LA UNIVERSITAT D’ALACANT

davant la resta de reduir els residus plàstics i millorar

la sostenibilitat del campus universitari

El plàstic, un dels materials més comuns en les societats contemporànies, s’ha convertit, malgrat la comoditat que ofereix el seu ús en el dia a dia, en un repte per a la consecució d’un món sostenible. L’elevat volum de producció i consum d’aquest material, que ha augmentat de manera exponencial en les últimes dècades, ha derivat en importants impactes ambientals que danyen greument els ecosistemes aquàtics i terrestres i la salut de les poblacions humanes.

La magnitud i la gravetat d’aquests impactes ha posat en alerta institucions, públiques i privades, i la societat civil. S’està generant, a Europa, un correntt d’acció encaminada a reduir el consum m d’aquest material i a millorar el tractament del residu generat. Concretament, la Comissió Europea, , en el seu objectiu de reducció de la contaminació por plàstics, , està establint un nou marc c en què moltes activitats i productes, que fins ara són acceptats, seran progressivament eliminats. Aquest procés d’accióy ó i conscienciació forma part d’una tendència més àmplia i global que cerca lasostenibilitat a través del foment dels  valors mediambientals s i que està modificant, lentament, els processos de producció i consum basats en la relació amb el medi.

Aquesta conjuntura, obri una oportunitat, especialment per a institucions dedicades a la recerca, la formació i la producció de coneixement, com són les universitats. s. Aquestes institucions, es troben davant del repte de coliderar una estratègia global que afavorisca la sostenibilitat dels ecosistemes i actue sobre una de les problemàtiques actuals més grans: la contaminació per plàstics.

Com una part de la Responsabilitat Social que la Universitat d’Alacant amb el seu entorn social i ambiental lideratge i l’adaptació al nou marc contextual, aquesta institució es planteja tres línies d’intervenció per a tractar la problemàtica associada als plàstics:

  • Reduir el consum de plàstics al campus universitari.
  • Afavorir les accions de reciclatge i millorar l’eficiència del procés.
  • Estimular una reflexió en el conjunt de la comunitat universitària sobre la necessitat d’establir una nova relació amb l’entorn més proper.

Per a avançar en aquestes línies, i en el marc de el I Pla de Responsabilitat Social de la Universitat d’Alacant, es detallen, a continuació, les 25 accions específiques  a implementar en la nostra institució en un mitjà termini que s’estima fins al curs 2022-2023. Aquestes accions s’adscriuen al voltant de la consecució de quatre objectius:

  • Reduir el residu plàstic i d’envàs generat a la Universitat d’Alacant. Afavorir les accions de reciclatge i millorar l’eficiència del procés.
  • Augmentar l’eficiència del sistema de reciclatge de la UA.
  • Sensibilitzar la comunitat universitària per a una millor assumpció d’hàbits de vida i de consum mediambientalment sostenibles.
  • Augmentar l’organització i la coordinació dels diferents grups d’interès de la comunitat universitària per a una millor gestió i governança davant dels
    reptes que es plantegen en matèria mediambiental.

El disseny d’aquestes accions és fruit d’un treball participatiu amb els diferents grups d’interès de la UA, del marc normatiu corresponent als residus plàstics i de les polítiques i mesuresdesenvolupades per universitats referents en matèria de sostenibilitat a nivell global7.

7. Informe “Hacia una gestión sostenible de los plásticos en la Universidad de Alicante. Diagnóstico y propuestas de actuación”. Unitat Mixta d’I+D sobre Investigació Social en Medi Ambient (UA-CIEMAT) (en pàgina web del Vicerectorat de Responsabilitat Social, Inclusió i Igualtat).

Objectiu 1. Reduir el residu plàstic i d’envàs generat a la Universitat d’Alacant
Acció 1.1. Instal·lar noves fonts. Millorar el funcionament, aspecte i ubicació de les actuals.
Acción 1.1. Instal·lar noves fonts. Millorar el funcionament, aspecte i ubicació de les actuals.
Descripció

Es pretén reduir el consum de botelles de plàstic ja que es tracta d’un element prioritari per a eliminar el plàstic a la UA a causa del seu elevat
volum de producció. També es vol influir en l’hàbit i fomentar la responsabilitat individual davant dels problemes ambientals.

Indicador

Instal·lació de fonts en l’exterior del campus i un mínim d’una font per edifici.

Òrgan
Responsable

Vicerectorat de Campus i Tecnologia.

Òrgan Executor

Servei d’Infraestructures Ecocampus

 

ODS ALS QUALS CONTRIBUEIX

Acció 1.2. Lliurament a la comunitat universitària (alumnat, PAS i PDI) d’una cantimplora o una botella reutilitzable amb got (tap).
Acción 1.2. Lliurament a la comunitat universitària (alumnat, PAS i PDI) d’una cantimplora o una botella reutilitzable amb got (tap).
Descripció

Gràcies al repartiment d’una cantimplora reutilitzable es pretén reduir el consum de botelles d’aigua i, en conseqüència, el residu plàstic tan important generat per aquest consum. També es vol conscienciar la comunitat universitària sobre la necessitat del canvi d’hàbit de consum.

Indicador

Primer lliurament a l’alumnat de nou ingrés per al curs 2019-2020.

Òrgan
Responsable

Vicerectorat de Campus i Tecnologia, Vicerectorat de Responsabilitat Social, Inclusió i Igualtat.

Òrgan
Executor

Ecocampus.

 

ODS ALS QUALS CONTRIBUEIX

Acció 1.3. Establir l’ús d’utensilis (plats, gots…) reutilitzables o biodegradables en substitució dels d’un sol ús i/o plàstics al campus universitari.
Acció 1.3. Establir l’ús d’utensilis (plats, gots…) reutilitzables o biodegradables en substitució dels d’un sol ús i/o plàstics al campus universitari.
Descripció

Amb aquesta mesura es vol reduir la producció de residus plàstics i sensibilitzar proveïdors i locals de restauració de la necessitat de reduir l’ús del plàstic

Indicador

Mesura aplicada abans de l’inici del curs 2019-2020

Òrgan
Responsable

Vicerectorat de Campus i Tecnologia.

Òrgan Ejecutor

Servei d’Infraestructures.

 

ODS ALS QUALS CONTRIBUEIX

Acció 1.4. Establir sistemes de reomplit de productes de neteja perquè les empreses concessionàries puguen omplir envasos que fomenten la reutilització i reduïsquen el residu.
Acció 1.4. Establir sistemes de reomplit de productes de neteja perquè les empreses concessionàries puguen omplir envasos que fomenten la
reutilització i reduïsquen el residu..
Descripció

Amb aquesta acció es pretén reduir els residus d’envàs generats per l’ús de productes de neteja al campus de la UA.

Indicador

Funcionament d’aquest sistema al llarg del curs 2018-2019.

Òrgan
Responsable

Vicerrectorado de Campus y Tecnología.

Òrgan Executor

Servei d’Infraestructures.

 

ODS ALS QUALS CONTRIBUEIX

Acció 1.5. Oferir un descompte en les màquines expenedores de begudes calentes per usar una tassa o recipient propi i no consumir el got de la màquina.
Acció 1.5. Oferir un descompte en les màquines expenedores de begudes calentes per usar una tassa o recipient propi i no consumir el got de la
màquina.
Descripció

Es pretén incentivar una acció que reduïsca el residu produït i conscienciar la comunitat universitària de la importància d’usar recipients reutilitzables i canviar l’hàbit de consum d’“usar i tirar”

Indicador

Descompte disponible abans del curs 2022-2023.

Órgan
Responsable

Vicerectorat de Campus i Tecnologia.

Órgan Executor

Ecocampus.

 

ODS ALS QUALS CONTRIBUEIX

Acció 1.6. Ús reutilitzables càtering. Incorporar un servei de préstec de gots i parament bàsic reutilitzable per a l’organització d’aperitius o esdeveniments.
Acció 1.6. Ús reutilitzables càtering. Incorporar un servei de préstec de gots i parament bàsic reutilitzable per a l’organització d’aperitius o esdeveniments.
Descripció

Eliminar l’ús d’utensilis d’un sol ús en els serveis de càtering, reduir residu plàstic generat i fomentar l’ús de reutilitzables.

Indicador

Incorporar el servei de reutilitzables a l’inici del curs 2019-2020.

Òrgan
Responsable

Vicerectorat de Campus i Tecnologia

Òrgan Executor

Servei d’Infraestructures.

 

ODS ALS QUALS CONTRIBUEIX

Acció 1.7. Suprimir la venda de productes alimentaris que no es distribuïsquen en envasos biodegradables en tot el campus (aigua, refrescos, snacks, sandvitxos…)
Acción 1.7. Suprimir la venda de productes alimentaris que no es distribuïsquen en envasos biodegradables en tot el campus (aigua, refrescos, snacks, sandvitxos…).
Descripció

Aquesta mesura pretén eliminar tots els residus d’envàs que provinguen de la distribució de productes al campus de la Universitat d’Alacant

Indicador

Començar amb la restricció de la venda de determinats productes a la fi de l’any 2019 i avançar gradualment fins a la prohibició total l’any
2023

Òrgan
Responsable

Vicerectorat de Campus i Tecnologia.

Òrgan Executor

Servei d’Infraestructures.

 

ODS ALS QUALS CONTRIBUEIX

Acció 1.8. Substituir els gots de les màquines expenedores de begudes calentes per alternatives biodegradables.
Acció 1.8. Substituir els gots de les màquines expenedores de begudes calentes per alternatives biodegradables.
Descripció

Eliminar tots els residus no biodegradables provinents dels gots de les màquines vending de cafè.

Indicador

Disponibilitat de gots biodegradables per a l’any 2020.

Órgan
Responsable

Vicerectorat de Campus i Tecnologia.

Órgan Executor

Ecocampus.

 

ODS ALS QUALS CONTRIBUEIX

Acció 1.9. Sol·licitar als proveïdors (directes-UA i indirectes-subcontractes) que reduïsquen els envasos plàstics o donar prioritat a aquells que oferisquen envasos més lleugers o biodegradables.
Acció 1.9. Sol·licitar als proveïdors (directes-UA i indirectes-subcontractes) que reduïsquen els envasos plàstics o donar prioritat a aquells que
oferisquen envasos més lleugers o biodegradables.
Descripció

Es pretén reduir el residu plàstic que s’introdueix al campus a través dels proveïdors de productes.

Indicador

A principis de 2020 començar a introduir aquesta condició en els plecs i/o contractes de proveïdors .

Òrgan
Responsable

Vicerectorat de Campus i Tecnologia.

Òrgan Executor

Servei de Contractació.

 

ODS ALS QUALS CONTRIBUEIX

Objectiu 2. Augmentar l’eficiència del sistema de reciclatge de la UA.
Acció 2.1. Instal·lar en la porta (porxo) de la biblioteca (identificat com a punt negre de generació de residus i escàs reciclatge) illes de reciclatge.
Acció 2.1. Instal·lar en la porta (porxo) de la biblioteca (identificat com a punt negre de generació de residus i escàs reciclatge) illes de reciclatge..
Descripció

L’objectiu d’aquesta mesura és augmentar i millorar la capacitat de reciclatge al campus de la UA. També es pretén millorar la conscienciació i sensibilització de la comunitat universitària i estimular canvis d’hàbits que s’estenguen més enllà del comportament dins del campus.

Indicador

Instal·lar les noves illes de reciclatge per a la primavera del 2019 i complir amb la taxa de reciclatge del 65% per a l’any 2025 i el 70% per
al 2030.

Òrgan
Responsable

Vicerrectorat de Campus y Tecnología.

Òrgano Executor

Ecocampus.

 

ODS ALS QUALS CONTRIBUEIX

Acción 2.2. Suprimir en l'exterior del Campus les papereres comunes existents i substituir-les, on siga oportú, per illes de reciclatge
Acció 2.2. Suprimir en l’exterior del Campus les papereres comunes existents i substituir-les, on siga oportú, per illes de reciclatge.
Descripció

L’objectiu d’aquesta mesura és augmentar i millorar la capacitat de reciclatge al campus de la UA. També es pretén millorar la conscienciació i sensibilització de la comunitat universitària i estimular canvis d’hàbits que s’estenguen més enllà del comportament dins del Campus.

Indicador

Instal·lar les noves illes de reciclatge per a la primavera de 2019 i complir amb les taxa de reciclatge del 65% per a l’any 2025 i el 70% per al 2030.

Òrgano Responsable

Vicerrectorat de Campus y Tecnología.

Òrgano Executor

Ecocampus.

 

ODS ALS QUALS CONTRIBUEIX

Acción 2.3. Instal·lar en totes les dependències interiors del Campus (aules, despatxos, comerços…) papereres de reciclatge (paper, envasos i resta) i eliminar els fems comuns
Acció 2.3. Instal·lar en totes les dependències interiors del Campus (aules, despatxos, comerços…) papereres de reciclatge (paper, envasos i resta) i eliminar els fems comuns.
Descripció

L’objectiu d’aquesta mesura és augmentar i millorar la capacitat de reciclatge al campus de la UA. També es pretén millorar la conscienciació i sensibilització de la comunitat universitària i estimular canvis d’hàbits que s’estenguen més enllà del comportament dins del Campus.

Indicador

Instal·lar les noves illes de reciclatge per a setembre de 2020 i complir amb les taxa de reciclatge del 65% per a l’any 2025 i el 70% per al 2030.

Òrgano Responsable

Vicerectorat de Campus i Tecnologia.

Òrgano Executor

Servei d’Infraestructures *Ecocampus.

 

ODS ALS QUALS CONTRIBUEIX

Acción 2.4. Implantar un mètode de recollida selectiva que augmente els fluxos de residus de manera progressiva
Acció 2.4. Implantar un mètode de recollida selectiva que augmente els fluxos de residus de manera progressiva..
Descripció

Començant per diferenciar lates, plàstics i *bricks, dins d’envasos, i arribar fins al mètode «*EcoSmart», on se separen 16 fluxos de residus. Es pretén millorar l’eficiència del reciclatge al campus de la UA evitant la caracterització en fases posteriors i, per tant, reduint la despesa energètica. També persegueix una labor de conscienciació sobre la necessitat de separar els residus en origen per a reduir l’impacte mediambiental.

Indicador

Sistema implementado para el año 2023 y cumplimiento de tasas de reciclaje del 65% para el año 2025 y el 70% para el 2030.

Òrgan
Responsable

Vicerectorat de Campus i Tecnologia.

Òrgano Executor

Ecocampus.

 

ODS ALS QUALS CONTRIBUEIX
Objectiu 3. Sensibilitzar a la comunitat universitària per a una millor assumpció d’hàbits de vida i de consum mediambientalment sostenibles
Acció 3.1. Campanya divulgativa sobre els diferents materials que componen els residus més comuns de la UA (amb comunicació de dades oficials) i que informe sobre els impactes mediambientals posteriors, especialment els derivats dels residus d'envàs i plàstics
Acció 3.1. Campanya divulgativa sobre els diferents materials que componen els residus més comuns de la UA (amb comunicació de dades oficials) i que informe sobre els impactes mediambientals posteriors, especialment els derivats dels residus d’envàs i plàstics.
Descripció

L’objectiu d’aquesta campanya és augmentar la sensibilització i elevar la participació amb la corresponsabilitat de tota la comunitat UA. Es busca, a través de la conscienciació dels alts impactes mediambientals que té el residu d’envàs i/o plàstic, canviar els hàbits de consum fomentant l’ús de les fonts públiques i d’envasos reutilitzables que permeten reduir el residu plàstic produït al Campus.

Indicador

Posada en marxa a la primavera de 2019.

Òrgan
Responsable

Oficina del Rector o Rectora Vicerectorat de Campus i Tecnologia Vicerectorat de Responsabilitat Social, Inclusió i Igualtat.

Òrgan Executor

Unitat de Comunicació.

Ecocampus.

Secretariat de Responsabilitat Social.

 

ODS ALS QUALS CONTRIBUEIX

Acció 3.2. Campaña per a fomentar l'ús de les fonts que ha de posar-se en marxa coincidint temporalment amb la millora i instal·lació de noves fonts al Campus
Acció 3.2. Campaña per a fomentar l’ús de les fonts que ha de posar-se en marxa coincidint temporalment amb la millora i instal·lació de noves fonts al Campus.
Descripció

Ha de posar l’accent en dues qüestions:
a) Traslladar a la comunitat universitària la seua ubicació,

b) Involucrar a investigadors/as de la UA per a realitzar un estudi sobre la qualitat de l’aigua i informar dels resultats. L’objectiu d’aquesta campanya és augmentar la sensibilització i elevar la participació amb la corresponsabilitat de tota la comunitat UA. Es busca, a través de la conscienciació dels alts impactes mediambientals que té el residu d’envàs i/o plàstic, canviar els hàbits de consum fomentant l’ús de les fonts públiques i d’envasos reutilitzables que permeten reduir el residu plàstic produït al Campus.

Indicador

Posada en marxa a la primavera de 2019.

Òrgan
Responsable

Oficina del Rector o Rectora.

Vicerectorat de Campus i Tecnologia.

Vicerectorat de Responsabilitat Social, Inclusió i Igualtat.

Òrgan Executor

Unitat de Comunicació.

Ecocampus.

Secretariat de Responsabilitat Social.

 

ODS ALS QUALS CONTRIBUEIX

Acción 3.3. Fomentar l'ús de recipients emplenables per al consum de begudes al Campus de la UA. Especialment la utilització de la tassa de café pròpia i la cantimplora UA
Acció 3.3. Fomentar l’ús de recipients emplenables per al consum de begudes al Campus de la UA. Especialment la utilització de la tassa de café pròpia i la cantimplora UA.
Descripció

L’objectiu d’aquesta campanya és augmentar la sensibilització i elevar la participació amb la corresponsabilitat de tota la comunitat UA. Es busca, a través de la conscienciació dels alts impactes mediambientals que té el residu d’envàs i/o plàstic, canviar els hàbits de consum fomentant l’ús de les fonts públiques i d’envasos reutilitzables que permeten reduir el residu plàstic produït al Campus.

Indicador

Posada en marxa a la primavera de 2019.

Òrgan
Responsable

Oficina del Rector o Rectora.

Vicerectorat de Campus i Tecnologia.

Vicerectorat de Responsabilitat Social, Inclusió i Igualtat.

Òrgan Executor

Unitat de Comunicació.

Ecocampus.

Secretariat de Responsabilitat Social.

 

ODS ALS QUALS CONTRIBUEIX

Acció 3.4. Campaña d'informació sobre on ha de depositar-se cada residu correctament per al seu adequat reciclatge. Està encaminada a aclarir els dubtes detectats en la comunitat universitària a l'hora de reciclar determinats residus
Acció 3.4. Campaña d’informació sobre on ha de depositar-se cada residu correctament per al seu adequat reciclatge. Està encaminada a aclarir els dubtes detectats en la comunitat universitària a l’hora de reciclar determinats residus.
Descripció

L’objectiu d’aquesta campanya és augmentar les taxes de reciclatge al campus de la UA a través de la reducció dels impropis derivats d’una incorrecta deposició dels residus.

Indicador

Desenvolupada abans de l’any 2023.

Òrgan
Responsable

Oficina del Rector o Rectora.

Vicerectorat de Campus i Tecnologia.

Vicerectorat de Responsabilitat Social, Inclusió i Igualtat.

Òrgan Executor

Unitat de Comunicació Ecocampus Secretariat de Responsabilitat Social.

 

ODS ALS QUALS CONTRIBUEIX

Acció 3.5. Campanya que pose en valor els productes frescos i saludables en detriment dels productes envasats i preparats
Acció 3.5. Campanya que pose en valor els productes frescos i saludables en detriment dels productes envasats i preparats.
Descripció

Es pretén fomentar els hàbits saludables en el que la UA ja treballa i, al mateix temps, reduir els residus d’envàs generats.

Indicador

Desenvolupada abans de l’any 2020 en convergència amb amb la campanya “Pla Bé’” del «IV Pla de Salut de la Comunitat Valenciana 2016- 2020» que fomenta l’alimentació saludable.

Òrgan
Responsable

Oficina del rector o Rectora Vicerectorat de Campus i Tecnologia Vicerectorat de Responsabilitat Social, Inclusió i Igualtat.

Òrgan Executor

Unitat de Comunicació Ecocampus Secretariat de Responsabilitat Social.

 

ODS ALS QUALS CONTRIBUEIX

Acció 3.6. Organitzar a l'inici de cada curs una jornada amb les subcontractes/empreses que treballen en la UA per a informar-los sobre les polítiques i els objectius de la UA en matèria mediambiental, amb especial recalcament en la reducció d'envasos i plàstics
Acció 3.6. Organitzar a l’inici de cada curs una jornada amb les subcontractes/empreses que treballen en la UA per a informar-los sobre les polítiques i els objectius de la UA en matèria mediambiental, amb especial recalcament en la reducció d’envasos i plàstics.
Descripció

L’objectiu d’aquesta mesura és implicar activament la comunitat universitària en la consecució dels objectius proposats a través d’accions de sensibilització.

Indicador

Inici a principis del curs 2019/2020.

Òrgan
Responsable

Vicerectorat de Campus i Tecnologia Vicerectorat de Responsabilitat Social, Inclusió i Igualtat.

Òrgan Executor

Ecocampus Secretariat de Responsabilitat Social.

 

ODS ALS QUALS CONTRIBUEIX

Acció 3.7. Organitzar setmanes o períodes temàtics de caràcter mediambiental amb certa periodicitat per a informar i involucrar a la comunitat en els reptes mediambientals que té la Universitat
Acció 3.7. Organitzar setmanes o períodes temàtics de caràcter mediambiental amb certa periodicitat per a informar i involucrar a la comunitat en els reptes mediambientals que té la Universitat.
Descripció

L’objectiu d’aquesta mesura és implicar activament la comunitat universitària en la consecució.

Indicador

Inici al llarg de l’any 2020.

Òrgan
Responsable

Vicerectorat de Campus i Tecnologia.

Vicerectorat de Responsabilitat Social, Inclusió i Igualtat.

Òrgan Executor

Ecocampus Secretariat de Responsabilitat Social.

 

ODS ALS QUALS CONTRIBUEIX

Acció 3.8. Campaña que informe sobre els assoliments aconseguits durant tot el període d'implementació del pla per a fomentar les actituds i hàbits sostenibles
Acció 3.8. Campaña que informe sobre els assoliments aconseguits durant tot el període d’implementació del pla per a fomentar les actituds i hàbits sostenibles.
Descripció

Doble objetivo:
a) Informar sobre els beneficis aconseguits.

b) Reconeixement i agraïment de l’esforç i implicació de la comunitat universitària.

Es pretén fer-los partícips de la millora en matèria mediambiental de la UA.

Indicador

Realitzada abans de la finalització del període del Pla, és a dir, abans de l’any 2023.

Òrgan
Responsable

Oficina del rector o Rectora.

Vicerectorat de Campus i Tecnologia.

Vicerectorat de Responsabilitat Social, Inclusió i Igualtat.

Òrgan Executor

Unitat de Comunicació.

Ecocampus.

Secretariat de Responsabilitat Social.

 

ODS ALS QUALS CONTRIBUEIX

Acció 3.9. Campanya informativa sobre el nou mètode de recollida selectiva i els beneficis mediambientals associats a aquest
Acció 3.9. Campanya informativa sobre el nou mètode de recollida selectiva i els beneficis mediambientals associats a aquest.
Descripció

Informar la comunitat universitària sobre el nou mètode de recollida per a millorar l’eficiència en la seua aplicació i traslladar els beneficis mediambientals derivats d’una correcta separació dels residus en origen.

Indicador

Desenvolupada abans de l’any 2023.

Òrgan
Responsable

Oficina del Rector o Rectora Vicerectorat de Campus i Tecnologia Vicerectorat de Responsabilitat Social, Inclusió i Igualtat.

Òrgan Executor

Unitat de Comunicació.

Ecocampus.

Secretariat de Responsabilitat Social.

 

ODS ALS QUALS CONTRIBUEIX

Objectiu 4. Augmentar l’organització i coordinació dels diferents grups d’interés de la comunitat universitària per a una millor gestió i governança abans els reptes que es plantegen en matèria mediambiental
4.1. Creació d'una taula de seguiment formada per les autoritats universitàries amb competències en la matèria i per representants dels grups d'interés identificats
Acció 4.1. Creació d’una taula de seguiment formada per les autoritats universitàries amb competències en la matèria i per representants dels grups d’interés identificats.
Descripció

L’objectiu d’aquesta mesura és garantir la correcta aplicació de les mesures aprovades i abordar, conformement als objectius de reducció de residu i millora de reciclatge, les possibles contingències emergents en la implementació de les mesures.

Indicador

Constituïda en el curs 2018/2019 i amb una freqüència de reunió bisemestral.

Òrgan
Responsable

Vicerectorat de Campus i Tecnologia Vicerectorat de Responsabilitat Social, Inclusió i Igualtat.

Òrgan Executor

Secretariat de Responsabilitat Social.

 

ODS ALS QUALS CONTRIBUEIX
4.2. Involucrar a investigadors/as, professorat i alumnat en l'aplicació de mesures proposades, fomentant la investigació en les temàtiques abordades amb premis i/o beques d'investigació en totes les àrees de coneixement impartides en la Universitat d'Alacant
Acció 4.2. Involucrar a investigadors/as, professorat i alumnat en l’aplicació de mesures proposades, fomentant la investigació en les temàtiques abordades amb premis i/o beques d’investigació en totes les àrees de coneixement impartides en la Universitat d’Alacant.
Descripció

L’objectiu d’aquesta mesura és fomentar la investigació des de totes les àrees de coneixement en relació amb la millora de la sostenibilitat, la reducció de residus i la millora del reciclatge. Augmentar la implicació de la comunitat universitària a través del desenvolupament de projectes d’investigació emmarcats en els objectius comuns en matèria mediambiental.

Indicador

Iniciar-se a principis del curs 2019-2020.

Òrgan
Responsable

Vicerectorat d’Investigació i Transferència del Coneixement.

Òrgan Executor

Secretariat d’Investigació Secretariat de Transferència de Coneixement.

 

ODS ALS QUALS CONTRIBUEIX

4.3. Establir un programa de voluntariat per a portar accions encaminades a la reducció de residus i augment de la sostenibilitat del Campus
Acció 4.3. Establir un programa de voluntariat per a portar accions encaminades a la reducció de residus i augment de la sostenibilitat del Campus.
Descripció

Es pretén implicar activament la comunitat universitària en la consecució dels objectius de reducció de residu d’envàs i/o plàstic i millora del reciclatge. Augmentar el seu grau de sensibilització mediambiental a través de la participació activa en accions encaminades a millorar la sostenibilitat de la Universitat d’Alacant.

Indicador

Programa en funcionament per al curs 2019-2020.

Òrgan
Responsable

Vicerectorat de Responsabilitat Social, Inclusió i Igualtat.

Òrgan Executor

Secretariat de Responsabilitat Social.

 

ODS ALS QUALS CONTRIBUEIX

Aviso Legal y Política de Privacidad | Copyright © 2018 | | Diseñado por: