una gestió integral que permeta conèixer al llarg del temps les incidències més comunes, evolució dels problemes, etc. Especial atenció s’ha de prestar als col·lectius minoritaris per ser mes vulnerables.

Indicador

Memòria anual presentada amb aquesta informació (aplicable a partir de l’exercici 2018).

Òrgan
Responsable

Oficina de la Defensora o Defensor Universitari.

Òrgan Executor

Defensora o Defensor Universitari.

 

ODS ALS QUE CONTRIBUEIX

Acció 1.2.4. Dotar de personal tècnic especialitzat en el camp de la Responsabilitat Social com una àrea d’incidència directa en la gestió de tota la universitat
Acció

1.2.4. Dotar de personal tècnic especialitzat en el camp de la Responsabilitat Social com una àrea d’incidència directa en la gestió de tota la universitat.

Descripció

És necessari crear una Direcció o Oficina de Responsabilitat Social que impulse, lidere, alinee i prenga les decisions pertinents en l’àmbit de l’RSU, seguint les directrius estratègiques del pla i en coordinació amb el Vicerectorat de Responsabilitat Social, Inclusió i Igualtat.

Indicador

Creació de l’oficina amb espai físic i dotació de personal.

Òrgan
Responsable

Gerència.

Òrgan Executor

Vicegerència de Recursos Humans i Organització.

 

ODS ALS QUE CONTRIBUEIX

EIX 2. LA RESPONSABILITAT SOCIAL EN LA RECERCA I TRANSFERÈNCIA DEL CONEIXEMENT DE LA UA

Objectiu 2.1. Generar impacte social i ambiental positiu a través de la recerca
Objectiu 2.1. Generar impacte social i ambiental positiu a través de la recerca
Acció 2.1.1. Incentivar que la recerca pròpia siga d’alt impacte social i sostenible mediambientalment.
Descripció

La majoria de les solucions innovadores amb problemes socials o ambientals tenen el seu origen en processos de recerca que posen al servei de la societat el coneixement multidisciplinari de diferents professionals. El vincle entre la universitat i la societat és fonamental per a potenciar aquesta aportació .

Indicador

Incloure en la convocatòria de recerca pròpia de la UA d’ajudes per a la realització de projectes de recerca emergents un apartat en el qual la o el proponent especifique l’impacte social i/o la sostenibilitat mediambiental.

Òrgan
Responsable

Vicerectorat d’Investigació i Transferència de Coneixement .

Òrgan Executor

Secretariat d’Investigació.

Secretariat de Transferència de Coneixement .

 

ODS ALS QUE CONTRIBUEIX
Objectiu 2.2. Enfortir la gestió de l’ètica en la recerca vetlant, així, pel compliment de les bones pràctiques de recerca i experimentació
Acció 2.2.1. Validació dels projectes de recerca pel Comitè Ètic de la Recerca de la UA
Acció 2.1.1. Incentivar que la investigació pròpia siga d’alt impacte social i sostenible mediambientalment.
Descripció

Actualment, el Comitè d’Ètica de la Investigació de la UA dóna resposta de forma àgil i efectiva als requeriments normatius continguts en diferents convocatòries de finançament de la recerca que exigeixen que els projectes que impliquen recerca amb éssers humans, utilització de dades personals, mostres biològiques d’origen humà, experimentació amb animals, agents biològics o empren organismes modificats genèticament, compten amb l’autorització expressa emesa pel Comitè d’Ètica del Centre en què s’haja de fer la recerca.

Indicador

Incloure en la convocatòria de recerca pròpia de la UA d’ajudes per a la realització de projectes de recerca emergents un apartat en el qual la o el proponent indique el requeriment de valoració bioètica de la proposta per part del Comitè d’Ètica de la Investigació de la UA .

Òrgan
Responsable

Vicerectorat d’Investigació i Transferència de Coneixement.

Òrgan Executor

Secretariat d’Investigació.

Comitè d’Ètica de la Investigació.

 

ODS ALS QUE CONTRIBUEIX
Acció 2.2.2. Promoure la divulgació científica enfront de la pseudociència
Acció 2.2.2. Promoure la divulgació científica enfront de la pseudociència.
Descripció

El Comitè d’Ètica de la Investigació de la UA, més enllà de la seua obligació funcional (certificar que la recerca científica desenvolupada atén la protecció dels drets fonamentals de les  persones, el benestar dels animals i el medi ambient, així com respecta els principis i compromisos bioètics assumits per la comunitat científica i els Estatuts de la UA), difon i promou debats en la comunitat universitària sobre qüestiones bioètiques d’interès general. La seua finalitat és aconseguir que la comunitat científica es consciencie de la necessitat que tots els projectes que puguen afectar de manera directa els drets fonamentals de les persones i els interessos vinculats a la defensa i la protecció del medi ambient, així com al benestar dels animals, tinguen un informe de la Comissió.  D’aquesta manera, el Comitè d’Ètica de la Investigació promou el compliment de les bones pràctiques de recerca i experimentació.

Indicador

Crear dues sessions de treball per curs acadèmic que, a través de la transferència del coneixement i presentació de bones pràctiques de recerca i experimentació, promoga el debat en la comunitat universitària sobre qüestiones bioètiques d’interès general.

Òrgan
Responsable

Vicerectorat d’Investigació i Transferència de Coneixement.

Òrgan Executor

Secretariat d’Investigació.

Comitè d’Ètica de la Investigació.

EDUA.

 

ODS ALS QUE CONTRIBUEIX

Objectiu 2.2.3 Enfortir la gestió de l’ètica en la recerca vetlant, així, pel compliment de les bones pràctiques de recerca i experimentació
Acció 2.2.3. Definir i publicar un codi de bones pràctiques científiques de la Universitat d’Alacant.
Descripció

L’àmplia i diversa activitat de recerca realitzada en la UA es desenvolupa en un entorn social en el qual les consideracions ètiques adquireixen una importància creixent. En aquest context, el codi de bones pràctiques científiques es presenta com un instrument per a promoure i garantir la integritat i la qualitat de la recerca científica.

Indicador

Disseny, publicació i difusió del codi de bones pràctiques científiques de la UA.

Òrgan
Responsable

Vicerectorat d’Investigació i Transferència de Coneixement.

Òrgan Executor

Secretariat d’Investigació.

Comitè d’Ètica de la Investigació.

 

ODS ALS QUE CONTRIBUEIX
Acció 2.2.4. Oferir formació al personal docent i investigador en matèria d’ètica i bioètica en la recerca
Acció 2.2.4. Oferir formació al personal docent i investigador en matèria d’ètica i bioètica en la investigació.
Descripció

L’àmplia i diversa activitat de recerca realitzada en la UA es desenvolupa en un entorn social en el qual les consideracions ètiques, i especialment les bioètiques, adquireixen una importància creixent. Aquest nou context ha esdevingut en l’aprovació d’una legislació específica que regula el treball dels grups de recerca amb implicacions tant en la política de recerca de la nostra universitat com en la gestió i treball dels mateixos grups de recerca.

Indicador

Dissenyar i oferir cursos que, per àrees de coneixement, desenvolupen els assumptes vinculats amb l’ètica en la recerca i experimentació.

Òrgan
Responsable

Vicerectorat d’Investigació i Transferència de Coneixement.

Òrgano Executor

Secretariat d’Investigació.

Comitè d’Ètica de la Investigació.

Institut de Ciències de l’Educació.

 

ODS ALS QUE CONTRIBUEIX
Acció 2.2.5. Consecució del segell d’excel·lència i qualitat de l’Estratègia de Recursos Humans per a la recerca (HRS4R)
Acció 2.2.5. Consecució del segell d’excel·lència i qualitat de l’Estratègia de Recursos Humans per a la recerca (HRS4R).
Descripció

L’Estratègia de Recursos Humans per a la recerca (HRS4R) és és un mecanisme de suport engegat per la Comissió Europea per a la implementació de la Carta Europea de l’Investigador (principis que especifiquen les responsabilitats i els drets de les i els investigadors i de les entitats que ocupen i/o financen el personal científic) i el Codi de conducta per a la contractació d’investigadors (principis que han de seguir els ocupadors i/o finançadors a l’hora de contractar personal investigador per a aconseguir la transferència i la igualtat) en les institucions europees que duen a terme funcions de recerca. En línia amb els procediments estàndard, lla UA ha dissenyat una estratègia per a l’obtenció del distintiu d’excel·lència i qualitat per a la recerca HRS4R i que es va iniciar amb l’adhesió a la Carta i el Codi i notificació de compromís.

Indicador

Adquisició del logo d’excel·lència de l’Estratègia de Recursos Humans per a la recerca (HRS4R) i difusió al personal docent i investigador de la UA.

Òrgan
Responsable

Vicerectorat d’Investigació i Transferència de Coneixement.

Òrgan Executor

Secretariat d’Investigació.

Comitè Tècnic i Direcció Tècnica de l’HRS4R-UA.

 

ODS ALS QUE CONTRIBUEIX

EIX 3. LA RESPONSABILITAT SOCIAL EN L’ACTIVITAT DE FORMACIÓ DE LA UA

Objectiu 3.1. Formar professionals socialment responsables
Acció 3.1.1. Definir competències relacionades amb la Responsabilitat Social per als estudis de grau
Acció 3.1.1. Definir competències relacionades amb la ResponsabilitatSocial per als estudis de grau.
Descripció

Les universitats tenen una responsabilitat específica en la formació de garantir que tots els alumnes adquirisquen els coneixements teòrics i pràctics necessaris per a promoure el desenvolupament sostenible, entre altres coses mitjançant l’educació per al desenvolupament sostenible i l’adopció d’estils de vida sostenibles, els drets humans, la igualtat entre els gèneres, la promoció d’una cultura de pau i noviolència, la ciutadania mundial i la valoració de la diversitat cultural i de la contribució de la cultura al desenvolupament sostenible, entre altres mitjans.

El primer pas per a aconseguir-ho és incloure aquesta intenció en la descripció de competències de tots els graus que s’imparteixen en la UA per la transversalitat de la sostenibilitat..

Indicador

Creació d’un catàleg de competències per títol associades amb Responsabilitat Social i informació reflectida en el web.

Òrgan
Responsable

Vicerectorat d’Estudis i Formació .

Òrgan Executor

Secretariat d’Estudis de Grau.

Càtedra de Responsabilitat Social.

 

ODS ALS QUE CONTRIBUEIX
Acció 3.1.2. Elaborar un repositori d’assignatures de grau que incloguen l’RS en les seues competències i/o continguts
Acció 3.1.2. Elaborar un repositori d’assignatures de grau que incloguen l’RS en les seues competències i/o continguts.
Descripció

Les universitats tenen una responsabilitat específica en l’educació per al desenvolupament sostenible. Atès que els coneixements en sostenibilitat són aplicables a qualsevol disciplina, es considera que un professional del segle XXI hauria de finalitzar el seu període universitari amb aquests coneixements bàsics, independentment de la carrera que estudie.

Indicador

Disseny i publicació en la web d’un repositori d’assignatures de grau que incloguen l’RS en les seues competències i/o continguts.

Òrgan
Responsable

Vicerectorat d’Estudis i Formació.

Òrgan Executor

Secretariat d’Estudis de Grau.

Càtedra de Responsabilitat Social.

 

ODS ALS QUE CONTRIBUEIX

Acció 3.1.2. Elaborar un repositori d’assignatures de grau que incloguen l’RS en les seues competències i/o continguts
Acció 3.1.2. Elaborar un repositori d’assignatures de grau que incloguen l’RS en les seues competències i/o continguts.
Descripció

Les universitats tenen una responsabilitat específica en l’educació per al desenvolupament sostenible. Atès que els coneixements en sostenibilitat són aplicables a qualsevol disciplina, es considera que un professional del segle XXI hauria de finalitzar el seu període universitari amb aquests coneixements bàsics, independentment de la carrera que estudie.

Indicador

Disseny i publicació en la web d’un repositori d’assignatures de grau que incloguen l’RS en les seues competències i/o continguts.

Òrgan
Responsable

Vicerectorat d’Estudis i Formació.

Òrgan Executor

Secretariat d’Estudis de Grau.

Càtedra de Responsabilitat Social.

 

ODS ALS QUE CONTRIBUEIX

Acció 3.1.3. Valorar la inclusió de l’RS com a competència i/o continguts en les noves propostes d’estudis de grau
Acció 3.1.3. Valorar la inclusió de l’RS com a competència i/o continguts en les noves propostes d’estudis de grau.
Descripció

Les universitats tenen una responsabilitat específica en l’educació per al desenvolupament sostenible. Atès que els coneixements en sostenibilitat són aplicables a qualsevol disciplina, es considera que les i els professionals del segle XXI haurien de finalitzar el seu període universitari amb aquests coneixements bàsics, independentment dels estudis universitaris que cursen.

Indicador

Informe d’anàlisi presentada davant el Vicerectorat d’Estudis i Formació i el Vicerectorat de Responsabilitat Social, Inclusió i Igualtat, amb recomanacions.

Òrgan
Responsable

Vicerectorat d’Estudis i Formació
Vicerectorat de Responsabilitat Social, Inclusió i Igualtat.

Òrgan Executor

Secretariat d’Estudis de Grau.

Secretariat de Responsabilitat Social.

Càtedra de Responsabilitat Social.

 

ODS ALS QUE CONTRIBUEIX

Objectiu 3.2. Fomentar la formació en matèria de Responsabilitat Social
Acció 3.2.1. Oferir formació extracurricular que incloga el contingut de l’RS
Acció 3.2.1. Oferir formació extracurricular que incloga el contingut de l’RS.
Descripció

Facilitar l’accés al coneixement sobre una gestió responsable és un dels principals compromisos de la UA en aquest camp. Per a facilitar que professionals de diferents branques accedisquen a aquests cursos es proposa que siguen una opció extracurricular de fàcil accés.

Indicador

Celebrar, almenys, una jornada universitària a l’any sobre Responsabilitat Social, oberta a la comunitat universitària i d’accés a crèdits de lliure elecció.

Òrgan
Responsable

Vicerectorat d’Estudis i Formació.

Vicerectorat de Responsabilitat Social, Inclusió i Igualtat.

Òrgan Executor

Secretariat d’Estudis de Postgrau i de Formació Especialitzada i Permanent.

Secretariat de Responsabilitat Social.

Departaments.

Instituts de Recerca.

Càtedra de Responsabilitat Social.

 

ODS ALS QUE CONTRIBUEIX

Acció 3.2.2. Impulsar propostes que promoguen l’RS en els cursos d’estiu de la UA
Acció 3.2.2. Impulsar propostes que promoguen l’RS en els cursos d’estiu de la UA.
Descripció

Facilitar l’accés al coneixement sobre una gestió responsable és un dels principals compromisos de la UA en aquest camp. Per afacilitar que professionals de diferents branques accedisquen a aquests cursos es proposa que siguen una opció extracurricular de fàcil accés.

Indicador

Oferir, almenys, un curs d’estiu sobre Gestió de la Responsabilitat Social.

Òrgan
Responsable

Vicerectorat d’Estudis i Formació.

Vicerectorat de Cultura, Esport i Llengües.

Vicerectorat de Responsabilitat Social, Inclusió i Igualtat.

Òrgan Executor

Secretariat d’Estudis de Postgrau i de Formació Especialitzada i Permanent.

Secretariat de Responsabilitat Social.

Departaments.

Instituts de Recerca.

Càtedra de Responsabilitat Social.

 

ODS ALS QUE CONTRIBUEIX

Acció 3.2.3. Impulsar propostes de curs que promoguen l’RS en les seus universitàries
Acció 3.2.3. Impulsar propostes de curs que promoguen l’RS en les seus universitàries.
Descripció

Facilitar l’accés al coneixement sobre una gestió responsable és un dels principals compromisos de la UA en aquest camp. Per a facilitar que professionals de diferents branques accedisquen a aquests cursos es proposa que siguen una opció extracurricular de fàcil accés.

Indicador

Organitzar, almenys, una xarrada, curs o jornada sobre Gestió de la Responsabilitat Social en cadascuna de les seus de la UA.

Òrgan
Responsable

Vicerectorat d’Estudis i Formació.

Vicerectorat de Cultura, Esport i Llengües.

Vicerectorat de Responsabilitat Social, Inclusió i Igualtat.

Òrgan Executor

Secretariat d’Estudis de Postgrau i de Formació Especialitzada i Permanent.

Secretariat de Seus.

Secretariat de Responsabilitat Social.

Departaments.

Instituts de Recerca.

Càtedra de Responsabilitat Social.

 

ODS ALS QUE CONTRIBUEIX
Acció 3.2.4. Promoure una oferta de pràctiques en departaments de sostenibilitat d’empreses
Acció 3.2.4. Promoure una oferta de pràctiques en departaments de sostenibilitat d’empreses.
Descripció

A través d’una oferta de pràctiques en els departaments de Responsabilitat Social de les empreses s’aconsegueix visibilitzar el camp de la Responsabilitat Social com una oportunitat laboral de diferents disciplines, sensibilitzar l’alumnat, i la societat en general, sobre la necessitat de professionalitzar l’àrea de Responsabilitat Social i es demostra el compromís de la UA amb l’RS.

Indicador

Oferta de pràctiques publicada en la UA, amb almenys 5 empreses participants el primer any.

Òrgan
Responsable

Vicerectorat d’Estudiants i Ocupació.

Òrgan Executor

Servei d’Alumnat

Unitat de Pràctiques.

 

ODS ALS QUE CONTRIBUEIX
Acció 3.2.5. Oferir formació al personal administració i serveis sobre els principis bàsics de la gestió de la Responsabilitat Social i les implicacions que té en el seu treball
Acció 3.2.5. Oferir formació al personal administració i serveis sobre els principis bàsics de la gestió de la Responsabilitat Social i les implicacions que té en el seu treball.
Descripció

Una gestió responsable passa per l’aplicació diària d’aquests principis per part de les i els treballadors d’una organització. Per a això, és necessari que es formen i se sensibilitzen, amb l’objectiu que se senten identificats amb la forma d’aplicar la Responsabilitat Social en el seu treball diari.

Indicador

El 50% del personal administració i serveis rep formació sobre Responsabilitat Social Universitària.

Òrgan
Responsable

Gerència.

Òrgan Executor

Unitat de Formació i Internacionalització del PAS.

 

ODS ALS QUE CONTRIBUEIX
Acció 3.2.6. Oferir formació al personal docent i investigador de la UA sobre la inclusió de la Responsabilitat Social en la docència i la recerca
Acció 3.2.6. Oferir formació al personal docent i investigador de la UA sobre la inclusió de la Responsabilitat Social en la docència i la recerca.
Descripció

Una gestió responsable passa per l’aplicació diària d’aquests principis per part de les treballadores i els treballadors d’una organització. Per a això, és necessària la seua formació i sensibilització, perquè se senten identificats amb la forma d’aplicar la Responsabilitat Social en el seu treball diari.

Indicador

Incloure en el programa de formació docent un curs sobre

Responsabilitat Social Universitària.

Òrgan
Responsable

Vicerectorat de Qualitat i Innovació Educativa.

Òrgan Executor

Institut de Ciències de l’Educació (ICE).

 

ODS ALS QUE CONTRIBUEIX
Objectiu 3.3. Fomentar la transparència en els processos de formació
Acció 3.3.1. Administrar enquestes de docència (sobre el professorat i que ompli l’alumnat), de satisfacció del curs (que ompli el professorat) i de satisfacció del títol (que ompli l’alumnat quan s’expedeix el títol) segons els estàndards establits
Acció

3.3.1. Administrar enquestes de docència (sobre el professorat i que ompli l’alumnat), de satisfacció del curs (que ompli el professorat) i de satisfacció del títol (que ompli l’alumnat quan s’expedeix el títol) segons els estàndards establits.

Descripció

L’administració d’instruments de recollida de dades sobre la docència rebuda per l’alumnat, així com el seu grau de satisfacció amb els estudis cursats i el grau de satisfacció del professorat amb el curs en el qual ha impartit docència proporcionen informació rellevant amb la qual es busca la millora en la qualitat de la formació universitària. La publicació dels resultats suposa, a més, un exercici de transparència en l’activitat universitària, en aquest cas, lligat a la missió formativa, un dels pilars nuclears de la gestió universitària.

Indicador

Realització, per curs acadèmic, de les enquestes de docència (sobre el professorat i que ompli l’alumnat), de satisfacció del curs (que ompli el professorat) i de satisfacció del títol (que ompli l’alumnat quan sol·licita el títol) segons els estàndards establits.

Òrgan
Responsable

Vicerectorat de Qualitat i Innovació Educativa.

Òrgan Executor

Secretariat de Qualitat.

Unitat Tècnica de Qualitat.

 

ODS ALS QUE CONTRIBUEIX

Acció 3.3.2. Oferir la informació estadística agregada dels resultats dels processos d’avaluació docent amb perspectiva de gènere
Acció

3.3.2. Oferir la informació estadística agregada dels resultats dels processos d’avaluació docent amb perspectiva de gènere.

Descripció

L’administració d’instruments de recollida de dades sobre la docència rebuda per l’alumnat, així com el seu grau de satisfacció amb els estudis cursats i el grau de satisfacció del professorat amb el curs en el qual impartit docència, proporcionen informació rellevant amb la qual es busca la millora en la qualitat de la formació universitària. La publicació dels resultats suposa, a més, un exercici de transparència en l’activitat universitària, en aquest cas, lligat a la missió formativa, un dels pilars nuclears de la gestió universitària.

Indicador

Publicació anual d’un informe que reculla els resultats obtinguts en els processos d’avaluació. Aquests informes es presentaren desagregant els resultats per sexe amb la finalitat d’identificar, si escau, possibles biaixos de gènere.

Òrgan
Responsable

Vicerectorat de Qualitat i Innovació Educativa.

Òrgan Executor

Secretariat de Qualitat.

Unitat Tècnica de Qualitat.

 

ODS ALS QUE CONTRIBUEIX

Objectiu 3.4. Impulsar la formació universitària destinada a persones amb diversitat intel·lectual i funcional
Acció 3.4.1. Incloure en l’oferta d’estudis cursos específics destinats a persones amb diversitat intel·lectual
Acció 3.4.1. Incloure en l’oferta d’estudis cursos específics destinats a persones amb diversitat intel·lectual.
Descripció

Una de les principals barreres que la població amb diversitat intel·lectual troba per a accedir al mercat laboral és la seua formació. Addicionalment, aquest col·lectiu no compta amb programes universitaris que li permeten accedir a programes de formació en entorns inclusius. La universitat, a través de la seua oferta formativa pot pal·liar les mancances identificades.

Indicador

Disseny i oferta, com a mínim, de dos curses destinats a persones amb diversitat intel·lectual.

Òrgan
Responsable

Vicerectorat d’Estudis i Formació.

Òrgan Executor

Secretariat d’Estudis de Postgrau i de Formació Especialitzada i Permanent.

Secretariat de Responsabilitat Social.

Departaments.

Instituts d’Investigació.

Càtedra Aguas de Alicante d’Inclusió Social.

 

ODS ALS QUE CONTRIBUEIX
Acció 3.4.2. Incloure en l’aula de teatre de la UA un programa per a la participació de persones amb diversitat intel·lectual i funcional
Acció 3.4.2. Incloure en l’aula de teatre de la UA un programa per a la participació de persones amb diversitat intel·lectual i funcional.
Descripció

Una de les principals barreres que la població amb diversitat intel·lectual troba és la realització d’activitats formatives en entorns inclusius. L’art dramàtic és un mecanisme que contribueix a la integració, la interacció i millora de les formes d’expressió i comunicació en general. La UA compta amb l’Aula de Teatre.

Indicador

Oferta inclosa en la programació anual de l’Aula de Teatre.

Òrgan
Responsable

Vicerectorat de Cultura, Esport i Llengües.

Òrgan Executor

Servei de Cultura.

 

ODS ALS QUE CONTRIBUEIX

 

Acció 3.4.3. Incloure en l’oferta d’activitat física i esportiva de la UA activitats esportives amb suport per a persones amb diversitat intel·lectual i funcional
Acció

3.4.3. Incloure en l’oferta d’activitat física i esportiva de la UA activitats esportives amb suport per a persones amb diversitat intel·lectual i funcional.

Descripció

Els beneficis que aporta l’activitat física a les persones amb discapacitat són molts i molt diversos. Aspectes com el treball en equip, l’orientació a resultats, la motivació o la il·lusió estan molt presents en les disciplines esportives, que doten d’autoestima i motivació els qui les practiquen.

Indicador

Oferta inclosa en la programació anual del Servei d’Esport.

Òrgan
Responsable

Vicerectorat de Cultura, Esport i Llengües.

Òrgan Executor

Servei d’Esports.

 

 

 

ODS ALS QUE CONTRIBUEIX

 

 

Objectiu 3.5. Establir mecanismes que garantisquen l’accés i permanència universitària de col·lectius en situació de vulnerabilitat o risc social
Acció 3.5.1. Establir en els criteris d’accés a la universitat acciones positives per a col·lectius vulnerables i en situació o risc d’exclusió social
Acció

3.5.1. Establir en els criteris d’accés a la universitat acciones positives per a col·lectius vulnerables i en situació o risc d’exclusió social.

Descripció

És necessari analitzar quins criteris poden fomentar la no igualtat d’oportunitats d’accés per a col·lectius vulnerables i definir criteris que els permeten l’accés a l’educació universitària, pública i de qualitat.

Indicador

Definició dec criteris d’acció positiva.

Òrgan
Responsable

Vicerectorat d’Estudiants i Ocupació

Vicerectorat de Responsabilitat Social, Inclusió i Igualtat.

Òrgan Executor

Secretariat d’Accés i Orientació Universitària.

Secretariat de Responsabilitat Social.

 

 

 

ODS ALS QUE CONTRIBUEIX

 

 

EIX 4. CONTRIBUCIÓ ECONÒMICA I RESPONSABLE DE LA UNIVERSITAT D’ALACANT

Objectiu 4.1. Fomentar la venda i distribució de productes sobre la base de la qualitat i el preu, l’impacte ambiental i social, i la conducta de les empreses que els elaboren a través dels canals de la UA
Acció 4.1.1. Incloure en els plecs administratius destinats a la contractació pública, i quan l’objecte de contractació siga pertinent, criteris que promoguen la incorporació, com a proveïdors de la UA, d’empreses de l’entorn local que apliquen criteris de Responsabilitat Social en la gestió diària
Acció 4.1.1. Incloure en els plecs administratius destinats a la contractació pública, i quan l’objecte de contractació siga pertinent, criteris que promoguen la incorporació, com a proveïdors de la UA, d’empreses de l’entorn local que apliquen criteris de Responsabilitat Social en la gestió diària.
Descripció

La UA té un gran impacte a través de la gestió de proveïdors. Per això és important que entre els criteris que aplica hi haja la priorització de contractació d’empreses de l’entorn immediat, cosa que repercutirà en l’economia de la zona de manera molt positiva. Cal conèixer quins serveis locals es poden contractar i quines condicions presenten aquestes empreses proveïdores, ja que és possible que també necessiten acompanyament per a millorar, al seu torn, la responsabilitat de la gestió.

Indicador

Fer un diagnòstic de l’activitat i gestió responsable de les empreses de la zona d’influència de la UA.

Òrgan
Responsable

Vicerectorat de Campus i Tecnologia.

Vicerectorat de Responsabilitat Social, Inclusió i Igualtat.

Òrgan Executor

Òrgan de contractació.

Secretariat de Responsabilitat Social.

Servei de Contractació.

 

ODS ALS QUE CONTRIBUEIX

Acció 4.1.2. Assegurar que els productes de protocol incloguen criteris de responsabilitat social
Acció 4.1.2. Assegurar que els productes de protocol incloguen criteris de responsabilitat social.
Descripció

Protocol és un canalitzador de la imatge de la Universitat cap als públics interns externs. A més, com a consumidora de productes i serveis, pot seleccionar els més afins a criteris d’RS. Això contribuirà a culminar l’estratègia d’RS amb proveïdors i al posicionament reputacional de la UA com una universitat responsable socialment.

Indicador

Diagnòstic dels productes de protocol i recomanacions sobre productes que caldria incloure-hi.

Òrgan
Responsable

Oficina del Rector o Rectora.

Secretària General.

Òrgan Executor

Unitat de Comunicació.

Unitat de Protocol.

 

ODS ALS QUE CONTRIBUEIX

Acció 4.1.3. Incloure entre l’oferta de productes de la Botiga UA productes que incloguen criteris de responsabilitat social
Acció 4.1.3. Incloure entre l’oferta de productes de la Botiga UA productes que incloguen criteris de responsabilitat social.
Descripció

La Botiga de la UA permetrà arribar als nostres públics interns i externs a través dels productes que s’hi venen. Promoure una oferta socialment responsable dóna l’oportunitat de contribuir a acomplir l’estratègia d’RS amb proveïdors i posicionar-nos des d’un punt de vista reputacional com una universitat responsable socialment.

Indicador

Diagnòstic dels productes que actualment s’ofereixen i s’adquireixen en la UA i recomanacions sobre productes que caldria incloure-hi.

Òrgan
Responsable

Vicerectorat de Campus i Tecnologia.

Òrgan Executor

Secretariat de Responsabilitat Social.

Òrgan de contractació.

Servei de contractació.

Servei Jurídic.

 

ODS ALS QUE CONTRIBUEIX

Acció 4.1.4. Inscriure la UA dins del programa europeu Ciutat pel Comerç Just
Acció

4.1.4. Inscriure la UA dins del programa europeu Ciutat pelComerç Just.

Descripción

Les xarxes de comerç just garanteixen que els productes que s’hi adquireixen respecten els drets humans i compleixen criteris ambientals. Treballar amb proveïdors certificats de comerç just facilita la consolidació d’una cadena de proveïdors responsable.

Indicador

La UA s’adhereix al programa i ho comunica als diferents públics d’interès.

Òrgan
Responsable

Vicerectorat de Responsabilitat Social, Inclusió i Igualtat.

Òrgan Executor

Secretariat de Responsabilitat Social.

 

ODS ALS QUE CONTRIBUEIX

Acció 4.1.5. Incloure en els plecs administratius destinats a la contractació del servei de restauració i màquines expenedores, criteris que promoguen el consum d’aliments orgànics, de proximitat o de comerç just
Acció 4.1.5. Incloure en els plecs administratius destinats a la contractació del servei de restauració i màquines expenedores, criteris que promoguen el consum d’aliments orgànics, de proximitat o de comerç just.
Descripció

Treballar amb proveïdors certificats de comerç just o orgànics facilita la consolidació d’una cadena de proveïdors responsable. D’altra banda, promoure aliments saludables és una decisió alineada amb els objectius de campus saludable. Es recomana també tenir en compte aquells que reduïsquen la quantitat de deixalles (que eliminen les canyetes de plàstic, tinguen embolcalls biodegradables, etc.), per a ser conseqüent amb l’estratègia Plàstic Zero.

Indicador

En totes les cafeteries i màquines expenedores del campus s’ofereixen, com a mínim, dos productes amb aquestes característiques.

Òrgan
Responsable

Vicerectorat de Campus i Tecnologia.

Òrgan Executor

Òrgan de contractació.

Servei de contractació.

 

ODS ALS QUE CONTRIBUEIX
Acció 4.1.6. Revisar que els productes de la Central de Compres complisquen els criteris de productes socialment responsables
Acció 4.1.6. Revisar que els productes de la Central de Compres complisquen els criteris de productes socialment responsables.
Descripció

La Universitat exerceix un gran impacte a través del consum de productes i adquisició de serveis. Per això té una gran responsabilitat sobre el tipus de producte que consumeix o servei que adquireix, així com una gran capacitat d’influir en els proveïdors, als quals els ha d’exigir certs criteris d’RS i, al seu torn , oferir formació i acompanyament perquè cresquen en gestió de l’RS.

Indicador

Presentació d’informe d’anàlisi i avaluació, amb recomanacions.

Òrgan
Responsable

Vicerectorat de Campus i Tecnologia.

Òrgan Executor

Àrea d’Infraestructura i Serveis.

 

ODS ALS QUE CONTRIBUEIX

Acció 4.1.7. Sol·licitar als càtering contractats l’aplicació de criteris de Responsabilitat Social en l’oferta d’aliments i begudes
Acció 4.1.7. Sol·licitar als càtering contractats l’aplicació de criteris de Responsabilitat Social en l’oferta d’aliments i begudes.
Descripció

Aliments sans i produïts en proximitat, ús de materials reutilitzables o biodegradables, pagament just als treballadors… són alguns dels criteris que es poden exigir a una empresa de càtering per a assegurar que siguen congruent amb l’estratègia d’RS de la UA i l’impacte del nostre consum siga positiu. Addicionalment, a través dels esdeveniments organitzats per la institució, es projecta als públics interns i externs els principis de la governança socialment responsable de la UA.

Indicador

Incloure en l’oferta dels càtering proveïdors de la UA una opció amb aquests criteris.

Òrgan
Responsable

Vicerectorat de Campus i Tecnologia.

Òrgan Executor

Àrea d’Infraestructura i Serveis.

Universitat Saludable.

 

ODS ALS QUE CONTRIBUEIX
Objectiu 4.2. Incloure criteris de Responsabilitat Social en els processos de contractació de la UA
Acció 4.2.1. Definir clàusules de Responsabilitat Social per als processos de contractació
Acció 4.2.1. Definir clàusules de Responsabilitat Social per als processos de contractació.
Descripció

La Universitat exerceix un gran impacte a través del consum de productes i adquisició de béns i serveis. Per això té una gran responsabilitat sobre el tipus de producte o servei que consumeix i una gran capacitat d’influència sobre el seu proveïdors, als quals els ha d’exigir certs criteris d’RS i, al seu torn, oferir formació i acompanyament perquè cresquen en gestió de l’RS.

Indicador

Definició de clàusules socials per a una contractació socialment responsable.

Òrgan
Responsable

Vicerectorat de Campus i Tecnologia.

Vicerectorat de Responsabilitat Social, Inclusió i Igualtat.

Òrgan Executor

Secretariat de Responsabilitat Social.

Servei de Contractació.

Oficina de Control Pressupostari.

Servei Jurídic.

Seccions Sindicals.

 

ODS ALS QUE CONTRIBUEIX
Acció 4.2.2. Incloure clàusules de Responsabilitat Social en els processos de contractació pública de la UA
Acció 4.2.2. Incloure clàusules de Responsabilitat Social en els processos de contractació pública de la UA.
Descripció

La Universitat exerceix un gran impacte a través del consum de productes i adquisició de béns i serveis. Per això té una gran responsabilitat sobre el tipus de producte o servei que consumeix i una gran capacitat d’influència sobre el seu proveïdors, als quals els ha d’exigir certs criteris d’RS i, al seu torn, oferir formació i acompanyament perquè cresquen en gestió de l’RS.

Indicador

Inclusió de les clàusules d’RS en els processos de contractació de la UA.

Òrgan
Responsable

Vicerectorat de Campus i Tecnologia.

Vicerectorat de Responsabilitat Social, Inclusió i Igualtat.

Òrgan Executor

Secretariat de Responsabilitat Social.

Òrgan de contractació.

Servei de c contractació.

 

ODS ALS QUE CONTRIBUEIX
Objectiu 4.3. Definir un pla d’acció social de la UA
Acció 4.3.1. Definir, segons prioritats de la política en matèria d’RS, els àmbits en els quals la UA durà a terme el seu compromís social
Acció 4.3.1. Definir, segons prioritats de la política en matèria de *RS, els àmbits en els quals la UA durà a terme el seu compromís social.
Descripció

Amb l’objectiu de tenir un impacte positiu cal dirigir les accions en matèria social de manera estratègica i conseqüent amb els compromisos i principis de la UA.

Indicador

Definir una estratègia d’acció social alineada amb les prioritats de Responsabilitat Social i principis de la UA.

Òrgan
Responsable

Oficina del Rector o Rectora.

Vicerectorat de Responsabilitat Social, Inclusió i Igualtat.

Òrgan Executor

Gabinet del Rector o Rectora.

Secretariat de Responsabilitat Social.

 

ODS ALS QUE CONTRIBUEIX
Acció 4.3.2. Presentar periòdicament un informe d’acció social que incloga una avaluació del seu impacte econòmic i social
Acció 4.3.2. Presentar periòdicament un informe d’acció social que incloga una avaluació del seu impacte econòmic i social.
Descripció

La gestió transparent implica una rendició de comptes periòdica, per la qual cosa les accions vinculades a causes socials o ambientals amb organitzacions del tercer sector han de ser comunicades degudament als públics d’interès, amb l’objectiu de donar a conèixer els impactes assolits a través d’aquestes aliances.

Indicador

Informe biennals.

Òrgan
Responsable

Vicerectorat de Responsabilitat Social, Inclusió i Igualtat.

Òrgan Executor

Secretariat de Responsabilitat social.

 

ODS ALS QUE CONTRIBUEIX

Objectiu 4.4. Impulsar, entre la comunitat universitària, el Pla de Voluntariat Amb tu+UA
Acció 4.4.1. Informar i difondre entre la comunitat universitària el Pla de Voluntariat Amb tu+UA
Acció 4.4.1. Informar i difondre entre la comunitat universitària el Pla de Voluntariat Amb tu+UA.
Descripció

La UA, mitjançant el Pla de Voluntariat Amb tu+UA, es compromet amb el progrés cap a una societat més justa i equitativa. El pla està orientat a mobilitzar a la comunitat universitària per a promoure’n la participació en programes de voluntariat (propis i de les entitats socials de les comarques d’Alacant) de caràcter social, cultural i esportiu, tant a escala comunitària com internacional. El pla s’aliena amb la llei de voluntariat i reconeix l’acció voluntària amb crèdits ECTS.

Indicador

Presentació del pla en la campanya de benvinguda de començament de curs acadèmic.

Difusió del pla a través dels mitjans de comunicació interna de la UA.

Difusió del pla a través dels mitjans d’informació locals i xarxes socials.

Òrgan
Responsable

Vicerectorat de Responsabilitat Social, Inclusió i Igualtat.

Órgan Executor

Secretariat de Responsabilitat Social.

Unida de Comunicació.

 

ODS ALS QUE CONTRIBUEIX

Acció 4.4.2. Incorporar programes de voluntariat en el Pla Voluntariat Amb tu+UA
Acció 4.4.2. Incorporar programes de voluntariat en el Pla Voluntariat Amb tu+UA.
Descripció

La UA, mitjançant el Pla de Voluntariat Amb tu+UA, es compromet amb el progrés cap a una societat més justa i equitativa. El pla està orientat a mobilitzar a la comunitat universitària per a promoure la seua participació en programes de voluntariat (propis i de les entitats socials de la província d’Alacant) de caràcter social, cultural i esportiu, tant a escala comunitària com internacional. El pla s’aliena amb la llei de voluntariat i reconeix l’acció voluntària amb crèdits ECTS. Actualment compta amb els programes de: Centre de Suport a l’Estudiant, Cultural i Lingüístic, Contra la Violència de Gènere, Universitari Internacional, Esport i Inclusió, Comunitari amb Entitats Socials, Universitat Saludable, UAcompanya, Veig-Veig i Cibervoluntariat. Aquesta àmplia oferta és, tanmateix, insuficient, atès que no cobreix la pluralitat d’interessos de la comunitat universitària, com tampoc els perfils d’estudis de grau que ofereix la UA.

Indicador

Increment del pla de, almenys, un nou programa de voluntariat.

Òrgan
Responsable

Vicerectorat de Responsabilitat Social, Inclusió i Igualtat.

Òrgan Executor

Secretariat de Responsabilitat Social.

 

ODS ALS QUE CONTRIBUEIX

EIX 5. GESTIÓ AMBIENTAL SOCIALMENT RESPONSABLE A LA UNIVERSITAT D’ALACANT

Objectiu 5.1 Reduir la generació de residus sòlids
Acció 5.1.1. Publicar un informe anual amb indicadors de resultats de la gestió de residus
Acció 5.1.1. Publicar un informe anual amb indicadors de resultats de la gestió de residus.
Descripció

El mesurament i el seguiment, així com la comunicació dels resultats, contribueixen a consolidar un compromís ferm amb la pròpia organització i amb la societat en general. És necessari fixar metes i fer una avaluació que permeta comunicar als públics d’interès els objectius acomplits i els pròxims reptes.

Indicador

Publicació d’Informe anual de gestió de residus sòlids amb recomanacions i una anàlisi d’assoliments i reptes.

Òrgan
Responsable

Vicerectorat de Campus i Tecnologia.

Òrgan Executor

Ecocampus.

 

ODS ALS QUE CONTRIBUEIX
Acció 5.1.2. Identificar els residus que cal reduir o evitar amb campanyes de sensibilització en la UA o altres mesures afins
Acció 5.1.2. Identificar els residus que cal reduir o evitar amb campanyes de sensibilització en la UA o altres mesures afins.
Descripció

La reducció de residus està en mans del compromís de la comunitat universitària a diferents nivells, ja que cadascun dels públics interns de la UA pren decisions de consum cada dia. És necessari incidir en aquestes decisions a través d’accions de sensibilització i d’una oferta que facilite altres alternatives.

Indicador

Informe analític sobre els residus generats en la UA.

Òrgan
Responsable

Vicerectorat de Campus i Tecnologia.

Òrgan Executor

Ecocampus.

 

ODS ALS QUE CONTRIBUEIX
Acció 5.1.3. Desenvolupar una estratègia de "Plàstic Zero a la UA"
Acció 5.1.3. Desenvolupar una estratègia de “Plàstic Zero a la UA”.
Descripció

El plàstic és un dels residus més contaminants i és present en la majoria dels productes que consumim. Cal analitzar les fonts de contaminació de plàstic més freqüents en la UA i desenvolupar una estratègia amb indicadors que permeta anar reduint-ne el volum al campus.

Indicador

Disseny d’estratègia (2018) i implementació (2019).

Òrgan
Responsable

Vicerectorat de Campus i Tecnologia.

Òrgan Executor

Ecocampus.

 

ODS ALS QUE CONTRIBUEIX

Objectiu 5.2. Contribuir al compromís en la lluita contra el canvi climàtic
Identificar les fonts d’emissió de gasos efecte hivernacle de la UA
Acció 5.2.1. Identificar les fonts d’emissió de gasos efecte hivernacle de la UA.
Descripció

El primer pas per a reduir les emissions d’una organització és saber quines són les fonts d’emissió i quantificar l’emissió de cadascuna.

Indicador

Inventari de fonts d’emissió realitzat amb ubicació específica.

Òrgan
Responsable

Vicerectorat de Campus i Tecnologia.

Òrgan Executor

Ecocampus.

 

ODS ALS QUE CONTRIBUEIX

Acció 5.2.2. Mesurar les emissions de gasos d’efecte hivernacle de la UA per font i edifici
Acció 5.2.2. Mesurar les emissions de gasos d’efecte hivernacle de la UA per font i edifici.
Descripció

El primer pas per a la reducció d’emissions d’una organització és saber quines són les fonts d’emissió (ex., aire condicionat, vehicles…), quantificar l’emissió de cadascuna i identificar metes de reducció per àrees de gestió (en aquest cas, edificis).

Indicador

Quantificació d’emissió per font, tipus de gas emès i mesures de reducció suggerides segons el cas, amb ubicació.

Òrgan
Responsable

Vicerectorat de Campus i Tecnologia.

Òrgan Executor

Ecocampus.

 

ODS ALS QUE CONTRIBUEIX

Acció 5.2.3. Definir una estratègia de reducció/compensació d’emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEI) i lluita contra el canvi climàtic, que incloga, entre d’altres, propostes de mecanismes d’estalvi energètic per a edificis, d’acord amb el Protocol d’emissions de GEI o estàndards d’aplicació
Acció 5.2.3. Definir una estratègia de reducció/compensació d’emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEI) i lluita contra el canvi climàtic, que incloga, entre d’altres, propostes de mecanismes d’estalvi energètic per a edificis, d’acord amb el Protocol d’emissions de GEI o estàndards d’aplicació.
Descripció

La compensació d’emissions és important, però més important pel que fa a l’impacte en l’organització i compromís amb la lluita contra el canvi climàtic és la planificació d’esforços per a reduir aquestes emissions. Les mesures d’estalvi energètic i les accions de sensibilització i educació són part de la solució.

Indicador

Disseny d’estratègia per a la reducció d’emissions en el campus.

Òrgan
Responsable

Vicerectorat de Campus i Tecnologia.

Òrgan Executor

Ecocampus.

 

ODS ALS QUE CONTRIBUEIX
Acció 5.2.4. Registrar la petjada de carboni en el registre nacional
Acció 5.2.4. Registrar la petjada de carboni en el registre nacional.
Descripció

El registre del carboni (RD/2014), de caràcter voluntari, sorgeix amb la vocació de fomentar el càlcul i la reducció de la petjada de carboni per les organitzacions espanyoles, així com de promoure els projectes que milloren la capacitat embornal d’Espanya, de manera que es constitueix en una mesura de lluita contra el canvi climàtic de caràcter horitzontal. La seua gestió depèn del Ministeri ‘dAgricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient.

Indicador

Registre de la petjada de carboni el 2019.

Òrgan
Responsable

Vicerectorat de Campus i Tecnologia.

Òrgan Executor

Ecocampus.

 

ODS ALS QUE CONTRIBUEIX

Acció 5.2.5. Desenvolupar una app de mobilitat sostenible a la UA
Acció 5.2.5. Desenvolupar una app de mobilitat sostenible a la UA.
Descripció

La UA ja té experiència acumulada en matèria de mobilitat. El pas següent és reforçar el seu vessant de sostenibilitat, fomentant l’ús de vehicles elèctrics, la reducció d’emissions etc. El desenvolupament d’una aplicació telefònica que es puga descarregar l’alumnat i el personal que treballa a la UA per a interactuar i coordinar viatges en cotxes compartits. Una xarxa social interna per a reduir l’ús de vehicles d’accés a la UA.

Indicador

App desenvolupada i en funcionament i campanya de difusió en marxa per a fer-la conèixer.

Òrgan
Responsable

Vicerectorat de Campus i Tecnologia.

Òrgan Executor

Secretariat de Recursos Tecnològics.

 

ODS ALS QUE CONTRIBUEIX
Objectiu 5.3. Posar en valor el campus de la UA com a entorn de biodiversitat
Acció 5.3.1. Desenvolupar accions internes de difusió sobre la riquesa de la biodiversitat del campus
Acció 5.3.1. Desenvolupar accions internes de difusió sobre la riquesa de la biodiversitat del campus.
Descripció

El campus de la UA és, actualment, una dels seus senyals més identificatius, i alhora constitueix un entorn de biodiversitat per a nombroses espècies de plantes i animals. La comunicació d’aquesta riquesa tant als públics interns com externs de la UA generarà, d’una banda, sentit de pertinença i, de l’altra, sensibilitzarà sobre la rellevància de la preservació de la biodiversitat.

Indicador

Identificar, almenys, deu punts d’interès biològic per les seues espècies de plantes o animals. Aquests punts seran retolats i inclosos en les rutes del campus

Òrgan
Responsable

Vicerectorat de Campus i Tecnologia.

Òrgan Executor

Ecocampus.

 

ODS ALS QUE CONTRIBUEIX
Acció 5.3.2. Desenvolupar accions externes de difusió sobre la riquesa de la biodiversitat del campus en mitjans de comunicació
Acció 5.3.2. Desenvolupar accions externes de difusió sobre la riquesa de la biodiversitat del campus en mitjans de comunicació.
Descripció

El campus de la UA és un dels seus principals emblemes, i en la seua vegetació i disseny s’ha invertit molt d’esforç i dedicació. És, sens dubte, un entorn de biodiversitat per a nombrosesespècies de plantes i animals, i la comunicació d’aquesta riquesa als públics externs de la UA contribuirà a posicionar a la UA com una universitat sostenible compromesa amb el medi ambient i com un entorn de la biodiversitat mediterrània.

Indicador

Publicar, almenys, dotze notícies en mitjans de comunicació de la província sobre la riquesa biològica de la UA. Difusió de les notícies a través de les xarxes socials de la UA.

Òrgan
Responsable

Vicerectorat de Campus i Tecnologia.

Òrgan Executor

Ecocampus.

 

ODS ALS QUE CONTRIBUEIX

EIX 6. COOPERACIÓ UNIVERSITÀRIA AL DESENVOLUPAMENT

Objetiu 6.1. Reforçar els nexes institucionals amb universitats i institucions acadèmiques o de recerca en països preferents per a la col·laboració en accions de cooperació per al desenvolupament
Acció 6.1.1. Impulsar convenis de col·laboració amb universitats estrangeres que contribuïsquen a un enfortiment institucional mutu en la governança responsable socialment
Acció 6.1.1. Impulsar convenis de col·laboració amb universitats estrangeres que contribuïsquen a un enfortiment institucional mutu en la governança responsable socialment .
Descripció

Impulsar estratègies de col·laboració entre la nostra universitat i altres universitats estrangeres que promoguen l’enfortiment institucional és un compromís propi des de la creació de la nostra institució. En el context social actual, fomentar estratègies de col·laboració que impulsen la inclusió de polítiques universitàries dirigides a promoure la igualtat entre dones i homes, així com la inclusió en la vida acadèmica de la població amb dificultats d’accés a l’educació universitària, constitueix un impuls a la millora de les oportunitats socials de les persones que viuen en contextos desfavorits.

Indicador

Convenis o projectes institucionals dirigits a l’enfortiment institucional amb universitats (o institucions acadèmiques) en el desenvolupament i implementació de polítiques universitàries de promoció de la igualtat entre dones i homes i inclusió de col·lectius amb dificultats d’accés a l’educació universitària.

Òrgan
Responsable

Vicerectorat de Relacions Internacionals.

Òrgan Executor

Secretariat de Projecció Internacional i Cooperació.

Campus Iberoamericà.

Centres.

Instituts de recerca.

Oficina de Gestió de Projectes Internacionals.

 

ODS ALS QUE CONTRIBUEIX
Acció 6.1.2. Impulsar convenis de col·laboració amb universitats o centres de recerca estrangeres dirigides a incrementar la formació del personal docent i investigador i estudiants
Acció

6.1.2. Impulsar convenis de col·laboració amb universitats o centres de recerca estrangeres dirigides a incrementar la la formació del personal docent i investigador i estudiants.

Descripció

Impulsar estratègies de col·laboració amb centres de recerca o universitats estrangeres per a incrementar la formació de les seues respectives comunitats universitàries constitueix una línia d’actuació que, a la Universitat d’Alacant, es troba molt consolidada. Prenent com a punt de referència aquesta realitat, i en termes de cooperació per al desenvolupament i amb l’objectiu de generar un impacte socialment responsable positiu, és un objectiu prioritari establir canals de col·laboració que afavorisquen el desenvolupament de línies d’actuació que promoguen la millora i l’increment del coneixement científic entre les universitats o centres de recerca amb els quals establim aliances.

Indicador

Convenis o projectes institucionals dirigits a la millora i l’increment del coneixement científic entre les universitats o centres de recerca amb els quals establim aliances.

Òrgan
Responsable

Vicerectorat de Relacions Internacionals.

Òrgan Executor

Secretariat de Projecció Internacional i Cooperació.

Campus Iberoamericà.

Centres.

Instituts de recerca.

Oficina de Gestió de Projectes Internacionals.

 

ODS ALS QUE CONTRIBUEIX

Objectiu 6.2. Fomentar les convocatòries orientades a finançar projectes de recerca i formació sobre cooperació per al desenvolupament i promoure que hi concórrega el personal docent i investigador
Acció 6.2.1. Donar continuïtat i revisar periòdicament les bases de les convocatòries pròpies de cooperació per al desenvolupament per a alinear-les amb les recomanacions sobre qualitat de la cooperació al desenvolupament dels organismes internacionals i nacionals especialitzats i competents
Acció 6.2.1. Donar continuïtat i revisar periòdicament les bases de les convocatòries pròpies de cooperació per al desenvolupament per a alinear-les amb les recomanacions sobre qualitat de la cooperació al desenvolupament dels organismes internacionals i nacionals especialitzats i competents.
Descripció

La convocatòria pròpia de cooperació universitària per al desenvolupament és una estratègia d’impacte per a la comunitat universitària, atès que materialitza el compromís de la universitat per a finançar accions de cooperació al desenvolupament promogudes pels col·lectius de la universitat i orientades a promoure la formació i la recerca en àrees prioritàries per a avançar cap al desenvolupament humà, social i sostenible, contribuint a crear un cos de coneixement més sòlid en aquest àmbit.

Indicador

Projectes presentats pels col·lectius universitaris i finançats a través de la convocatòria.

Òrgan
Responsable

Vicerectorat de Relacions Internacionals.

Òrgano Executor

Secretariat de Projecció Internacional i Cooperació.

 

ODS ALS QUE CONTRIBUEIX

Acció 6.2.2. Informar la comunitat universitària de la política autonòmica i nacional de cooperació per al desenvolupament a través dels seus òrgans competents
Acció 6.2.2. Informar la comunitat universitària de la política autonòmica i nacional de cooperació per al desenvolupament a través dels seus òrgans competents.
Descripció

La Universitat d’Alacant, com a institució pública, contribueix entre la seua comunitat universitària a la difusió de les estratègies i accions de cooperació per al desenvolupament dels governs autonòmic i nacional, amb els quals manté aliances i col·laboracions en aquest àmbit. Aquesta informació inclou la difusió de recursos educatius i de gestió, oportunitats formatives i d’ocupació, així com accions orientades a incrementar i millorar la recerca sobre la planificació, implementació i avaluació dels projectes de cooperació al desenvolupament.

Indicador

Informació d’activitats i recursos de la cooperació al desenvolupament autonòmica i nacional incloses en la pàgina web del Vicerectorat de Relacions Internacionals de la UA

Propostes dels col·lectius de la comunitat universitària que concorren a les diferents convocatòries autonòmiques i nacionals.

Òrgan
Responsable

Vicerectorat de Relacions Internacionals.

Òrgan Excutor

Secretariat de Projecció Internacional i Cooperació.

 

ODS ALS QUE CONTRIBUEIX

Objetiu 6.3. Formar la comunitat universitària en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament
Acció 6.3.1. Promoure que la formació en grau i postgrau incloga continguts transversals i específics relacionats amb la cooperació per al desenvolupament
Acció 6.3.1. Promoure que la formació en grau i postgrau incloga continguts transversals i específics relacionats amb la cooperació per al desenvolupament.
Descripció

La cooperació al desenvolupament constitueix una planificació estratègica basada principalment en el disseny, implementació i avaluació de projectes que tinguen com a finalitat contribuir al desenvolupament social, humà i sostenible, mitjançant accions intersectorials i multidisciplinàries i amb perspectiva de gènere. La formació en les titulacions universitàries en la teoria i la pràctica de la cooperació per al desenvolupament contribueix a transversalitzar aquesta estratègia en l’oferta formativa de la UA.

Indicador

Assignatures amb continguts transversals i específics relacionats amb la cooperació per al desenvolupament
Oferta de cursos extracurriculars en matèria de cooperació al desenvolupament.

Òrgan
Responsable

Vicerectorat de Relacions Internacionals.

Vicerectorat d’Estudis i Formació.

Òrgan Executor

Secretariat de Projecció Internacional i Cooperació.

Secretariat d’Estudis de Grau.

Secretariat de Postgrau i de Formació Especialitzada i Permanent.

 

ODS ALS QUE CONTRIBUEIX
Acció 6.3.2. Incrementar la formació del personal docent i investigador de la UA per a la planificació, implementació i avaluació de projectes de cooperació al desenvolupament Descripció La formació en planificació, implementació
Acción 6.3.2. Incrementar la formació del personal docent i investigador de la UA per a la planificació, implementació i avaluació de projectes de cooperació al desenvolupament.
Descripció

La formació en planificació, implementació i avaluació de projectes de cooperació al desenvolupament orientats al personal docent i investigador constitueix una estratègia que contribueix a garantir la qualitat i viabilitat dels projectes. El coneixement del marc lògic com a principal metodologia per a dissenyar tot el cicle del projecte permet garantir quin disseny de les accions de cooperació en totes les seues fases respon als estàndards de qualitat internacionals.

Indicador

Activitats formatives orientades a la planificació i gestió de projectes de cooperació per al personal docent i investigador.

Òrgan
Responsable

Vicerectorat de Relacions Internacionals.

Òrgan Executor

Secretariat de Projecció Internacional i Cooperació.

 

ODS ALS QUE CONTRIBUEIX

Acció 6.3.3. Oferir formació al personal docent i investigador i al personal d’administració i serveis de la UA per a la inclusió i avaluació de la perspectiva de gènere en els projectes de cooperació al desenvolupament
Acció 6.3.3. Oferir formació al personal docent i investigador i al personal d’administració i serveis de la UA per a la inclusió i avaluació de la perspectiva de gènere en els projectes de cooperació al desenvolupament.
Descripció

La inclusió de la perspectiva de gènere en el disseny, implementació i avaluació dels projectes de cooperació al desenvolupament és un principi indispensable per a garantir que els projectes tinguen presents les necessitats reals de dones i homes en condicions d’igualtat en els contextos d’intervenció. La formació en perspectiva de gènere ha de reforçar la capacitació del personal d’administració i serveis en les fases de valoració i avaluació de projectes de cooperació en les convocatòries, així com proporcionar eines al personal docent i investigador en el disseny de totes les etapes de planificació del projecte, incloent-hi el diagnòstic.

Indicador

Activitats formatives sobre perspectiva de gènere en la cooperació al desenvolupament dirigides a PDI i PAS.

Òrgan
Responsable

Vicerectorat de Relacions Internacionals.

Vicerectorat de Responsabilitat Social, Inclusió i Igualtat.

Òrgan Executor

Secretariat de Projecció Internacional i Cooperació.

Unitat d’Igualtat.

 

ODS ALS QUE CONTRIBUEIX
Acció 6.3.4. Promoure el Programa de Voluntariat Internacional
Acció 6.3.4. Promoure el Programa de Voluntariat Internacional.
Descripció

La Universitat d’Alacant té la voluntat institucional de promoure programes de voluntariat universitari que permeten la participació de membres de la comunitat universitària en activitats socials i culturals, tant en el context local com en l’internacional. Per a acomplir aquest objectiu, el Pla de Voluntariat AMB TU+UA, com a estratègia de Responsabilitat Social, inclou el Programa de Voluntariat Internacional, que es desenvolupa principalment a través del Programa de Voluntariat Universitari Europeu (PVUE).

Indicador

Accions de voluntariat internacional realitzades pels col·lectius de la comunitat universitària: alumnat, personal d’administració i serveis i personal docent i investigador.

Òrgan
Responsable

Vicerectorat de Relacions Internacionals.

Òrgan Executor

Secretariat de Projecció Internacional i Cooperació.

 

ODS ALS QUE CONTRIBUEIX

Objectiu 6.4. Sensibilitzar la comunitat universitària sobre el valor de la cooperació per al desenvolupament com a compromís institucional amb els drets humans i el desenvolupament social global
Acció 6.4.1. Incrementar la visibilitat de les activitats de cooperació al desenvolupament realitzades en la UA i millorar-ne els canals de difusió
Acció 6.4.1. Incrementar la visibilitat de les activitats de cooperació al desenvolupament realitzades en la UA i millorar-ne els canals de difusió.
Descripció

La divulgació de les accions de cooperació al desenvolupament dutes a terme a la Universitat d’Alacant constitueix una estratègia essencial per a sensibilitzar la comunitat universitària sobre el compromís de la institució en la seua contribució al compliment dels drets humans i al progrés social en el context global. Així mateix, la innovació i millora en els seus canals de difusió de la informació, utilitzant en gran mesurada les TIC, afavoreix l’acostament de les accions de cooperació als col·lectius de la universitat.

Indicador

Estratègies de divulgació dutes a terme sobre les accions de cooperació al desenvolupament en la UA.

Òrgan
Responsable

Vicerectorat de Relacions Internacionals.

Òrgan Executor

Secretariat de Projecció Internacional i Cooperació.

 

ODS ALS QUE CONTRIBUEIX

Acció 6.4.2. Planificar accions de sensibilització a través de la cultura, l’art i la recerca científica entorn de temàtiques vinculades a la cooperació per al desenvolupament
Acció 6.4.2. Planificar accions de sensibilització a través de la cultura, l’art i la recerca científica entorn de temàtiques vinculades a la cooperació per al desenvolupament.
Descripció

La mobilització de la comunitat universitària per a participar en activitats de cooperació al desenvolupament pot ser més efectiva si es planifiquen des de diferents perspectives, metodologies i formats, com ara taules redones, debats, exposicions, cinefòrum, entre altres activitats d’aquestes característiques que han demostrat tenir una gran acollida entre els col·lectius de la universitat.

Indicador

Accions de sensibilització dutes a terme sobre temàtiques relacionades amb la cooperació al desenvolupament.

Òrgan
Responsable

Vicerectorat de Relacions Internacionals.

Vicerectorat de Cultura, Esports i Llengua.

Òrgan Executor

Secretariat de Projecció Internacional i Cooperació.

Secretariat de promoció Cultural i Lingüística.

 

ODS ALS QUE CONTRIBUEIX

EIX 7.VISIBILITZACIÓ, SENSIBILITZACIÓ I TRANSPARÈNCIA

Objectiu 7.1. Posicionar la UA com una Universitat capdavantera en gestió responsable
Acció 7.1.1. Publicar anualment una memòria de sostenibilitat que reculla els avanços i reptes de la Universitat en matèria d’RS
Acció 7.1.1. Publicar anualment una memòria de sostenibilitat que reculla els avanços i reptes de la Universitat en matèria d’RS.
Descripció

La memòria de sostenibilitat és una eina clau per a totes les organitzacions compromeses amb la transparència i la
Responsabilitat Social. Les organitzacions se’n serveixen per a oferir a totes les parts interessades informació clara i estandarditzada de les seues activitats relacionades amb la gestió responsable. Publicar una memòria de sostenibilitat implica fer visible i públics els esforços i recursos que l’organització utilitza en Responsabilitat Social, així com els reptes futurs. Però, a més, és sobretot un procés de reflexió intern sobre els objectius acomplits i les metes futures.

Indicador

Publicar i presentar anualment la Memòria de sostenibilitat.

Òrgan
Responsable

Oficina del Rector o Rectora.

Vicerectorat de Responsabilitat Social, Inclusió i Igualtat.

Òrgan Executor

Secretariat de Responsabilitat Social.

Comissió de Responsabilitat Social.

Unitat de comunicació.

 

ODS ALS QUE CONTRIBUEIX

Acció 7.1.2. Organitzar reunions periòdiques amb els grups d’interès, interns i externs, de la Universitat per a informar-los sobre els avanços en matèria de sostenibilitat (segons els seus interessos) i obtenir la seua retroalimentació sobre aquest tema
Acció 7.1.2. Organitzar reunions periòdiques amb els grups d’interès, interns i externs, de la Universitat per a informar-los sobre els avanços en matèria de sostenibilitat (segons els seus interessos) i obtenir la seua retroalimentació sobre aquest tema.
Descripció

La identificació de les expectatives i demandes dels grups d’interès, així com la seua integració en l’estratègia de l’organització és una de les eines més poderoses per a l’èxit d’un posicionament socialment responsable. Una aposta estratègica en aquest sentit és especialment recomanable en un context socioeconòmic com l’actual, en què valors com la transparència, la comunicació i el diàleg com a elements diferencials són essencials per a potenciar la sostenibilitat a llarg termini.

Indicador

Definir una metodologia pròpia que incloga una planificació anual que permeta el contacte continu amb aquests grups.

Òrgan
Responsable

Vicerectorat de Responsabilitat Social, Inclusió i Igualtat.

Òrgan Executor

Secretariat de Responsabilitat Social.

Comissió de Responsabilitat Social.

 

ODS ALS QUE CONTRIBUEIX

Acción 7.1.3. Publicar en la web els avanços i reptes en matèria de sostenibilitat així com les iniciatives dutes a terme en matèria de Responsabilitat Social
Acció

7.1.3. Publicar en la web els avanços i reptes en matèria de sostenibilitat així com les iniciatives dutes a terme en matèria de Responsabilitat Social.

Descripció

La transparència i rendició de comptes sobre les accionés en RS, permeten mantenir periòdicament informats els grups d’interès i mantenir el lideratge en aquesta matèria. Internet, a través de pàgines web i xarxes socials, és el canal de comunicació natural.

Indicador

Pàgina web en continua actualització.

Òrgan
Responsable

Vicerectorat de Responsabilitat Social, Inclusió i Igualtat.

Òrgan Executor

Secretariat de Responsabilitat Social.

Comissió de Responsabilitat Social.

 

ODS ALS QUE CONTRIBUEIX

Acció 7.1.4. Mantenir presència en mitjans de comunicació amb temes que vinculen la UA a la Responsabilitat Social
Acció 7.1.4. Mantenir presència en mitjans de comunicació amb temes que vinculen la UA a la Responsabilitat Social.
Descripció

És important comptar amb una estratègia de comunicació i relacions públiques que permeta posicionar la UA com una organització capdavantera en sostenibilitatspan style=”font-size: 14px;background-color: #ffffff”>.

Indicador

Publicar, almenys, sis notícies l’any sobre la gestió responsable de la UA. Definir una estratègia de comunicació en xarxes socials sobre aquest tema.

Òrgan
Responsable

Oficina del Rector o Rectora.

Òrgan Executor

Unitat de Comunicació.

 

ODS ALS QUE CONTRIBUEIX

Acció 7.1.5. Formació en comunicació, per a la construcció d’una reputació de marca i organització responsable
Acció 7.1.5. Formació en comunicació, per a la construcció d’una reputació de marca i organització responsable.
Descripció

La comunicació és una pràctica que permet construir relacions de confiança amb els grups d’interès i promoure bones pràctiques de sostenibilitat. Una part important per a dur a terme una gestió responsable és fer un exercici reflexiu de la comunicació amb els grups d’interès, en el qual s’aposte per pràctiques inclusives, transparents, respectuoses de la dignitat de les persones, pedagògiques i compromeses amb l’objectiu de bastir una societat possible per a tots. Una comunicació responsable inclou: la comunicació dels temes de sostenibilitat de l’organització i la responsabilitat en la pròpia tasca comunicativa.

Indicador

Incloure en el pla de formació del personal adscrit a l’àrea de comunicació cursos específics sobre comunicació universitària responsable socialment.

Òrgan
Responsable

Oficina del Rector o Rectora.

Vicerectorat de Responsabilitat Social, Inclusió i Igualtat.

Òrgan Executor

Unitat de Comunicació.

Secretariat de Responsabilitat Social.

 

ODS ALS QUE CONTRIBUEIX

Aviso Legal y Política de Privacidad | Copyright © 2018 | | Diseñado por: